КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 22
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 26 СЕПТЕМВРИ 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Атанаска Дишева, Гергана Мутафова, Георги Кузманов, Йордан Стоев, Лозан Панов, Пламен Найденов, Пламена Цветанова, Светлана Бошнакова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 11.00 ч./

 

ПО ДНЕВНИЯ РЕД 

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ 

Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
1. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по изпълнителен лист

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Софийски районен съд по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 7 392 лв., с цел осигуряване на средства за изплащане на присъдено обезщетение по изпълнителен лист от 12.08.2019 г., издаден от Софийски градски съд, IV-В - въззивен състав.
Средствата в размер на 7 392 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
2. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Ботевград за осигуряване на средства за изплащане на СБКО

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Ботевград по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ в размер на 869 лв., с цел осигуряване на средства за покриване на недостига за СБКО за новоназначените магистрат и съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на персонала“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд София-град за осигуряване на средства за текущ ремонт на таван, преграждане и окабеляване на ново работно помещение, подмяна на счупен стъклопакет, закупуване на мобилен климатик и доставка на филтри за конвектори на климатичната система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд София-град по § 10-00 „Издръжка“ с 9 920 лв. за извършването на текущ ремонт на тавана на архивно помещение, преграждане на ново работно помещение, подмяна на счупен стъклопакет и окабеляване на новото работно помещение.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
3.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд София-град за 2019 г. в общ размер на 1 907 лв., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой мобилен климатик за оборудване на новото помещение /579 лв./ и за доставка на филтри за конвектори на климатичната система на сградата на съда /1 328 лв./, както следва:
3.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 907 лв.
3.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд София-град с 1 907 лв.
4. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елена за осигуряване на средства за авариен ремонт на част от покрива, стени и тавани в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Елена по § 10-00 „Издръжка“ на стойност 11 595 лв., с цел осигуряването на средства за авариен ремонт на част от покрив, стени и тавани в съдебната сграда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
5. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за ремонт и оборудване на съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Апелативен съд гр. Велико Търново по § 10-00 „Издръжка“ на стойност 5 927 лв., с цел осигуряването на средства за текущ ремонт на съдебна зала.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 2 203 лв., с цел осигуряване на средства за извършване на неотложен текущ ремонт на съдебна зала № 8, в следствие на причинени щети от настъпило застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за текущ ремонт на съдебни зали

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Апелативен специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ с 59 645 лв. за извършването на текущ ремонт на съдебни зали и обособяване на нова съдебна зала чрез обединяване на кабинети с номера 102, 103, 104, 105 и 106, находящи се в сградата на ул. „Черковна“ № 90 /Блок 1, топла връзка Блок 1 и 2 и Блок 2/.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
След усвояване на целево отпуснатите средства административния ръководител следва да предприеме действия за извършване на вътрешнокомпенсирана промяна по бюджета на съда между § 10-00 „Издръжка“ и § 52-00 „Придобиване на ДМА“, с размера на цената на активите, чиято стойност е над определения праг на същественост, с цел коректното им счетоводно отчитане.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Гоце Делчев за осигуряване на средства за авариен ремонт в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка“ с 1 974 лв., с цел осигуряване на средства за извършване на авариен ремонт за възстановяване на причинени щети от настъпило застрахователно събитие.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
8.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Гоце Делчев по § 10-00 „Издръжка“ с 2 053 лв., с цел осигуряване на средства за извършени спешни и неотложни ремонтни дейности по подмяна на корозирали улуци и ламарина на покрива.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Несебър за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Несебър за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот за осигуряване на достъпна среда за хора с увреждания в сградата на съда, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 600 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Несебър с 6 600 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция на бюджета между Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Елхово за 2019 г. с 6 600 лв. с ДДС, с цел осигуряване на средства за закупуване на стълбищен робот за съдебната сграда в град Елхово, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 600 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Елхово с 6 600 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Левски за осигуряване на средства за подмяна на остаряло луминесцентно осветление в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Левски в § 10-00 „Издръжка“ на стойност 2 319 лв., с цел осигуряването на средства за извършването на текущ ремонт – подмяна на остаряло луминесцентно осветление в сградата на Районен съд гр. Левски с LED осветление.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
12. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Силистра по § 10-00 „Издръжка“ с 14 563 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на настилки – почистване на цветна мозайка, циклене и лакиране на паркет, монтирането на первази и частично пренареждане на паркет.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
13. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Враца за осигуряване на средства за текущ ремонт на две работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ на стойност 7 367 лв., с цел осигуряването на средства за текущ ремонт на две работни помещения /кабинет на държавни съдебни изпълнители и деловодство на СИС/ в съдебната сграда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
14. ОТНОСНО: Искане от и.д. административен ръководител на Окръжен съд гр. Русе за осигуряване на средства за подмяна на дограма

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Русе по § 10-00 „Издръжка“ с 16 604 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт – подмяна на дограмата в коридора на втори етаж /14 прозореца и две врати даващи достъп до балконите/ в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
15. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Бургас за осигуряване на средства за изграждане на архив в подстълбищно пространство

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Бургас по § 10-00 „Издръжка“ с 3 396 лв. за извършването на текущ ремонт за изграждане на архив в подстълбищно пространство в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
16. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Стара Загора за осигуряване на средства за авариен ремонт на помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Стара Загора по § 10-00 „Издръжка“ с 5 740 лв., в т.ч. 1 835 лв. /възстановени щети от застраховател/, с цел осигуряване на средства за авариен ремонт на помещения в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
17. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Тетевен за осигуряване на средства за подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна инсталация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Тетевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за авариен ремонт за подмяна на циркулационна помпа на пароотоплителна инсталация в сградата на съда, както следва:
17.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 584 лв.
17.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Тетевен с 3 584 лв.
Мотиви:
Пароотоплителната инсталация в сградата на Районен съд гр. Тетевен е заведена като отделен актив. Подмяната на циркулярната помпа е основен компонент от инсталацията и с размера на извършените разходи за доставка и монтаж следва да бъде завишена стойността на актива.
18. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за текущ ремонт на ведомствено жилище

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Велико Търново в § 10-00 „Издръжка“ на стойност 29 999 лв., с цел осигуряването на средства за извършването на текущ ремонт на ведомствено жилище – апартамент 11, разположен на четвърти надземен етаж в пететажна жилищна сграда в гр. Велико Търново, ул. „Драган Цончев“ № 14, вх. В, предоставен за нуждите на Окръжен съд гр. Велико Търново.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
19. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за обзавеждане на съдебна зала

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Апелативен съд гр. Велико Търново за 2019 г. с 12 912 лв., с цел осигуряване на средства за оборудване, доставка и монтаж на мебели за съдебна зала, както следва:
по § 10-00 „Издръжка“ с 9 847 лв.
по § 52-00 „Придобиване на ДМА“ с 3 065 лв.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
20. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на мебели за дооборудване на три работни помещения

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Административен съд гр. Благоевград по § 10-00 „Издръжка“, с цел осигуряване на средства в размер общо на 2 052 лв. за оборудване на три работни помещения за новоразкритите щатни бройки за двама магистрати и един съдебен служител.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
21. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул за телефонна централа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на допълнителен модул за телефонна централа, както следва:
21.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 498 лв.
21.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Благоевград с 498 лв.
22. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Силистра за осигуряване на средства за закупуване на 20 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Силистра за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване, доставка и монтаж на 20 броя климатици, както следва:
22.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 21 487 лв.
22.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Силистра с 15 624 лв.
22.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Силистра с 5 863 лв.
23. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Раднево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Раднево за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя климатици с включен монтаж за съдебна зала № 2 /1 490 лв./ и за бюро съдимост /950 лв./, както следва:
23.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 440 лв.
23.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Раднево с 1 490 лв.
23.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Раднево с 950 лв.
24. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Районен съд гр. Девня за осигуряване на средства за закупуване на климатик

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Районен съд гр. Девня и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 1 790 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на климатик, както следва:
24.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 790 лв.
24.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Девня с 1 790 лв.
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Разни
26. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“ да бъде възложена чрез процедура на договаряне без предварително обявление на основание чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП, за срок от една година или до изчерпване на прогнозните количества гориво.
26.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор за борсово представителство с „ЕН-ДЖИ БРОКЕРС“ ЕООД за извършване на борсова сделка по реда на Закона за стоковите борси и тържищата във връзка с доставка на гориво за отопление за органи на съдебна власт при следните финансови параметри - комисионно възнаграждение 0,0% от стойността на сключения борсов договор без ДДС и борсова такса към „Софийска стокова борса“ АД в размер на 0,15% от стойността на борсовия договор без ДДС.
26.3. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе процедура на договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на гориво за отопление на органите на съдебната власт“ с прогнозна стойност 654 220,63 лв. без ДДС за срок от една година или до изчерпване на прогнозните количества гориво, както и да възложи същата, като сключи договор или прекрати процедурата.
27. ОТНОСНО: Информация за взетите решения от комисия „Бюджет и финанси“ по управлението на бюджета на съдебната власт в периода 30.07.2019 г. – 11.09.2019 г., когато не се провеждат заседания на пленума на ВСС

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение взетите решения от проведените осем заседания на комисия „Бюджет и финанси“ на 05.08.2019 г., 14.08.2019 г., 22.08.2019 г., 27.08.2019 г., 29.08.2019 г., 30.08.2019 г., 10.09.2019 г. и 11.09.2019 г. Решенията са отразени съответно в Протоколи № 31, № 32, № 33, № 34, № 35, № 36, № 37 и № 38, които са публикувани на сайта на ВСС /Постоянни комисии/КБФ/Протоколи/2019 и в локалната информационна система - Кратки протоколи/Комисии на ВСС/Бюджет и финанси/2019.
28. ОТНОСНО: Предложение на главния прокурор на Република България за безвъзмездно предоставяне на лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Прокуратура на Република България да предостави безвъзмездно за управление лек автомобил Мерцедес А170Д с рег. № РР 1474 ВК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Изпълнение на наказанията“.
29. ОТНОСНО: Справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ справка за размера на утвърдените и усвоените средства от органите на съдебната власт по § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ към 31.08.2019 г.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
30. ОТНОСНО: Изслушване на г-жа Миглена Тачева - директор на Националния институт на правосъдието във връзка с предложението й за безвъзмездно придобиване на недвижим имот, намиращ се в гр. Банкя, общ. Столична, ул. „Стефан Стамболов“ , за нуждите на обучителната дейност на НИП

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, за нуждите на Националния институт на правосъдието, Висшият съдебен съвет да придобие безвъзмездно за управление недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2722 /стар идентификатор 02659.21.95.747/, целият с площ 7910 кв.м., заедно с построените в него 4 /четири/ броя сгради – незавършено строителство, за една от които от АГКК е определен идентификатор 02659.2195.2722.1 /стар идентификатор 02659.2195.747.1/ с обща разгъната застроена площ по план 4047 кв.м., намиращи се в гр. Банкя, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ /“Майор Будинов“/, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.
30.2. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството, с копие до министъра на здравеопазването, за започване на процедура по безвъзмездното предоставяне на недвижим имот – държавна собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 02659.2195.2722 /стар идентификатор 02659.21.95.747/, целият с площ 7910 кв.м., заедно с построените в него 4 /четири/ броя сгради – незавършено строителство, за една от които от АГКК е определен идентификатор 02659.2195.2722.1 /стар идентификатор 02659.2195.747.1/ с обща разгъната застроена площ по план 4047 кв.м., намиращи се в гр. Банкя, община Столична, ул. „Стефан Стамболов“ /“Майор Будинов“/, за нуждите на Националния институт на правосъдието, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.
31. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в сградата на Районен съд – Кула, ул. „Иван Кръстев“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Кула, ул. „Иван Кръстев“ № 1, както следва:
На Районен съд – Кула:
Първи етаж:
1. Стая № 7 – съдебна зала № 1
2. Съдебна зала № 2 и канцелария обслужване на лица в неравностойно положение
3. Стая № 6
4. Стая № 8
5. Сервизно помещение /стълбище/
Втори етаж:
1. Стая № 1 – председател на Районен съд
2. Стая № 2 – районен съдия
3. Стая № 3 – главен счетоводител и административен секретар
4. Стая № 5 – бюро съдимост, регистратура и деловодство
5. Стая № 6 – сервизно помещение
6. Стая № 7 – стая за почивка
7. Стая № 9 – стая за съхранение на бюлетини
8. Стая № 10 – регистратура за класифицирана информация
9. Стая № 11 – архив
На Окръжна прокуратура – Видин, за нуждите на териториално отделение – Кула към Районна прокуратура – Видин:
Първи етаж:
1. Стая № 1 – съдебни секретари
2. Стая № 3 – архив
3. Стая № 4 – районен прокурор
За изпълнение на функциите на Агенция по вписванията ще се ползва:
Първи етаж:
1. Стая № 5
За общо ползване от Районен съд – Кула и Агенция по вписванията:
Втори етаж:
1. Стая № 4 – държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията
2. Стая № 8 – деловодство СИС и канцелария
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ ще се ползва:
Първи етаж:
1. Стая № 2
II. С настоящото решение се отменя т. 67.1.1.2. от Решение по т. 67 от Протокол № 27/01.11.2018 г. на Пленума на Висшия съдебен съвет.
III. ИЗПРАЩА решението по т. I на административния ръководител на Районен съд – Кула, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Видин, за сведение.
32. ОТНОСНО: Проект на решение по молбата от управителя на „Бета плюс“ ЕООД – наемател по силата на договор № 51/08.05.2018 г. за наем на недвижим имот – държавна собственост, сключен между ВСС чрез директора на Национална следствена служба и „Бета плюс“ ЕООД с обект: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе – барче с площ общо 87,70 кв.м.“, за приспадане на задълженията за наем и консумативни разходи срещу извършени инвестиции и оборудване в имота

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

32.1. ОСТАВЯ без уважение молбата от „Бета плюс“ ЕООД – наемател по силата на договор № 51/08.05.2018 г. за наем на недвижим имот – държавна собственост, сключен между ВСС чрез директора на Национална следствена служба и „Бета плюс“ ЕООД с обект: „Част от първи етаж на блок 3 от недвижим имот на Национална следствена служба, гр. София, бул. „Г. М. Димитров“ № 42, представляваща кафе – барче с площ общо 87,70 кв.м.“, за приспадане на задълженията за наем и консумативни разходи срещу извършени инвестиции и оборудване в имота, приложена с писмо рег. № ВСС-6242/20.08.2019 г. от главния секретар при АГП.
Мотиви: Страните по договора са постигнали съгласие, обективирано в чл. 6, ал. 5 от него, оборудването на имота с инвентар, технически съоръжения и други, необходими за ползване на имота по предназначение, извън посоченото в приемо-предавателния протокол, да се осъществява със средства и за сметка на наемателя. С клаузите на чл.18, ал.2 от наемния договор наемодателят изрично се е противопоставил на осъществяването на какъвто и да е вид подобрения и други текущи ремонти в имота без негово предварително писмено съгласие. В случая подобренията в имота са извършени без да е искано и получено съгласие от наемодателя. Същевременно е налице изрична уговорка между страните, че наемодателят има право да получи всички подобрения в имота, извършени от наемателя. По отношение на движимите вещи, същите могат да бъдат отделени без съществено увреждане на имота.
32.2. ДАВА възможност на наемателя в срок от три месеца, считано от датата на вземане на решението по т. 32.1, да погаси неизпълнените парични задължения, произтичащи от договор № 51/08.05.2018 г. за наем на недвижим имот – държавна собственост, сключен между ВСС чрез директора на Национална следствена служба и „Бета плюс“ ЕООД, като при неизпълнение ще бъдат предприети действия за събиране на вземанията по съдебен ред.
32.3. Решението да се изпрати на главния секретар при АГП.
33. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на „Правила за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

33.1. ПРИЕМА Правила за планирането, осигуряването на средства и извършването на текущ ремонт на сградния фонд на съдебната власт.
33.2. ДА БЪДАТ УВЕДОМЕНИ административните ръководители на органите на съдебна власт за решението.
33.3. ПРИЕТОТО РЕШЕНИЕ да бъде публикувано на интернет страницата на ВСС, раздел „Постоянни комисии“, подраздел „Комисия „Управление на собствеността“ – „Правила“.
34. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс за продължаване срока на Договор № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ЕТ „Васил Григоров“ и Висш съдебен съвет, за 3 /три/ месеца, считано от 01.10.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор с рег. № ВСС-489/13.01.2017 г., сключен между ВСС и ЕТ „Васил Григоров“ за наем на недвижим имот, представляващ целият трети етаж с полезна площ от 329,83 кв.м. санитарен възел на трети етаж с обща площ 29,76 кв.м., 6 бр. стаи на втори етаж с полезна площ 86,41 кв.м. и част от сутерен с площ 24,23 кв.м., ведно с ползваните общи части с площ 246,24 кв.м. от масивна триетажна сграда със застроена площ 587 кв.м. с площ по скица 607 кв.м. с кад. № 02508.55.57.1 и от сутерен с кад. № 02508.55.57.1.4 по кадастралната карта на гр. Балчик, област Добрич, с административен адрес: ул. „Стара планина“ № 2, за продължаване срока на договора с 3 /три/ месеца, считано от 01.10.2019 г.
Останалите клаузи по договор рег. № ВСС-489/13.01.2017 г. запазват действието си.
35. ОТНОСНО: Проект на решение за изменение на решение на Пленума на Висшия съдебен съвет за възлагане правото на стопанисване на съдебните сгради от административните ръководители на органите на съдебната власт в Апелативен район – Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

35.1. ВЪЗЛАГА на дирекция „Бюджет и финанси“ на основание чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост да предприеме съответните действия по завеждане в баланса на ВСС на недвижим имот – частна държавна собственост, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1, предаден на ВСС с приемо-предавателен протокол от 26.08.2019 г.
35.2. ИЗМЕНЯ решението си в Раздел III „Област Ямбол“ по т. 24 от Протокол № 43/24.11.2016 г., изменено с решение по Протокол № 9/09.03.2017 г., т. 34, изменено с решение по Протокол № 27/01.11.2018 г., т. 67.3. на ПВСС, с което е възложено стопанисването на предоставените за управление на Пленума на Висшия съдебен съвет, недвижими имоти – публична/частна държавна собственост в Апелативен район – Бургас, като създава нова точка:
„6. На административния ръководител на Окръжна прокуратура – гр. Ямбол недвижимия имот, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Бяло море“ № 1“.
35.3. За решението по т. 35.2 да се уведоми главния прокурор на Република България и административния ръководител на Окръжна прокуратура - Ямбол.
36. ОТНОСНО: Доклад от Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“, в изпълнение на решение по т. 13.2 от Протокол № 19/25.07.2019 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисия „Управление на собствеността“ решения в периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. включително

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА доклада на Евгени Диков – член на ВСС и председател на Комисия „Управление на собствеността“, в изпълнение на решение по т. 13.2 от Протокол №19/25.07.2019 г. на Пленума на ВСС, за взетите от Комисия „Управление на собствеността“ решения в периода от 30.07.2019 г. до 11.09.2019 г. включително.
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
37. ОТНОСНО: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ПРИЕМА, на основание чл. 217, ал. 5 от Закона за съдебната власт, Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет.
37.2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет да се обнародва в Държавен вестник.
38. ОТНОСНО: Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ПРИЕМА, на основание чл. 263 от Закона за съдебната власт, Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация със следната редакционната промяна в чл. 47: „Обучителните дейности по чл. 249 от Закона за съдебната власт се осъществяват от постоянни и временни преподаватели.“
38.2. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за организацията на дейността на Националния институт на правосъдието и на неговата администрация да се обнародва в Държавен вестник.
39. ОТНОСНО: Писмо от постоянния секретар на отбраната, ведно с доклад от заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната относно проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на Закон за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

На основание чл. 30, ал. 2, т. 13 от ЗСВ ИЗРАЗЯВА ПОЛОЖИТЕЛНО СТАНОВИЩЕ по проект на Решение на Министерски съвет за изменение и допълнение на Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
40. ОТНОСНО: Писмо от министъра на правосъдието относно проект на Решение на Министерски съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ИЗРАЗЯВА положително становище по проекта на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с резерви по отношение на разпоредбите на §8 и §40, предложения за редакционни промени в текстовете на §5, §35, §36, §37 и §41, както и за допълване на Преходните и заключителни разпоредби на законопроекта, с оглед привеждането на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество в съответствие с §18 - §22 от ЗИД на ЗСВ.
40.2. ИЗРАЗЯВА становище, че за участие в помощна атестационна комисия съдиите следва да получават допълнително възнаграждение, а не да работят при намалена натовареност. В разпоредбата на чл. 196, т. 3 от Закона за съдебната власт да се предвиди една единствена атестационна процедура за магистрати след изтичане на 5-годишен период от придобиване на несменяемост.
40.3. ИЗПРАЩА решението по т. 40 на министъра на правосъдието ведно с извлечение от Протокол № 22/16.09.2019 г. на Комисията по правни въпроси към Пленума на Висшия съдебен съвет.

* * * * *

41. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ следните доклади от проведени международни срещи с участието на членове на Висшия съдебен съвет и съдебни служители:
41.1.1. Доклад от Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет относно участието ? в четвъртата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 11-12 април 2019 г., в гр. Вилнюс, Литва;
41.1.2. Доклад от Вероника Имова и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет от участието им в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г.;
41.1.3. Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Администрация на Главния прокурор, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX (EXEX), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, проведена на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия.
41.2. ВЪЗЛАГА на дирекция „Международна дейност и протокол“ на АВСС да публикува:
41.2.1. Доклад от Вероника Имова - член на Висшия съдебен съвет относно участието ? в четвъртата среща на екипа по проект „Независимост и отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведена в периода 11-12 април 2019 г., в гр. Вилнюс, Литва, в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“ и в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/Европейска мрежа на съдебните съвети/ Проекти на Европейската мрежа на съдебните съвети 2018-2019/ Независимост, отчетност и качество на правосъдието – продължение/;
41.2.2. Доклад от Вероника Имова и Олга Керелска – членове на Висшия съдебен съвет от участието им в Общото събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети, проведено в гр. Братислава, Словакия, в периода 5-7 юни 2019 г. в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“и в раздел Международна дейност/Международно сътрудничество/Международни организации/ Европейска мрежа на съдебните съвети/ Годишно Общо събрание на Европейската мрежа на съдебните съвети - 2019 г.
41.2.3. Доклад от Анелия Чомакова – главен експерт в дирекция „Информационни технологии и съдебна статистика“ в АВСС и Георги Бончев – директор на дирекция „Информационно обслужване и технологии“, Администрация на Главния прокурор, от участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidence with E-CODEX (EXEX), финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, проведена на 04.07.2019 г. в гр. Флоренция, Италия, командировани с решение на Пленума на ВСС по пр. №12/30.05.2019 г. в раздел „Международна дейност/ Доклади анализи и решения /Доклади от международни срещи“.
42. ОТНОСНО: Проект на решение за приемане на доклад от Георги Рупчев - началник отдел „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси“ в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, Министерство на правосъдието, с информация относно проведена в периода 17-21 юни 2019 г. Пленарна среща на Групата държави срещу корупцията – GRECO

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ доклад от Георги Рупчев - началник отдел „Сътрудничество по наказателно-правни въпроси“ в дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси”, Министерство на правосъдието, с информация относно проведена в периода 17-21 юни 2019 г. Пленарна среща на Групата държави срещу корупцията – GRECO.

* * * * *

43. ОТНОСНО: Одобряване на предложена инициатива в контекста на сътрудничеството между България и Бавария в рамките на Постоянната междуправителствена комисия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОДОБРЯВА предложената инициатива „Обмен на опит и добри практики при прилагането на инструментите на Европейския съюз, основани на принципа на взаимното признаване: прилагане на Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз“ за включване в протокола от заседанието на 14-та сесия на Постоянната междуправителствена комисия „България – Бавария“.
44. ОТНОСНО: Одобряване на проектни идеи във връзка с планиране на бъдещи процедури по Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) за финансиране на проекти в изпълнение на Актуализираната стратегия за поддържане на реформата в съдебната система и Актуализираната пътна карта (ПК) към нея

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

44.1. ОДОБРЯВА проектна идея с индикативни дейности и бюджет (Приложение 1 към настоящото решение), за включване в Индикативна годишна работна програма на ОПДУ, в изпълнение на мярка 3.6.3. от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
44.2. ОДОБРЯВА проектна идея с индикативни дейности и бюджет (Приложение 2 към настоящото решение), за включване в Индикативна годишна работна програма на ОПДУ, в изпълнение на мерки 6.2.1., 6.2.2. и 6.2.3. от Актуализираната пътна карта за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.
45. ОТНОСНО: Определяне на представители за участие в среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“, финансиран от Европейската комисия по програма „Justice“, която ще се проведе на 2.10.2019 г. в гр. Виена, Австрия

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ПРЕДЛАГА на Главния прокурор на Република България да командирова г-н Георги Бончев, директор на дирекция „ИОТ“ при АГП и г-н Илия Дюлгеров, началник отдел „Информационно обслужване“, дирекция „ИОТ“ при АГП за участие в работна среща по проект „Electronic Xchange of e-Evidences with e-CODEX“ по Програма „Правосъдие“, за периода 1-2.10.2019 г. в гр. Виена, Австрия.
45.2. РАЗХОДИТЕ за пътни, дневни пари за два дни, медицински застраховки и нощувки по фактически размер на двамата представители на екипа на проекта са за сметка на бюджета на ВСС, като 80% от извършените разходи ще бъдат възстановени от бюджета на проекта в съответствие с правилата на Програма „Правосъдие“, финансирана от ЕК. Пътуването ще се осъществи със самолет.

/Закриване на заседанието – 13.40 ч/


ИЗГОТВИЛ:/п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
27.09.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд