Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи Светла Людмилова Цачева-Захаринова от длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, поощри Светла Людмилова Цачева-Захаринова – съдия във Върховния касационен съд, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак:първа степен – златен“, както и с парична награда в размер на 1000 лв. за проявен висико професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение в тази връзка е направено от Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и председателстващ Съдийската колегия на ВСС. Той се мотивира, че съдия Цачева-Захаринова правораздава повече от 19 години във Върховния касационен съд, като почти целият ѝ юридически стаж е преминал в съдебната система. Посочва се нейният професионализъм, отличен теоретически и практически опит, компетентност и прецизност. Обърнато е внимание, че изготвените от съдия Цачева-Захаринова мотивирани и обосновани съдебни актове са допринесли за точното прилагане на закона и за развитието на правото, за уеднаквяване на съдебната практика по граждански дела. С безупречното си поведение на магистрат и с образцовото изпълнение на служебните си задължения, тя е допринесла за издигане авторитета и престижа на съдебната власт. Подкрепа за предложението заяви Олга Керелска – член на Съдийската колегия.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Съдийската колегия на ВСС освободи Светла Людмилова Цачева-Захаринова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, считано от 20.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд