КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 31
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 1 ОКТОМВРИ
 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ НЯМА
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09,42 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТЛАГА разглеждането на т.т. 7 и 19 от дневния ред за следващо заседание на Съдийската колегия.
II. ВКЛЮЧВА в дневния ред следните допълнителни точки:
23. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за поощряване на Светла Людмилова Цачева-Захаринова - съдия във Върховния касационен съд, с отличия: „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б.“а“ и ал. 3, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение по предложението на председателя на Върховния касационен съд за освобождаване на Светла Людмилова Цачева-Захаринова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение по възражението на Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд – Шумен срещу недопускането му до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия (обн. ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Предложение от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет относно обсъждане разпоредбата на § 56, ал. 2 от ПРЗ на законопроекта на ЗИД на ЗСВ.


ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик
Кандидати:
- Анна Иванова Кайтазка - съдия в Районен съд - Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 22/09.07.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)
- Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд - Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 22/09.07.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване при резултат:
За Анна Иванова Кайтазка – 1 глас
За Божидарка Данчова Йосифова – 13 гласа
На основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Божидарка Данчова Йосифова – съдия в Районен съд – Белоградчик, на длъжността „административен ръководител - председател“ на Районен съд – Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

2. ОТНОСНО: Откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОТКРИВА, на основание чл. 167, ал. 2, във връзка с чл. 194а, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, както следва:
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Русе –свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Пловдив – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Окръжен съд – Сливен – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Ардино – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Велинград – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Мадан – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Оряхово – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Първомай – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Петрич – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Севлиево – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Тервел – свободна длъжност;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Царево – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Средец – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Исперих – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Пирдоп – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Варна – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Стара Загора – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Крумовград – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Разград – изтичащ мандат;
• Административен ръководител – председател на Районен съд – Бяла – изтичащ мандат.
2.2. В едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в Държавен вестник могат да се подават в администрацията на Висшия съдебен съвет предложения за назначаване на административен ръководител на съответния орган на съдебната власт. Към предложението се прилагат: подробна автобиография, подписана от кандидата; копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”; копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност; медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване; концепция за работата като административен ръководител, която трябва да съдържа: лична мотивация за заемане на длъжността, анализ и оценка на състоянието на органа на съдебната власт, очертаване на достиженията и проблемите в досегашната му дейност, набелязване на цели за развитието и мерки за тяхното достигане; удостоверение от Националната следствена служба, Столичната следствена служба или от окръжните следствени отдели към окръжните прокуратури за образувани досъдебни производства; декларация за имотното състояние, произхода на средствата за придобиване на имуществото и за наличието на частен интерес по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет; документи, удостоверяващи наличието на стажа по чл. 170 от ЗСВ и други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
2.3. Решението да се обнародва в “Държавен вестник” и да се публикува на Интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
3. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Бойка Михайлова Табакова - Писарова - административен ръководител - председател на Административен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Административен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 16.10.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
4. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, полк. Георги Панев Георгиев - административен ръководител - председател на Военен съд – Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Военен съд – Сливен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 17.10.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
5. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, полк. Асен Найденов Шопов - административен ръководител - председател на Военен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Военен съд – Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 18.10.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
6. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Красимир Йорданов Георгиев - административен ръководител - председател на Окръжен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от 23.10.2019 г., до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.
7. (ОТЛОЖЕНА)
8.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Христо Живков Белев - съдия в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
8.2. ПРЕДОСТАВЯ решението по т. 8.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
9. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Христо Живков Белев от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд - Пловдив, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 08.10.2019 г.
10.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Мария Христова Тончева – съдия в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“, както и парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
10.2. ПРЕДОСТАВЯ решението по т. 10.1 на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
11. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Мария Христова Тончева от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 26.10.2019 г.
12. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, буква „а“ от ЗСВ, Татяна Йорданова Александрова - съдия в Окръжен съд - Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличие „личен почетен знак първа степен - златен“ за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
13. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, Татяна Йорданова Александрова от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 14.10.2019 г.
14.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Васил Любомиров Панайотов от заеманата длъжност „съдия“ в Районен съд – Хасково, с ранг „съдия в АС“, считано от 18.10.2019 г.
14.2. ПРЕКРАТЯВА откритата с решение на КАК-СК по Протокол № 12/01.04.2019, т. С-20, процедура за периодично атестиране на Васил Любомиров Панайотов - съдия в Районен съд – Хасково.
15. ОТНОСНО: Предложение от и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на и. ф. административен ръководител - председател на Апелативен съд - Пловдив за трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в щатна длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Апелативен съд – Пловдив.
16. ОТНОСНО: Искане от съдии от Софийския районен съд за тълкуване по чл. 62, ал. 3 от АПК на т. 14.19 от решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането по чл. 62, ал. 3 от АПК за тълкуване на решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., т. 14.19, тъй като същото е ясно, мотивирано и волята е недвусмислено изразена от решаващия орган.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол)
17. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от редовен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 18/11.06.2019 г., конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ОПРЕДЕЛЯ Красимир Атанасов Машев – съдия в Апелативен съд – София за редовен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Камелия Величкова Първанова.
17.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Eлена Савова Тахчиева-Великова - съдия в Апелативен съд-София, за резервен член на конкурсната комисия за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на Красимир Атанасов Машев.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Таня Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Пловдив.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

19. (ОТЛОЖЕНА)
* * * * *
20. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова и Даниела Марчева – членове на Висшия съдебен съвет, относно приемане на решение и/или становища, и/или насоки относно приемане на решение и/или насоки относно оптимизация на съдебната карта на съдилища (обсъдено на работно заседание на Съдийската колегия на 24.09.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

20.1. Продължава реформата на съдебната карта на съдилищата.
20.2. Споделя целите и критериите за реорганизация на съдебната карта на съдилищата, приети с Протокол № 40/15.07.2015 г.
21. ОТНОСНО: Предложение за вземане на принципно решение относно датата, на която изтича мандатът на член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, избран по реда на чл. 37, ал. 5 от ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Изразява становище, че мандатът на членовете, попълнили състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет след конституирането й, се прекратява с изтичането на една година след избирането им с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
22. ОТНОСНО: Становище на Съюза на съдиите в България относно публикувана позиция на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Приема за сведение Становището на Съюза на съдиите в България.

(В обсъждането не участва Боян Магдалинчев поради направен самоотвод)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

23.1. ПООЩРЯВА, на основание чл. 303, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и т. 2, б. „а“ от ЗСВ и чл. 303, ал. 3, т. 1 от ЗСВ, Светла Людмилова Цачева-Захаринова – съдия във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с отличия „служебна благодарност и грамота“, „личен почетен знак първа степен - златен“, както и с парична награда в размер на 1000 (хиляда) лева за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.
23.2. Решението по т. 23.1 да се предостави на Комисия „Бюджет и финанси“ към Пленума на ВСС в изпълнение на решение на Пленума на ВСС по Протокол № 3/07.02.2019., т. 8.
24. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Светла Людмилова Цачева-Захаринова от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния касационен съд, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, считано от 20.10.2019 г.
25. ОТНОСНО: Възражение от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд - Шумен срещу недопускането му до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия" в окръжните съдилища – търговска колегия (обн. ДВ, бр. 53/05.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ, на основание чл. 182, ал. 5 от ЗСВ, възражението от Йордан Василев Димов – съдия в Окръжен съд - Шумен срещу недопускането му до участие в обявения с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване и заемане на 9 длъжности „съдия" в окръжните съдилища – търговска колегия.
26. ОТНОСНО: Предложение от Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за обсъждане разпоредбата на § 56, ал. 2 от ПЗР на законопроекта на ЗИД на ЗСВ

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. ИЗРАЗЯВА становище, че разпоредбата на § 56, ал. 2 от ПЗР на законопроекта на ЗИД на ЗСВ следва да придобие следната редакция: „Неприключените до влизането в сила на този закон процедури за атестиране се приключват по досегашния ред, в случаите когато атестационният формуляр е приет с решение на Комисията по атестирането и конкурсите.“
26.2. Изпраща решението по т. 26.1 на Правната комисия на Народното събрание ведно с пълния стенографски протокол № 22/26.09.2019 г. на Пленума на ВСС в частта по т.40, с изразено становище по законопроекта.

Закриване на заседанието – 16,00 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
02.10.2019 г. 

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд