Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Радослав Димов за административен ръководител на Апелативна прокуратура - София

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет с 8 гласа „за“ избра Радослав Димов Димов за „административен ръководител – апелативен прокурор“ на Апелативна прокуратура – София. Другият кандидат – Албена Николаева Вутова – и.ф. административен ръководител на Апелативна прокуратура – София бе подкрепена от един член на Прокурорската колегия.

Против двамата кандидати в изборната процедура гласува Огнян Дамянов, който подробно аргументира позицията си, позовавайки се на предходно решение на Прокурорската колегия от м. януари 2019 г., когато прокурор Вутова не получи подкрепа за втори мандат. Сред изложените аргументи против кандидатурата на Димов бяха изминалите едва две години от мандата му като административен ръководител на Софийска районна прокуратура и последиците върху дейността на СРП при откриване на нова процедура за избор на административен ръководител.

Прокурор Радослав Димов притежава над 18 години юридически стаж. В периода 09.11.2001 г. – 09.11.2003 г. е младши прокурор в Софийска районна прокуратура, а впоследствие от 09.11.2003 г. до 29.05.2008 г. заема длъжността „прокурор“. С решение на ВСС по протокол № 20/21.05.2008 г. е назначен на длъжността заместник-районен прокурор на СРП. С  решения на ВСС е определян за и.ф. районен прокурор на Софийска районна прокуратура в периода от 06.03.2014 г. до  27.05.2014 г. и в периода от 26.07.2017 г. до 03.10.2017 г. С решение на Прокурорската колегия при ВСС по Протокол № 30/27.09.2017 г. е назначен на длъжност „административен ръководител- районен прокурор“ на Софийска районна прокуратура.

През 2019 г. прокурор Димов е награден със заповед на Главния прокурор на Р България с отличие „Служебна благодарност“ и предметна награда да отлично изпълнение на служебните задължения като прокурор и административен ръководител на СРП.

Пред членовете на Прокурорската колегия прокурор Димов заяви, че участието му в изборната процедура е мотивирано от професионалния, житейския и административен опит, който е придобил в структурите на прокуратурата. Той подчерта, че като административен ръководител на СРП е изградил сплотен професионален екип, като е заложил на взаимно доверие и индивидуален подход към всеки от колегите си. Посочено бе и установеното добро взаимодействие с различни органи и институции на изпълнителната и съдебната власт.

Прокурор Димов отчете, че е изпълнил по-голямата и важна част от приоритетите, които си е поставил при кандидатстването през 2017 г. за длъжността административен ръководител на СРП. Като примери той посочи, създадената организация за преместването на прокуратурата в сградата на бул. „Ген. Скобелев“ № 23 без прекъсване на работния процес; извършения анализ на организацията, дейността и кадровата обезпеченост на деловодството на СРП, вследствие на което е увеличена щатната численост на съдебните деловодители и прокурорските помощници; предприетите организационни мерки през 2018 г., чрез които е постигнатото намаляване броя на върнатите от съда дела с 4.9% в сравнение с 2017 г., а на оправдателните съдебни актове с 2.3%. Отчетено бе, че през 2018 г. е увеличен броят на решените  досъдебни производства в сравнение с 2017 г., намалени са приключените извън законоустановения срок дела и е подобрена срочността на произнасяне на прокурорите; подобрена е медийната политика.

Според прокурор Димов основни проблеми в дейността на Апелативна прокуратура - София и прокуратурите от апелативния район са  високия процент върнати от съда дела, за отстраняване на допуснати нарушения на процесуалните права, както и постановените оправдателни  актове; липсата на непосредствен контакт между прокурорите от апелативната и надзорните прокуратури; срочното изготвяне на експертизи и липсата на експерти; пасивността в комуникацията с медиите; липсата на акции за борба с някои видове престъпления, напр. корупционни и битови.

Предложен бе комплекс от мерки за подобряване на правораздавателната дейност на Апелативното прокуротура, сред които ефективно въвеждане и използване в пълен капацитет на УИС – 3 в целия апелативен район, като бе уточнено, че прокурорите от СРП сами публикуват актовете си, чрез което е осигурена актуална и достоверна информация за срочността на произнасянията.

Кандидатът се ангажира, с предприемане на действия за установяване на всички досъдебни производства, по които има съгласувано обвинение и разследването е продължило повече от една година, както и делата, които се водят срещу едно и също лице, с оглед приоритетното им приключване.

Ще бъдат приложени мерки за уеднаквяване на прокурорската практика в района по идентични казуси, с цел постигане на единен подход,  предвидимост в произнасянията и ускоряване на наказателните производства. Предвижда се създаване на организация за своевременно уведомяване на първоинстанционните прокуратура за крайния акт, постановен от въззивните съдилища. Според прокурор Димов ще бъде развит принципът за екипност, като ще се изисква активното участие на прокурорите от Апелативна прокуратура като надзорни такива, както и увеличаване броя на делата, взети на специален надзор. Кандидатът се ангажира с извършване на периодични лични посещения на прокуратурите с цел непосредствено запознаване с проблемите и бързото им разрешаване, както и за запознаване със всеки прокурор.

Ще бъде въведена практика ръководителите на окръжните прокуратури съвместно с ръководителите на районните прокуратури да провеждат периодични срещи с органите на МВР, ГД, НАП, ДАНС, АДФИ, Митници, КПКОНПИ, общините по места за обсъждане актуалната криминогенна обстановка. Предлага се сформиране на съвет на окръжните прокурори и градския прокурор на София, като съвещателен орган към административния ръководител на Апелативната прокуратура.

Според прокурор Димов планираните комплексни ревизии и тематични проверки ще бъдат съобразени като предмет и поставени задачи със спецификата на района на проверяваната прокуратура. За целта ще бъдат определени ресорни прокурори от Апелативната прокуратура, които да осъществяват постоянен надзор над всяка една окръжна прокуратура.

Сред мерките е максимално използване капацитета на следователите от следствените отдели към окръжните прокуратури, като им се възлагат разследванията по корупционни и данъчни дела, както и на всички досъдебни производства, отличаващи се с фактическа и правна сложност

Предвид констатирани проблеми при изготвяне на експертизите по досъдебни производства, особено в окръжните прокуратури в Монтана и Видин ще се инициират лични срещи с ръководителите на съответните здравни заведения за обсъждане на конкретни мерки и ще се търси съдействие от съседни апелативни райони. Предвижда се провеждане на срещи с ръководството на Националния институт по криминалистика във връзка със забавянията при изготвяне на експертизи.

Кандидатът обърна внимание на конкретни аспекти от визията си за подобряване на комуникационната дейност, вкл. чрез  повишаване инициативността на говорителя на Апелативната прокуратура и проактивност в работата с медиите.

Прокурор Димов заяви, че чрез действията си ще се старае да направи „фигурата на апелативния прокурор – ангажирана и носеща отговорност“, чрез личната си ангажираност и участие както при извършване на процесуално следствени действия по определени случаи, така и при своевременното уведомяване на медиите и обществеността, по важни въпроси, касаещи хода на производствата. Радослав Димов се ангажира да продължи да изпълнява функциите си на прокурор, като осъществява същинска прокурорска дейност, включително и явяване на съдебни заседания.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на Прокурорската колегия Йордан Стоев, Гергана Мутафова, Светлана Бошнакова, Георги Кузманов, Пламен Найденов, Огнян Дамянов и Пламена Цветанова във връзка с мерките за подобряване показателите в прокурорската дейност; приложимите мерки в областта на контролно-ревизионната дейност; прилагането на възможностите за поощрения и ангажиране на дисциплинарна отговорност на магистратите; уеднаквяване на прокурорската практика; подобряване взаимодействието прокуратурите от апелативния район с контролните органи; активизиране използването капацитета на  следователите; принципа на сформиране на ръководния екип. Към кандидата бе отправено предложение да се ангажира с изготвяне на анализ на досегашната практика на административните ръководител в областта на дисциплинарната практика, вкл. със съдебните решения, които са постановени на базата на актовете за налагане на дисциплинарни наказания на административните ръководители.

Кандидатурата на прокурор Димов бе подкрепена от Йордан Стоев и Гергана Мутафова, които се позоваха на иновативната му визия, ясното дефиниране на съществуващите проблеми и предложените мерки за тяхното преодоляване. Отчетена бе неговата прагматичност, проактивност, комуникативност и постигнати резултати в дейността му като административен ръководител на Софийска районна прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд