Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи състава на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 189, ал. 5 от Закона за съдебната власт и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. определи чрез жребий поименния състав на конкурсната комисия по обявения с решение на Колегията по протокол № 21/02.07.2019 г. конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия.

Редовни членове на комисията са:

  • Иво Димитров - съдия в Апелативен съд - София, търговска колегия;
  • Анета Братанова – заместник на административния ръководител – заместник – председател на Апелативен съд - Варна, търговска колегия;
  • Катя Пенчева - съдия в Апелативен съд - Пловдив, търговска колегия;
  • Павел Ханджиев - заместник на административния ръководител – заместник – председател на Апелативен съд - Бургас, търговска колегия и
  • доц. д-р Мария Кьосева - хабилитиран преподавател по търговско право в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Като резервни членове са определени Анелия Цанова - съдия в Апелативен съд - София, търговска колегия и проф. д.ю.н. Георги Иванов - хабилитиран преподавател по търговско право в Русенския университет „Ангел Кънчев“.

Заявления за участие в конкурса са подадени от 161 магистрати.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд