Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши трима магистрати по конкурс за повишаване във Върховна касационна прокуратура

2 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши класираните кандидати за заемане на три длъжности „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура, съгласно обявения конкурс с решение на Прокурорската колегия по протокол № 6/21.02.2018 г., обнародван в Държавен вестник, бр. 19/02.03.2018 г.

На основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ Колегията проведе гласуване по поредността на класирането, като считано от датата на встъпване в длъжност, повиши:

  •  Янка Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура;
  • Красимира Алексиева Филипова – заместник на административния ръководител – заместник-апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – София, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура;
  • Ваня Василева Стефанова – прокурор в Софийска градска прокуратура, на длъжност „прокурор“ във Върховна касационна прокуратура.

Поради попълване на местата, Колегията прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурс.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд