Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС обяви два конкурса за първоначално назначаване на длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия, и в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от Закона за съдебната власт и съгласно решение на Колегията по протокол № 18/11.06.2019 г., т. 7.7., обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на една длъжност „съдия“ в Софийски градски съд – гражданска колегия.

На същото основание и съгласно решение на СК по протокол № 18/11.06.2019 г., т. 7.8. Колегията обяви конкурс за първоначално назначаване и заемане на една длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца – наказателна колегия.

Кандидатите подават заявление за участие във всеки от конкурсите в 14-дневен срок от датата на обнародване на съответното решение в „Държавен вестник“ лично или чрез писмено упълномощен представител на основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.

Конкурсите се провеждат от конкурсни комисии на два етапа – писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.

Датата, часът и мястото на провеждане на писмените изпити на съответния конкурс ще бъдат обнародвани допълнително в „Държавен вестник“ и ще бъдат публикувани в централен всекидневник и на интернет страницата на ВСС. Устните изпити се провеждат по график и на места, определени от конкретната конкурсна комисия.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд