Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение искане за тълкуване на нейно решение относно младшите съдии, назначени в Софийски районен съд

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение постъпило на 12.09.2019 г. искане за тълкуване по чл. 62, ал. 3 от Административния процесуален кодекс, подписано от 6 съдии в СРС, назначени с Решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 14.1. – 14.7., от протокол № 21/02.07.2019 г.

Колегията се мотивира, че нейното решение е ясно и мотивирано, тъй като се отнася само до изписването на съдебните актове по обявени за решаване дела. Посочено бе също, че младшите съдии, назначени и встъпили на 06.07.2019 г. в длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, вече не заемат длъжност „младши съдия“ в този орган на съдебната власт и поради това нямат компетентност да се произнесат по разглеждани от него дела.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд