ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на
9 октомври 2019 г. от 13.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф” № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


1. Произнасяне по реда на чл. 173 ал. 9 ЗСВ по докладите на Комисията по атестирането и конкурсите и Комисията по професионална етика, в откритата с решение на Пленума на ВСС по протокол № 16/15.07.2019 г. процедура за избор на главен прокурор.

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

2. Административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч
Кандидат:
- Валентин Стоянов Вълков – и.ф. административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Ловеч.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

3. Проект за изменение и допълнение на Правилата за работа на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Определяне състава на Комисията по атестирането и конкурсите при Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на главния прокурор за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител - окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура - Ямбол, във връзка с изтичащ на 10.10.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по мотивирано предложение, на основание чл. 193, ал. 2 от ЗСВ, за повишаване в длъжност на класираните кандидати за заемане на 5 (пет) длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, съгласно обявения конкурс, с решение на Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 6/21.02.2018 г. (ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.)
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за предварително атестиране на Явор Павлинов Йорданов - прокурор в Районна прокуратура - Варна (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Варна).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за предварително атестиране на Борислав Красимиров Георгиев - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за предварително атестиране на Зорница Маринова Цветкова - прокурор в Районна прокуратура - Кубрат (към момента на предложението младши прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Иван Богданов Богданов - прокурор в Районна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Тотко Георгиев Тотев - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за периодично атестиране на Петър Каменов Иванов - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за периодично атестиране на Вилма Тодорова Събкова - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Русе.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за периодично атестиране на Теменужка Димитрова Атанасова - Хаджитанева - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за периодично атестиране на Стелиан Антонов Кралев - следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура - Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за периодично атестиране на Радостина Ганева Петкова - прокурор в Районна прокуратура - Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за периодично атестиране на Весела Димитрова Кърчева - Байчева - прокурор в Районна прокуратура - Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за предварително атестиране на Мария Нешева Тодорова - прокурор в Окръжна прокуратура - Пловдив.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за периодично атестиране на Ивелина Петрова Петрова - прокурор в Софийска районна прокуратура.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за предварително атестиране на Мария Емилиянова Йосифова - прокурор в Софийска районна прокуратура (към момента на предложението младши прокурор в Софийска районна прокуратура).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

21. Предложение от главния прокурор за трансформиране на 1 /една/ щ.бр. за длъжност „завеждащ служба“ в 1 /една/ щ.бр. за длъжност „главен специалист-административна дейност“ в Районна прокуратура – Перник.
Внася: Комисия „Съдебна администрация”
* * * *
22. Писмо на Лозан Панов, председател на ВКС, с искане за предоставяне на информация относно дейността на прокурор Иван Гешев.
Внася: Главен прокурор

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
ПРОКУРОРСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
СОТИР ЦАЦАРОВ

Публикуван на:
4 октомври 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд