Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира петима прокурори, един следовател, повиши на място в по-горен ранг един прокурор и освободи един следовател от заеманата длъжност, поради навършване на 65-годишна възраст

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Вахиде Сабри Робова – прокурор в Районна прокуратура – Благоевград; Цветелина Венциславова Стефанова – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Иво Величков Боев – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Проведено бе периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ на Станелия Василева Караджова – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Бургас, която получи комплексна оценка от атестирането „Много добра“.

Прокурорската колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка „Много добра“ на Божидара Евгениева Ганева – Димова – прокурор в Софийска районна прокуратура; Аделина Живкова Хаджиатанасова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.

С решение на Колегията, на основание чл. 234 от ЗСВ, Екатерина Цанкова Микова – прокурор при Софийска районна прокуратура е повишена на място в по-горен ранг „прокурор във ВКП и ВАП“, считано от датата на вземане на решението.

Прокурорската колегия освободи, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ – навършване на 65 годишна възраст, Христо Димитров Кирилов от заеманата длъжност „следовател“ в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Кюстендил, считано от 17.09.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд