ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
17 септември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав
2. Произнасяне по предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект на решение по молбата на Десислава Стефанова Джарова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1 , т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите административен ръководител - председател на Районен съд - Петрич, поради изтичащ на 24.09.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Стела Борисова Кацарова – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Стефан Недялков Кюркчиев – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд(отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Руси Викторов Алексиев – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Софийския градски съд за назначаване на Райна Георгиева Стефанова – съдия в Софийския градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища, наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.) (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за повишаване на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в Специализирания наказателен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Русе за разкриване на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „административен секретар”.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

14. Проект на решение за командироване на представители на съдебната власт за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе в периода 10-11 октомври 2019 г. в гр. Будапеща, Унгария.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
15. Проект на решение за приемане на доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
16. Проект на решение по кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) и в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 19.09.2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
* * * *
17. Становище на Пленума на Върховния касационен съд по повод решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по
т. 10.1. от Протокол № 24/23.07.2019 г.
Внася: Лозан Панов – председателстващ Съдийската колегия на ВСС
* * * *
18. Становище на Съюза на съдиите в България относно взето решение по оставката на Методи Лалов - съдия в Софийски районен съд.
Внася: Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС
* * * *
19. Сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение” за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за съдебната власт от Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд.
Внася: Георги Чолаков – председателстващ Съдийската колегия на ВСС
* * * *
20. Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

Публикуван на
12 септември 2019 г.  

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд