Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

ОБЯВА

за участие на български прокурори в процедура на Международния наказателен съд за кандидатстване за длъжността „прокурор на Международния наказателен съд“

Приложено, може да намерите обява на Международния наказателен съд за кандидатстване за длъжността „прокурор на Международния наказателен съд“.

В обявата се съдържа информация за Международния наказателен съд, Службата на прокурора, неговите правомощия и компетенции, задължения и отговорности, образование, квалификация и опит, езикови познания и процедурата за кандидатстване.

Основните изисквания към кандидатите са да притежават повече от 15 години богат и доказан практически опит по-специално като прокурор, в разследванията, съдебните процеси и обжалванията по сложни наказателни дела; доказана независимост и безпристрастност и ангажираност в отстояването на справедливостта, отчетността и правата на човека и гарантиране на равенство между половете; демонстриран опит в управлението и лидерството; и задълбочени познания за националното или международното наказателно право и процедури, международното хуманитарно право и международното публично право. Други изисквания са професионализъм, способност за преценка/вземане на решения, почтеност, стратегическа информираност, лидерство, финансови компетенции, умения за планиране и организиране, комуникация и дигитални технологии. Кандидатите трябва да владеят отлично най-малко английски или френски език.

След създаването на предварителния кратък списък с кандидати, Бюрото ще информира съответно държавите - страни, като ще ги прикани да номинират, одобрят или подкрепят кандидатите от краткия списък за избор от Асамблеята на държавите-страни в съответствие с Римския статут и съответните резолюции на Асамблеята.

Кандидатите се приканват да представят своите поверителни заявления за кандидатстване чрез системата за електронен подбор на служители на МНС преди крайната дата на обявлението на вакантната позиция. Заявлението следва да съдържа мотивационно писмо, включително изявление, излагащо причините и мотивацията за кандидатстване, и резюме на съответния опит (максимум 1000 думи).

След попълване на онлайн заявлението чрез системата за електронен подбор на служители кандидатите ще получат електронно съобщение (имейл) с инструкции за подаване на следните документи:

1. Автобиография (CV) (максимум 6 страници в Word формат)

2. Препоръки от ръководител, колега и подчинен (по едно (1) писмо от всеки).

Ако имат нужда от някакво съдействие, кандидатите следва да изпратят имейл до aspcep@icc-cpi.int .

Комисията по избора на прокурор, създадена от Бюрото на Асамблеята и подпомагана от експертен състав, ще определи кандидатите, които ще бъдат интервюирани.

След създаването на предварителния кратък списък с кандидати, Бюрото ще информира съответно държавите - страни, като ще ги прикани да номинират, одобрят или подкрепят кандидатите от краткия списък за избор от Асамблеята на държавите-страни в съответствие с Римския статут и съответните резолюции на Асамблеята.

Допълнителна информация за процедурата можете да намерите на следния линк: https://asD.icc-cpi.int/en menus/asp/elections/prosecutor/Pa2es/Prosecutor2020.aspx

Лица за контакт в администрацията на ВСС: Христина Тодорова – тел. 02/9151923,                               e-mail: md@vss.justice.bg  и Страхил Недков – тел. 02/9151922, e-mail: md@vss.justice.bg .

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд