Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС предлага на Пленума на ВСС да трансформира длъжност „съдия“ от Районен съд – Стара Загора, в Софийски районен съд

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет взе решение да бъде довършена откритата на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт процедура за закриване на една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, и разкриване същата в Софийски районен съд – Гражданско отделение.

Колегията предлага на Пленума на ВСС на основание чл. 30, т. 8 от Закона за съдебната власт да бъде закрита длъжността в Районен съд – Стара Загора и да бъде разкрита в Софийски районен съд.

Решенията са приети при отвод на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

Те са във връзка с постъпило заявление от Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, за преназначаването му на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд – гражданско отделение.

Процедурата за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд е открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24 от 23.07.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд