КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 21
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 12 СЕПТЕМВРИ 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието, и Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Вероника Имова, Красимир Шекерджиев, Лозан Панов, Олга Керелска
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към Висшия съдебен съвет
На заседанието присъства Антонина Романова – за главен секретар на Висшия съдебен съвет, съгласно заповед № ВСС-10883/05.09.2019 г..
Откриване на заседанието – 09.37 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
9. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество.
Внася: Комисия по правни въпроси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

1. ОТНОСНО: Обявяване на датата, часа и мястото за изслушване на кандидата в откритата с решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 16/15.07.2019 г. процедура за избор на главен прокурор на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОБЯВЯВА, на основание чл. 173, ал. 7 от Закона за съдебната власт, дата 24.10.2019 г., час 10.00, място – заседателната зала на Висшия съдебен съвет, ет. 3, ул. „Екзарх Йосиф” № 12, гр. София, за изслушване на кандидата в откритата процедура за избор на главен прокурор на Република България.
* * * *
2. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, щатната численост на Окръжна прокуратура – Търговище, с 1 (една) свободна длъжност „прокурор“, считано от датата на вземане на решението.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

3. ОТНОСНО: Обсъждане на проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ПРИЕМА внесения от министъра на правосъдието проектобюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г., с доклад и приложенията към него.
3.2. Приетият проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г. ведно с приложенията да бъдат изпратени в Министерството на финансите и Министерския съвет в указания срок за включване в проекта за Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
3.3. ВЪЗЛАГА мандат на представляващия Висшия съдебен съвет, главния прокурор на Република България и председателите на Върховния касационен съд и Върховния административен съд да проведат срещи и консултации с компетентните органи във връзка с проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и актуализирани бюджетни прогнози за 2021 г. и 2022 г.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

* * * *
6. ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за назначаване на длъжността „главен секретар на Висшия съдебен съвет“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. На основание чл. 355, ал. 3 от Закона за съдебната власт и чл. 64, ал. 2 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, във връзка с чл. 5 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на Висшия съдебен съвет, ОБЯВЯВА КОНКУРС за назначаване на длъжността „главен секретар на ВСС“.
6.1.1. Изисквания за заемане на длъжността:
Образование: висше.
Образователно-квалификационна степен: „Магистър“ по специалността „Право“, с придобита юридическа правоспособност.
Трудов стаж и професионален опит: най-малко 8 /осем/ години стаж, съгласно чл. 355, ал. 2 от ЗСВ и в съответствие с чл. 164, ал. 2, ал. 8 – 10 от ЗСВ.
Необходими компетентности:
Да познава нормативната уредба на съдебната власт.
Да познава материалното и процесуалното право.
Да познава нормативната уредба, свързана с движението, съхранението и опазването на служебната документация.
Да познава нормативната уредба, свързана с класифицираната информация и да работи с документи, съдържащи такава информация.
Да познава вътрешноведомствената уредба, регулираща функционирането на ВСС и неговата администрация.
Да познава нормативната уредба, регулираща функционирането на органите на съдебната власт.
Да познава решенията на ВСС, регламентиращи административното устройство и осигуряване дейността на съдебната система.
Да познава решенията на ВСС, регламентиращи кадровото и служебно положение на магистрати и съдебни служители.
Лични делови качества: компетентност, способност за вземане на управленски решения, отлични организационни способности, отговорност, оперативност, ефективност, инициативност, комуникативност, ръководни умения и за работа в екип, коректност, лоялност.
Допълнителна квалификация/обучение: Microsoft Office - Word, Excel, Internet.
Кандидатът да е лице, което:
- не е осъждано на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, независимо че е реабилитирано;
- притежава необходимите нравствени и професионални качества;
- към момента на назначаване следва да отговаря на изискванията на чл. 340а, ал. 1 – 3 от Закона за съдебната власт.
6.1.2. Начин на провеждане на конкурса и показатели за оценяване на кандидатите:
До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят на посочените в обявата изисквания.
Допуснатите до участие в конкурса кандидати представят концепция за работата си като главен секретар и отговарят на въпроси на членовете на конкурсната комисия.
Оценяването на допуснатите кандидати ще се извърши по шестобалната система, по показателите, определени с чл. 9, ал. 2 от Правилата за провеждане на конкурс за назначаване на главен секретар на ВСС.
6.1.3. Необходими документи, място и срок за подаването им:
Кандидатите подават лично или чрез пълномощник писмено заявление за участие в конкурса, към което се прилагат:
- подробна автобиография, подписана от кандидата;
- заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право“;
- заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;
- медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;
- копия от документите, удостоверяващи продължителността на трудовия стаж;
- концепция за работа като главен секретар, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността; анализ на структурата и функциите на администрацията; краткосрочни и дългосрочни цели за развитието на администрацията и план за постигането им;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер, не е лишен от правото да заема определена длъжност;
- други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.
Документите се подават в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Екзарх Йосиф“ № 12, ет.1, стая № 102 – деловодство, от 08.30 до 17.00 часа, в 30-дневен срок от публикуването на обявата в централен ежедневник.
6.1.4. Списъци или други съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата на ВСС www.vss.justice.bg и на общодостъпно място – на таблото в сградата на ВСС – централен вход.
6.2. Обявление за конкурса, съдържащо всички данни от решението по т. 6.1, кратко описание на длъжността съгласно длъжностната характеристика и информация за трудовото възнаграждение, да се публикува в един централен ежедневник и на интернет страницата на ВСС и да се постави на общодостъпното място по т. 6.1.4.
6.2.1. Кратко описание на длъжността: Ръководи администрацията на ВСС, като осъществява и административното ръководство за подготовка на заседанията на пленума и колегиите на ВСС и за изпълнение на техните актове; ръководи, организира, координира и контролира функционирането на администрацията на ВСС; осъществява ръководство по отношение на човешките ресурси в администрацията на ВСС; осъществява методическо ръководство и контрол по отношение на съдебните администратори.
Длъжностната характеристика е на разположение на кандидатите в деловодството на Висшия съдебен съвет.
6.2.2. Размер на основното възнаграждение: 80 на сто от възнаграждението на съдия във Върховния касационен съд, съгласно чл. 355, ал. 6 от ЗСВ.
6.3. УТВЪРЖДАВА длъжностна характеристика на длъжността „главен секретар на Висшия съдебен съвет“.
7. ОТНОСНО: Командироване на представител на Администрацията на Висшия съдебен съвет за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, която ще се проведе на 03 октомври 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова за участие в срещата на лицата за контакт на националните съдебни системи, за периода 02 - 04 октомври 2019 г., в гр. Брюксел, Белгия, следното лице:
7.1.1. Христина Тодорова – директор на дирекция „Международна дейност и протокол” в АВСС.
7.2. Пътните разходи и разходите за настаняване са сметка на Европейската комисия.
7.3. Разходите за дневни пари за три дни, както и разходите за медицинска застраховка са за сметка на Висшия съдебен съвет.
* * * *
8. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да командирова г-н Георги Бончев, директор дирекция „ИОТ“ при АГП, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.
8.2. ВЪЗЛАГА на Главния секретар на ВСС да командирова г-жа Анелия Чомакова, главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС, за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по програма „Правосъдие“, която ще се проведе в периода 25-26.09.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.
8.3. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за 2 дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа по проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80 % от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

9. ОТНОСНО: Проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, в съответствие с чл. 21, ал. 3 от Закона за администрацията, Висшият съдебен съвет, в качеството му на държавен орган, да бъде член на Съвета за координация и сътрудничество.
9.2. СЪГЛАСУВА, на основание чл. 32, ал. 1 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, предложения проект на Постановление на Министерския съвет за създаване на национален механизъм за мониторинг в борбата с корупцията и организираната престъпност, съдебната реформа и независимостта на съдебната власт и на Съвет за координация и сътрудничество, без забележки в останалата част.

Закриване на заседанието – 10.30 ч.

 

ИЗГОТВИЛ:/п/  
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ, 
Антонина Романова,
за главен секретар на ВСС,
съгл. заповед № ВСС-10883/05.09.2019 г.
(13.09.2019 г.) 

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
13.09.2019 г.

 


 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд