ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
24 септември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог
Кандидат:
- Велина Иванова Полежанова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. Проект на решение за одобряване на поименен списък на хабилитирани преподаватели по търговско право за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 49/21.06.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение за определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд – Търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 49/21.06.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за назначаване на Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по молбата на Росица Борисова Бузова за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд – София-град, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за предварително атестиране на Анета Илчева Илчева – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за предварително атестиране на Пламен Генчев Генев – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за предварително атестиране на Антония Светлинова Младенова – съдия в Районен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Красимир Димитров Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Цветелина Александрова Костова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за периодично атестиране на Мариана Момчева Георгиева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Районен съд – Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за периодично атестиране на Йордан Минков Дамаскинов – съдия в Окръжен съд – Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за периодично атестиране на Миглена Герчева Николова – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за периодично атестиране на Вяра Дочева Русева – Иванова – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за периодично атестиране на Стела Дянкова Бъчварова – съдия в Районен съд – Свищов.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за периодично атестиране на Марин Митков Чорбаджийски – административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за периодично атестиране на Илияна Росенова Ферева – Зелева – административен ръководител – председател на Районен съд – Девин.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за периодично атестиране на Маринела Георгиева Стефанова – административен ръководител – председател на Районен съд – Попово.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за периодично атестиране на Десислава Димитрова Кривиралчева – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Административен съд – Пазарджик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Окръжен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за извънредно атестиране на Весела Стоянова Николова – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за извънредно атестиране на Красимир Русев Кипров – съдия в Административен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за повишаване на Неделина Танчева Минчева – съдия в Районен съд – Стара Загора (към момента на предложението съдия в Районен съд – Гълъбово), с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за повишаване на Красимира Недялкова Проданова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за повишаване на Валентин Тодоров Борисов – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за повишаване на д-р Мирослава Ангелова Йорданова – Великова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение за повишаване на Елена Димитрова Розалинова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение за повишаване на Георги Андонов Крушарски – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение за повишаване на Ангелина Колева Боева – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение за повишаване на Деница Иванова Цветкова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение за повишаване на Надя Георгиева Пеловска – Дилкова – съдия в Окръжен съд – Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение за повишаване на Хрисимир Максимов Пройнов – съдия в Районен съд – Попово, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение за повишаване на Владимир Митков Балджиев – съдия в Районен съд – Велико Търново, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение за повишаване на Атанас Симеонов Иванов – съдия в Районен съд – Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение за повишаване на Красимир Недялков Мазгалов – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

38. Проект на решение относно обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2019 г.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Ловеч за разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „счетоводител“ във връзка с регистрацията на съда по ЗДДС.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

40. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, в периода 24 – 25 октомври 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
* * * *
41. Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/17.09.2019 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
19 септември 2019 г.  

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд