Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС единодушно избра Бойка Михайлова Табакова-Писарова за втори мандат председател на Административен съд – Стара Загора

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 12 гласа „за“ Бойка Михайлова Табакова-Писарова за втори мандат на административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора.

Кандидатът има над 22 години юридически стаж в органите на съдебната власт като съдия.

Съдия Табакова-Писарова кандидатства за длъжността мотивирана от придобития професионален, личен и управленски опит през първия ѝ ръководен мандат, както и получената подкрепа от магистратите и съдебните служители. Като основни задачи тя си поставя запазване на създадената отлична организация на работа, сплотеността на колектива и постигнатите резултати. Кандидатът набелязва като свои приоритети качественото решаване на образуваните дела в законоустановените срокове, своевременно съдебно-административно обслужване на гражданите, откритост и прозрачност с цел повишаване на доверието към съда и към съдебната система, електронно управление чрез ефективно използване на информационните технологии. Предвижда се въвеждане на позитивни практики за усъвършенстване организацията на работния процес в службите на съда и на взаимодействието между съдии и съдебни служители; повишаване на тяхната професионална квалификация, уеднаквяване на съдебната практика и други. Мерките за тяхното постигане включват периодични проверки по движението на делата, навременното им насрочване, приключване и изготвяне на съдебен акт; осигуряване на максимално равномерно разпределение на делата между всички съдии, стимулиране на магистратите да прилагат мерки за процесуална дисциплина на страните в процеса, провеждане на ежемесечно обсъждане и анализ на текущата работа; осъществяване на работни срещи с магистратите от административните и другите съдилища в съдебния район с цел укрепване и унифициране на правораздаванетелната дейност и други.

Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд постави на кандидата въпрос относно необходимостта за разкриване на нова длъжност „съдия“ в Административен съд – Стара Загора.

Подкрепа за кандидатурата на съдия Табакова-Писарова заявиха Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС, Цветинка Пашкунова и Атанаска Дишева – членове на ВСС, като отбелязаха нейните професионални и нравствени качества, дадената от Общото събрание на съдиите висока оценка за организационни ѝ качества, и спечеленото доверие и уважение от колегите ѝ.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд