Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри и освободи Димитър Йорданов Димов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ и ал. 3, т. 1 от Закона за съдебната власт, във връзка с чл. 304, ал. 1 от ЗСВ поощри Димитър Йорданов Димов – прокурор в Окръжна прокуратура – Шумен, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“ и парична награда в размер на 1000 лв., за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за отличието е направено от Маргарита Георгиева – административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Шумен. Тя посочва, че с цялостното си поведение като магистрат прокурор Димов е допринесъл за издигане на авторитета на Прокуратурата, и е завоювал уважението на магистратите и съдебните служители.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Колегията освободи Димитър Йорданов Димов от заеманата длъжност „прокурор“ в Окръжна прокуратура – Шумен, считано от 07.10.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд