Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в ПРБ за I шестмесечие на 2019 г.

11 септември 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2019 г. Информацията е предоставена от Главния прокурор на Република България, на основание на чл. 138, т. 11 от ЗСВ и представя в обобщен вид данните по основни показатели за дейността на прокуратурата и на разследващите органи, въз основа на статистически данни за дейността на териториалните прокуратури, на НСлС и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както и на отделите във ВКП и ВАП, по данни, предоставени от съответните административни ръководители на прокуратурите и директора на НСлС. Направените констатации и изведените тенденции са в резултат от съпоставка на данните с тези от същия период на предходните две години. Сравнителните данни дават възможност на административните ръководители на прокуратурите, в които е отчетено влошаване на конкретни показатели, да установят и анализират причините, довели до това и своевременно да предприемат адекватни мерки и решения за тяхното преодоляване.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд