Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира 15 магистрати и повиши на място в по-горен ранг трима

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Георги Луков Карайлев – прокурор в Софийска районна прокуратура; Добрин Александров Кертиков – прокурор в Районна прокуратура – Русе; Георги Петров Балков и Снежа Миткова Георгиева-Димитрова – прокурори в Районна прокуратура – Плевен; Димитър Желязков Пехливанов – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив, и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Периодично атестиране, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, бе проведено на Георги Райчев Петков – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Габрово, Ралица Радославова Милчева-Йорданова – прокурор в Районна прокуратура – Русе; Станимира Димитрова Димитрова и Гергана Христова Стоянова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна, като Прокурорската колегия прие, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

Колегията проведе на основание чл. 196, т. 4, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 1 от ЗСВ извънредно атестиране на Иван Николов Чилев – административен ръководител на Районна прокуратура – Гоце Делчев, на Красимир Маринов Конов – заместник на административния ръководител и и. ф. административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Варна, Христо Николов Христов – заместник на административния ръководител и и. ф. административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Велико Търново, Виолета Марчева Михайлова – прокурор в Специализираната прокуратура, като на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ комплексна оценка „Много добра“.

Прокурорската колегия прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Любомира Ангелова Вулджева – прокурор в Районна прокуратура – Пловдив; Борислава Иванова Александрова – прокурор в Районна прокуратура - Плевен, които на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, придобиха статут на „Несменяемост“, считано от датата на вземане на решението.

Считано от датата на вземане на решението,  на основание чл. 234 от ЗСВ,   Прокурорската колегия повиши на място в по-горен ранг „прокурор в ОП“;

Ивелина Петкова Стоянова – прокурор в Районна прокуратура – Варна и Анна Красимирова Каменова – прокурор в Софийска районна прокуратура.

В ранг „следовател в НСлС“ бе повишен Веселин Тасев Величков – следовател в Следствения отдел в Специализираната прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд