КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 30
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 24 СЕПТЕМВРИ 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Боян Новански, Лозан Панов
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 10.02 ч.

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител-председател на Районен съд – Разлог
Кандидат:
- Велина Иванова Полежанова – и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд – Разлог, с ранг „съдия в АС“ (Атестиранa с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/23.07.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Велина Иванова Полежанова – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Разлог, на длъжността „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Разлог, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Одобряване на поименен списък на хабилитирани преподаватели по търговско право за определяне чрез жребий на членове на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд - търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 49/21.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА поименен списък на хабилитирани преподаватели по търговско право за избор на членове в конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия.
3. ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/11.06.2019 г. (oбн. ДВ, бр. 49/21.06.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 3 и ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия, както следва:
Редовен член:
проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов – хабилитиран преподавател по търговско право в Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Резервен член:
доц. д-р Антон Кирилов Грозданов – хабилитиран преподавател по търговско право във Варненски свободен университет.
3.2. ОБЯВЯВА определения, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименен състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ във Върховен касационен съд – търговска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Кристияна Димитрова Генковска – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от Пленума на съдиите във Върховен касационен съд;
- Бонка Иванова Йонкова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от Пленума на съдиите във Върховен касационен съд;
- Ирина Ставрева Петрова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от Пленума на съдиите във Върховен касационен съд;
- Костадинка Стоянова Недкова – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от Пленума на съдиите във Върховен касационен съд;
- проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов – хабилитиран преподавател по търговско право в Русенски университет „Ангел Кънчев“;
Резервни членове:
- Анна Кирилова Баева – съдия във Върховен касационен съд, определена чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5, т. 5 от ЗСВ от Пленума на съдиите във Върховен касационен съд;
- доц. д-р Антон Кирилов Грозданов – хабилитиран преподавател по търговско право във Варненски свободен университет.
4. ОТНОСНО: Проект на решение за назначаване на Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, от обявен конкурс с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 5/28.01.2016 г. на длъжност „съдия“ в Районен съд - Варна, след изтичане на срока по чл. 240 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 243 от ЗСВ, Милена Николова Николова – младши съдия в Окръжен съд – Варна, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Варна, с месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
4.2. ВЪЗЛАГА на младши съдията да довърши започнатите с негово участие наказателни дела, на които е даден ход на съдебното следствие, както и да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
5. НЕ УВАЖАВА направеното искане за освобождаване, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, на Росица Борисова Бузова от заеманата длъжност „съдия“ в Административен съд София-град.
5.1. УКАЗВА на Росица Борисова Бузова в срок до 23.12.2019 г. да изготви всички актове по делата, които са й разпределени.
6.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд.
6.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Биляна Димитрова Коева – младши съдия в Софийски градски съд.
7.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд.
7.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анета Илчева Илчева - съдия в Софийски районен съд.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Пламен Генчев Генев - съдия в Софийски районен съд.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Пламен Генчев Генев - съдия в Софийски районен съд.
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Антония Светлинова Младенова - съдия в Районен съд - Варна.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 7 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Антония Светлинова Младенова – съдия в Районен съд – Варна.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА“ на Ваня Желязкова Тенева - съдия в Районен съд - Стара Загора.
10.2. Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд – Пазарджик.
11.2. Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА“ на Цветелина Александрова Костова - съдия в Софийски районен съд.
12.2. Цветелина Александрова Костова - съдия в Софийски районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мариана Момчева Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд – Добрич.
13.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мариана Момчева Георгиева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд – Добрич.
14.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Йордан Минков Дамаскинов - съдия в Окръжен съд - Русе.
14.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Йордан Минков Дамаскинов - съдия в Окръжен съд - Русе.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Миглена Герчева Николова - съдия в Административен съд София-град.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Миглена Герчева Николова – съдия в Административен съд – София-град.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в Административен съд – София-град.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Вяра Дочева Русева - Иванова - съдия в Административен съд – София-град.
17.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов.
17.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Стела Дянкова Бъчварова - съдия в Районен съд - Свищов.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Марин Митков Чорбаджийски - административен ръководител - председател на Районен съд - Крумовград.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Илияна Росенова Ферева - Зелева - административен ръководител - председател на Районен съд – Девин.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Маринела Георгиева Стефанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Попово.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Маринела Георгиева Стефанова - административен ръководител - председател на Районен съд - Попово.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Десислава Димитрова Кривиралчева - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Административен съд - Пазарджик.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Валентина Жекова Кърпичева - Цинцарска - съдия в Окръжен съд - Бургас.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Валентина Жекова Кърпичева – Цинцарска – съдия в Окръжен съд - Бургас.
23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Весела Стоянова Николова - съдия в Административен съд – София-град.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Весела Стоянова Николова - съдия в Административен съд – София-град.
24.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ, извънредно атестиране на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд - Варна.
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ на Красимир Русев Кипров - съдия в Административен съд - Варна.
25. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Неделина Танчева Минчева - съдия в Районен съд - Стара Загора, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
26. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимира Недялкова Проданова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
27. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Валентин Тодоров Борисов - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
28. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, д-р Мирослава Ангелова Йорданова - Великова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
29. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Елена Димитрова Розалинова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
30. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Георги Андонов Крушарски - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
31. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ангелина Колева Боева - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
32. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деница Иванова Цветкова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
33. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Надя Георгиева Пеловска - Дилкова - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
34. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Хрисимир Максимов Пройнов - съдия в Районен съд - Попово, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Владимир Митков Балджиев - съдия в Районен съд - Велико Търново, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Симеонов Иванов - съдия в Районен съд - Благоевград, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Недялков Мазгалов - съдия в Софийски градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

38. ОТНОСНО: Обобщени статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПРИЕМА обобщени статистически таблици за дейността на апелативните, специализираните, военните, окръжните, районните и административните съдилища за първото полугодие на 2019 г., изготвени съгласно чл. 30, ал. 5, т. 13 от Закона за съдебната власт.
38.2. Обобщените статистически таблици за дейността на съдилищата за първото полугодие на 2019 г. ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ на интернет-страницата на ВСС, в раздел „Съдебна статистика“.

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд – Ловеч за разкриване на 1 /една/ щатна бройка за длъжност „счетоводител“, във връзка с регистрацията на съда по ЗДДС

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

РАЗКРИВА 1 /една/ щатна бройка за длъжност „счетоводител“ по щата на Районен съд – Ловеч, считано от датата на взимане на решението.
Бройката ще бъде осигурена от съкратените с решение по Протокол № 24/23.07.2019 г. на Съдийската колегия на ВСС.
МОТИВИ: Констатирано е значително увеличение на постъпленията на изпълнителните дела: през 2018 г. – 800 бр., при 448 за 2017 г., което е свързано с увеличаване дейността на администрацията, свързана с регистрацията и съотв.отчитането по ЗДДС не само за новопостъпилите изпълнителни дела, а и по всички висящи изпълнителни дела, които към края на 2018г. са 3 542 бр. Видно от отчета за дейността на ДСИ, дължимите суми по изпълнителните дела за 2018 г. са 25 201 098; събраните суми от такси, допълнителни разноски, приети др. разноски, лихви и суми по изпълнителни листове – 1 412 588 и останала несъбрана сума по изпълнителни листове в края на отчетния период - 22 568 175. Съотношението на броя на магистратите спрямо служителите е 1:3,00, от които 0,67 – обща администрация при среден показател за районните съдилища от страната 0,73.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

40. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа по граждански и търговски дела в Република България за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, в периода 24-25 октомври 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. КОМАНДИРОВА за участие в редовна среща на лицата за контакт на Европейската съдебна мрежа по граждански и търговски дела, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, за периода 23-26 октомври 2019 г., следните лица:
40.1.1. Валентина Бошнякова – съдия в Окръжен съд гр. Смолян и национално лице за контакт на НСМГТД – търговски дела;
40.1.2. Рената Хальова – съдия в Окръжен съд гр. Враца и национално лице за контакт на НСМГТД – граждански дела;
40.1.3. Величка Борилова – съдия в Окръжен съд гр. Благоевград и член на НСМГТД.
40.2. Пътните разходи, както и разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
40.3. Разходите за 1 нощувка по фактически размер, дневни пари за 4 дни, както и разходите за медицински застраховки, са за сметка на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
41. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/17.09.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВНАСЯ предложението за обсъждане в работно заседание на Съдийската колегия на 24.09.2019 г.

Закриване на заседанието – 11.17 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
25.09.2019 г. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд