Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри поименни списъци на магистрати и хабилитирани преподаватели за определяне на членове на конкурсни комисии по конкурсни процедури в съдилищата

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от Закона за съдебната власт, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5,т. 2 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища. Конкурсните процедури са открити с решение на СК по протокол № 21/02.07.2019 г., обнародван в „Държавен вестник“, бр. 53/05.07.2019 г.

Колегията одобри поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право за избор на членове в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд