Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие четири акта за резултати от извършени комплексни планови проверки във Върховния административен съд

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение четири акта на Инспектората към Висшия съдебен съвет относно резултати от извършени комплексни планови проверки във Върховния административен съд. Всяка проверка обхваща образуването, движението и приключването на административни дела в съответните отделения в периода 01.01.2016 г. – 31.12.2017 г.

Първият Акт касае резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – I колегия, трето и четвърто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Тя завършва с извод, че съдиите изпълняват задълженията си отговорно, работят съвестно и професионално, и отбелязва усърдната работа на съдебните служители.

Следващият Акт е относно резултати от извършена комплексна планове проверка на административни дела във Върховен административен съд – I колегия, първо и осмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Нейната цел е била извършване на цялостен анализ и оценка на организацията на административната дейност на двете отделения; организацията по образуване, движение и приключване на първоинстанционните и касационните административни производства в законоустановените срокове; производства пред петчленни и седемчленни състави; административни производства в закрити заседания в тези отделения.

Третият Акт отразява резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – II колегия, пето и седмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС. Последният Акт е за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във ВАС – II колегия, второ и шесто отделния, извършена със Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС.

Към всеки от актовете са дадени препоръки от ИВСС и съответните срокове за тяхното изпълнение.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд