Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не уважи предложение за откриване на процедура за преназначаване на магистрат от Районен съд – Карнобат в СРС

8 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет остави без уважение направеното предложение от Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, за откриване на процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Районен съд – Карнобат, в Софийски районен съд.

Решението се изпраща на Красимир Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат, за сведение.

Колегията намери, че не са налице предпоставки за откриване на процедурата, тъй като към момента Районен съд – Карнобат е сред среднонатоварените органи на съдебната власт, но при преместване на един магистрат натовареността ще се увеличи значително над средната за страната.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд