ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
8 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:

 


ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. Административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен
Кандидат:
- Даниела Василева Дилова – административен ръководител на Районен съд – Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора
Кандидат:
- Бойка Михайлова Табакова – Писарова – административен ръководител на Административен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

3. Проект на решение по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховния административен съд – I-ва колегия, трето и четвърто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
4. Проект на решение по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховния административен съд – I-ва колегия, първо и осмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
5. Проект на решение по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховния административен съд – II-ра колегия, пето и седмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“
6. Проект на решение по Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховния административен съд – II-ра колегия, второ и шесто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.
Внася: Комисия „Дисциплинарна дейност и взаимодействие с ИВСС“

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

7. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – Бургас за освобождаване на Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Бургас и назначаване на Лилия Александрова Василева – съдия в Административен съд – Бургас, и Румен Николов Йосифов – съдия в Административен съд – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Специализирания наказателен съд за назначаване на Лилия Недялкова Георгиева – съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжността „заместник на административния ръководител“ на Специализирания наказателен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Софийския градски съд – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, както и на списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за преназначаване, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, на Антон Еленков Антов – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Белоградчик, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Белоградчик.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за прекратяване на откритата с решение на КАК-СК по Протокол № 37/03.12.2018 г., т. С-8, процедура по периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева – освободена с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/23.07.2019 г., т. 40, от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за прекратяване на откритата с решение на КАК-СК по Протокол № 37/03.12.2018 г., т. С-10, процедура по периодично атестиране на Методи Орлинов Лалов – освободен с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 29/17.09.2019 г., т. 22, от заеманата длъжност „съдия“ в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за повишаване на Атанас Николаев Атанасов – съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за повишаване на Веселка Николова Йорданова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за повишаване на Мария Георгиева Коюва – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за повишаване на Екатерина Стефанова Роглекова – съдия в Окръжен съд – Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 05.10.2018 г. – 04.10.2019 г.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

23. Обсъждане на постъпило заявление за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийския районен съд във връзка с откритата процедура с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29 от Протокол № 24/23.07.2019 г. от Районен съд – Стара Загора в Софийския районен съд.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
24. Проект на решение по молбата на Красимир Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване на 1 (един) съдия от Районен съд – Карнобат в Софийския районен съд.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

25. Проект на решение за командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийския градски съд и контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа, за участие в Международен семинар за презгранична защита на децата, който ще се проведе в гр. Рабат, Мароко в периода 14 – 15 ноември 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
* * * * *
26. Предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет, вх. № ВСС-11687/02.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
4 октомври 2019 г.  

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд