КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 29
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 17 СЕПТЕМВРИ 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Атанаска Дишева, Красимир Шекерджиев
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,40 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
21. Упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси
22. Проект на решение във връзка със заявление от Методи Орлинов Лалов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия” в Софийски районен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по решение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 18/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. Налага на Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“ по предложение вх. № ВСС-6533/12.05.2017 г. на Инспектората на ВСС, дисциплинарно наказание „забележка“, за неизпълнение на служебни задължения по смисъла на чл. 80, ал. 1, т. 1 от ЗСВ и чл. 80, ал. 1, т. 1 във вр. чл. 9 от ЗСВ /ред. ДВ, бр. 14/2015 г. и ДВ, бр. 28/2016 г./
1.2. Налага на Методи Орлинов Лалов – съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“ по предложение вх. № ВСС-9633/11.07.2017 г. на и.ф.председател на Софийския районен съд,, дисциплинарно наказание „забележка“, за допуснати нарушения на чл. 4.1., чл. 4.2. и чл. 4.4. от Кодекса за етично поведение на българските магистрати.
/Решенията са взети без участието на Цветинка Пашкунова, Боряна Димитрова и Олга Керелска, поради направен самоотвод/
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол/
2. ОТНОСНО: Произнасяне по предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на предложението за налагане на дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, за следващо заседание на Съдийската колегия.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Десислава Стефанова Джарова от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", считано от 30.09.2019 г.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 31/23.10.2018г., т. 15, Мая Христова Банчева - Кобурова - административен ръководител - председател на Районен съд - Петрич, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд - Петрич, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 25.09.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Стела Борисова Кацарова - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Стефан Недялков Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Руси Викторов Алексиев - съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
8. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Райна Георгиева Стефанова – съдия в Софийски градски съд, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийски градски съд, с ранг съдия във ВКС и ВАС, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9. ОТНОСНО: Мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 2 (две) длъжности „съдия“ в апелативните съдилища, наказателна колегия, съгласно обявения конкурс с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 13/24.04.2018 г. (обн. ДВ, бр.38/08.05.2018 г.) (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.).

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Петя Иванова Петрова-Дакова – съдия в Окръжен съд – Бургас, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.2. ПОВИШАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, Даниела Петрова Костова – съдия в Специализирания наказателен съд, в длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, с ранг„съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
9.3. Поради попълване на местата ПРЕКРАТЯВА гласуването за останалите кандидати участвали в конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в апелативните съдилища – наказателна колегия, както следва: Михаела Христова Буюклиева, Светослава Николаева Колева-Ангелова, Георги Николов Грънчев, Мая Петрова Йорданова, Албена Такова Момчилова, Ерна Жак Якова-Павлова, Иваничка Димитрова Славкова, Галина Христова Нейчева, Десислава Стефанова Сапунджиева-Дончева, Андроника Илиева Ризова-Ръжданова, Пепа Илиева Чиликова-Маджарова, Марин Цвятков Атанасов, Светла Василева Даскалова-Василева, Мая Веселинова Нанкинска, Светлана Димитрова Митрушева-Атанасова, Уляна Куманова Савакова-Калинова, Красимира Тончева Донева, Яна Цветанова Димитрова, Добринка Димчева Кирева, Жулиета Георгиева Шопова-Димитрова и Христо Милков Минев.
9.4. ВЪЗЛАГА на повишените магистрати ДА ДОВЪРШАТ започнатите с тяхно участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготвят съдебните актове по обявените за решаване дела.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за повишаване на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“ (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 25/30.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10. СПИРА, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5 от Административнопроцесуалния кодекс, процедурата по повишаване в ранг на Мирослава Стефанова Тодорова – съдия в Софийски градски съд, до влизане в сила на решение по протокол № 23/16.07.2019 г., т. 22, с което е приета комплексна оценка от периодично атестиране на съдия Тодорова.
11. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

11.1. ОПРЕДЕЛЯ Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд – София за редовен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Даниела Стефанова Делисъбева.
11.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Диана Ганчева Коледжикова - съдия в Апелативен съд – София за редовен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Маринела Ганчева Дончева.
11.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Камелия Величкова Първанова – съдия в Апелативен съд – София за редовен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Елена Русева Арнаучкова.
11.4. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Красимир Атанасов Машев – съдия в Апелативен съд - София за резервен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Иванка Николова Ангелова.
12. ОТНОСНО: Заявления за отвод от членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в Специализирания наказателен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

12.1. ОПРЕДЕЛЯ Пламен Ангелов Синков – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд – Бургас за редовен член на конкурсната комисия за преместване в Специализирания наказателен съд, на мястото на Росица Василева Лолова.
12.2. ОПРЕДЕЛЯ проф. д-р Добринка Иванова Чанкова – хабилитиран преподавател по наказателно право, за редовен член на конкурсната комисия за преместване в Специализирания наказателен съд, на мястото на доц. д-р Тервел Георгиев.
12.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Галя Иванова Георгиева – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд за резервен член на конкурсната комисия за преместване в Специализирания наказателен съд, на мястото на Пламен Ангелов Синков.
12.4. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц. д-р Бойко Илиев Рашков – хабилитиран преподавател по наказателно право в УНСС за резервен член на конкурсната комисия за преместване в Специализирания наказателен съд, на мястото на проф. д-р Добринка Иванова Чанкова.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Русе за разкриване на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „административен секретар“

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „административен секретар“ по щата на Районен съд – Русе, считано от датата на взимане на решението.
МОТИВИ: Обоснована необходимост свързана с щатната численост на съда – 97, от която 61 щ.бр. администрация. Ръководните длъжности в съда са две или 2,15/100 от общата численост на съда, което е далеч под максимално допустимото (15/100) съгласно чл. 14, ал. 3 от Правилата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията на съдилищата. Налице е положително становище на комисия „Бюджет и финанси“.
Бройката ще бъде осигурена от съкратените с решение по протокол № 12/04.07.2019 г. на КСА-СК и решение по протокол № 24/23.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС.
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ
14. ОТНОСНО: Командироване на представители на съдебната власт за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе в периода 10-11 октомври 2019 г. в гр. Будапеща, Унгария

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

14.1. КОМАНДИРОВА за участие в VII-та Международна конференция на тема „Съдилища и комуникация“, която ще се проведе в гр. Будапеща, Унгария, за периода 09-12 октомври 2019 г. следните лица:
- Илияна Ферева-Зелева - административен ръководител – председател на Районен съд – Девин;
- Милена Колева - административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора.
14.2. Разходите за три нощувки са за сметка на организаторите на конференцията.
14.3. Пътните разходи, разходите за дневни пари и за медицинска застраховка на командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.
/Решението е взето без участието на Георги Чолаков, поради направен самоотвод/
15. ОТНОСНО: Приемане на доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия.
15.2. Във връзка с посочените възможности за финансиране на дейности от Службата за подкрепа на структурните реформи (SRSS – Structural Reform Support Service) ПРЕДОСТАВЯ доклада по т.15.1 на Съвета за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми към ВСС, по компетентност.
15.3. ВЪЗЛАГА на Дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ на АВСС да публикува доклада по т. 15.1 на Интернет страницата на ВСС, както следва:
- Доклад от Мариета Неделчева – съдия в Специализирания наказателен съд, от участие в 26-та среща на Мрежата за разследване и наказателно преследване на престъпленията против човечеството, геноцид и военни престъпления, проведена в периода 22-23 май 2019 г., в гр. Хага, Кралство Нидерландия – в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения/ Доклади от международни срещи“ и Международна дейност/ Международно сътрудничество/ Международни организации/ Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела/ Доклади от международни участия на членове на мрежата.
16. ОТНОСНО: Кандидатури на съдии за участие в процедура на Европейската комисия (ЕК) за подбор на командировани национални експерти (КНЕ) в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST) и в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), с краен срок за изпращане на кандидатурите в Министерство на външните работи (МВнР) - 19.09.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

16.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Светослав Тодоров – съдия в Районен съд-Варна, за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Генерална дирекция „Правосъдие и потребители“ (JUST), за вакантна позиция JUST-А-1.
16.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Mеждународна дейност и протокол“ в АВСС да предостави документите на кандидата на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.
17. ОТНОСНО: Становище на Пленума на Върховния касационен съд по повод решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по
т. 10.1. от Протокол № 24/23.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА за сведение становището на Пленума на Върховния касационен съд.
18. ОТНОСНО: Становище на Съюза на съдиите в България относно взето решение по оставката на Методи Лалов - съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Становище на Съюза на съдиите в България относно взето решение по оставката на Методи Лалов - съдия в Софийски районен съд
19. ОТНОСНО: Сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение” за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за съдебната власт от Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ Сигнал от ПП „ВМРО – Българско национално движение” за нарушение на разпоредбите на Изборния кодекс и Закона за съдебната власт от Методи Лалов – съдия в Софийски районен съд
20. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТЛАГА разглеждането на предложението за следващото заседание на Съдийската колегия.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

21. ОТНОСНО: Упълномощаване на процесуален представител от името на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 35 от Правилника за организация на дейността на Висшия съдебен съвет и на неговата администрация, ВЪЗЛАГА на председателстващия Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет да упълномощи Стоян Ивайлов Димитров – служител с юридическо образование, с право да представлява Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в производства пред органи на съдебната власт, административни органи и органи по принудителното изпълнение.
22. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Методи Орлинов Лалов от заеманата длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, с ранг "съдия в АС", считано от датата на вземане на решението.
23. ОТНОСНО: Определяне на дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители на Административен съд - Стара Загора и Административен съд - Плевен.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ОПРЕДЕЛЯ дати за провеждане на събеседване с допуснатите кандидати в процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебна власт, както следва:
Административен съд – Плевен: 08.10.2019 г.
Административен съд – Стара Загора: 08.10.2019 г.

/Закриване на заседанието – 15,15 ч./

ИЗГОТВИЛ: /п/
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
18.09.2019 г. 

 
Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд