Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отхвърли възражение от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен, срещу недопускането му до участие в конкурс за повишаване

1 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 182, ал. 5 от Закона за съдебната власт, отхвърли възражението от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен, срещу недопускането му до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС, по протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия. Колегията взе предвид, че по смисъла на Закона за съдебната власт повишаването е преминаване на по-висока по степен длъжност, а кандидатът е съдия в Окръжен съд – Шумен, т. е. той заема магистратска длъжност на същото ниво, на което е и обявената конкурсна длъжност.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд