ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 26 септември 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на
Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
1. Проект на решение по искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по изпълнителен лист.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
2. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за текущ ремонт на таван, преграждане и окабеляване на ново работно помещение, подмяна на счупен стъклопакет, закупуване на мобилен климатик и доставка на филтри за конвектори на климатичната система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за авариен ремонт на част от покрива, стени и тавани в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебни зали.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за подмяна на остаряло луминесцентно осветление в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
12. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
13. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за текущ ремонт на две работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по искането на и.д. административен ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
15. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на архив в подстълбищно пространство.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна инсталация.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствено жилище.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
20. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на мебели за дооборудване на три работни помещения.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
21. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул за телефонна централа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
22. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
23. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
24. Проект на решение по искането на и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
26. Проект на решение за организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
27. Информация за взетите решения от комисия „Бюджет и финанси“ по управлението на бюджета на съдебната власт в периода 30.07.2019 г. – 11.09.2019 г., когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по предложението на главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

30. Изслушване на г-жа Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието, във връзка с предложението й за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, намиращ се в гр. Банкя, общ. Столична, ул. „Стефан Стамболов“ , за нуждите на обучителната дейност на НИП.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
31. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Кула, ул. „Иван Кръстев“ № 1.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
32. Проект на решение по молбата от управителя на „Бета плюс“ ЕООД – наемател по силата на договор № 51/08.05.2018 г. за наем на недвижим имот – държавна собственост, сключен между ВСС чрез директора на Национална следствена служба и „Бета плюс“ ЕООД с обект: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе – барче с площ общо 87,70 кв.м.“, за приспадане на задълженията за наем и консумативни разходи срещу извършени инвестиции и оборудване в имота.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
33. Проект на решение за приемане на „Правила за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт“.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
34. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висшия съдебен съвет, с 3 /три/ месеца, считано от 01.10.2019 г.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
35. Проект на решение за изменение решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Бургас.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”
36. Доклад от Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“, в изпълнение на решение по т. 13.2 от Протокол № 19/25.07.2019 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисия „Управление на собствеността“ решения, в периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г., включително.
Внася: Комисия „Управление на собствеността”

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

37. Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по правни въпроси
38. Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация.
Внася: Комисия по правни въпроси
39. Писмо от постоянния секретар на отбраната, ведно с доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
Внася: Комисия по правни въпроси
40. Писмо от министъра на правосъдието относно Проект на решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * *
41. Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
42. Проект на решение за приемане на доклад от Георги Рупчев – началник отдел „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси” в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, Министерство на правосъдието, с информация относно проведена, в периода 17-21 юни 2019 г., Пленарна среща на Групата държави срещу корупцията – GRECO.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС
* * *
43. Проект на решение за одобряване на предложена инициатива в контекста на сътрудничеството между България и Бавария в рамките на Постоянната междуправителствена комисия.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
44. Проект на решение за одобряване на проектни идеи във връзка с планиране на бъдещи процедури по Оперативна програма „Добро управление” /ОПДУ/ за финансиране на проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за поддържане на реформата в съдебната система и Актуализираната пътна карта /ПК/ към нея.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми
45. Проект на решение за определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 02.10.2019 г. в гр. Виена, Австрия.
Внася: Съвет за координиране действията на органите на съдебната власт по участие в международни проекти и програми

 

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

 
 

Публикуван на:
20 септември 2019 г.

  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд