ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
1 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик
Кандидати:
- Анна Иванова Кайтазка – съдия в Районен съд – Белоградчик;
- Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд – Белоградчик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Административен съд – Стара Загора, поради изтичащ на 15.10.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Военен съд – Сливен, поради изтичащ на 16.10.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Военен съд – Пловдив, поради изтичащ на 17.10.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Окръжен съд – Стара Загора, поради изтичащ на 22.10.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявлението на Димитринка Емилова Купринджийска за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Исперих и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Апелативен съд – Пловдив за поощряване на Христо Живков Белев – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Апелативен съд – Пловдив за освобождаване на Христо Живков Белев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас за поощряване на Мария Христова Тончева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, както и с парична награда на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – Бургас за освобождаване на Мария Христова Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Враца за поощряване на Татяна Йорданова Александрова – съдия в Окръжен съд – Враца, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б.“а“ от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд – Враца за освобождаване на Татяна Йорданова Александрова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Хасково, във връзка с молба от Васил Любомиров Панайотов за освобождаване от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение по предложението на и. ф. административен ръководител на Апелативен съд – Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ на Апелативен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Искане от съдии от Софийския районен съд за тълкуване по чл. 62, ал. 3 от АПК на т. 14.19 от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г. конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева – съдия в Районен съд – Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

19. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Нова Загора относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на Сава Шишенков – съдия в Районен съд – Нова Загора.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
* * * * *
20. Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища (обсъдено на работно заседание на Съдийската колегия на 24.09.2019 г.).
* * * * *
21. Предложение за вземане на принципно решение относно датата, на която изтича мандатът на член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, избран по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ.
Внася: Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
* * * * *
22. Становище на Съюза на съдиите в България относно публикувана позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ГЕОРГИ ЧОЛАКОВ

Публикуван на
26 септември 2019 г.  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд