ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Пленума на Висшия съдебен съвет на 10 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на
Висшия съдебен съвет, ул. Eкзарх Йосиф, № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д


БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. Проект на решение за корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2019 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
3. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане (подновяване) на компютърна мрежа.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
4. Проект на решение по искането на и. ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
5. Проект на решение по искането на зам. административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас, 1 бр. UPS за „rack“ монтаж, 1 бр. операционна система за сървър, 1 бр. комутатор и 1 бр. сървърен шкаф.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
6. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер висок клас и носещ лист за А4.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
7. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
8. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
9. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
10. Проект на решение по искането на председателите на Апелативен съд гр. Пловдив, Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за Съдебната палата - град Пловдив.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
11. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя бюра.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
Одитни доклади
13. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Габрово.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
14. Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръка в Районен съд гр. Габрово по одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 31/05.08.2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
15. Проект на решение по искането на председателите на Административен съд гр. Ловеч и Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за задължителни очни прегледи и за корекция на зрението.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
16. Проект на решение за организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
17. Проект на решение за сключване на договор за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
18. Проект на решение за сключване на договор за изготвяне на технически задания за възлагане на обществени поръчки за СМР.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
19. Проект на решение относно задължения за местни данъци и такси.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА

20. Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Габрово, пл. „Възраждане“ № 1.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
21. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на два броя договори, както и нов договор за предоставяне безвъзмездно на четири броя помещения – публична общинска собственост от масивна сграда, находяща се в гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград към Районна прокуратура – Ямбол.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
22. Проект на решение за придобиване на недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Стефан Стамболов“ № 92 и в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 1.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“
23. Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Кнежа за част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа.
Внася: Комисия „Управление на собствеността“

ПРАВНИ ВЪПРОСИ

24. Проект на решение за определяне на представител от Висшия съдебен съвет за участие в работна среща за изменение на Глава девета „а“ от Наказателния кодекс.
Внася: Комисия по правни въпроси
* * * * *
25. Проект на решение за разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост за съдилищата.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ ВСС:
ДАНАИЛ КИРИЛОВ

 
 

Публикуван на:
4 октомври 2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд