КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 32
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 8 ОКТОМВРИ
 2019 г.

 


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩИ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАЩИ: Вероника Имова, Даниела Марчева
/На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 9,35 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ОТЛАГА разглеждането на т. 7 от дневния ред за следващото заседание на Съдийската колегия.
ІІ. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
27. Конституиране на новоизбраните членове на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет.
Внася: Красимир Шекерджиев – член на Съдийската колегия на ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИ НА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

1. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Административен съд – Плевен
Кандидат:
- Даниела Василева Дилова – административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, (Атестирана с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 25/30.07.2019 г., комплексна оценка „Много добра“)


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 11 гласа „за“ и 1 глас „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Даниела Василева Дилова – административен ръководител – председател на Районен съд – Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжността "административен ръководител – председател" на Административен съд -Плевен, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
1.2. Възлага на Даниела Василева Дилова – административен ръководител – председател на Районен съд - Плевен да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
2. ОТНОСНО: ИЗБОР на административен ръководител – председател на Административен съд – Стара Загора
Кандидат:
- Бойка Михайлова Табакова - Писарова – административен ръководител - председател на Административен съд – Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, (Атестирана с решение на Висшия съдебен съвет по Протокол № 41/16.07.2015 г., комплексна оценка „Много добра“)


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

След проведеното явно гласуване и при обявения резултат: 12 гласа „за“ и 0 гласа „против“, на основание чл. 194б, ал. 4 от ЗСВ, НАЗНАЧАВА Бойка Михайлова Табакова – Писарова, административен ръководител – председател на Административен съд - Стара Загора, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“ на длъжността "административен ръководител – председател" на Административен съд - Стара Загора, с ранг "съдия във ВКС и ВАС", с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблицата за определяне размерите на максималните основни месечни заплати на съдии, прокурори и следователи по длъжности, считано от датата на встъпване в длъжност.
(Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол и в приложените към него материали)
ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС
3. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – I-ва колегия, трето и четвърто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – I-ва колегия, трето и четвърто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-17/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.
4. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – I-ва колегия, първо и осмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – I-ва колегия, първо и осмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-19/09.05.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.
5. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – II-ра колегия, пето и седмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – II-ра колегия, пето и седмо отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-1/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.

6. ОТНОСНО: Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – II-ра колегия, второ и шесто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Приема за сведение Акт за резултати от извършена комплексна планова проверка на административни дела във Върховен административен съд – II-ра колегия, второ и шесто отделения, извършена в изпълнение на Заповед № ПП-01-2/28.03.2018 г. на главния инспектор на ИВСС, приложен на електронен носител към писмо на главния инспектор на ИВСС, заведено в деловодството на ВСС с вх.№ ВСС-8245/03.07.2019 г.
АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ
7. (ОТЛОЖЕНА)
8. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Специализирания наказателен съд за назначаване на Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Специализирания наказателен съд
След проведеното явно гласуване и при получен резултат: 7 гласа „за" и 4 гласа „против"

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И :

8.1. ОТХВЪРЛЯ предложението за назначаване на Лилия Недялкова Георгиева - съдия в Специализирания наказателен съд, на длъжност „заместник на административния ръководител - заместник-председател" на Специализирания наказателен съд.
8.2. Решението по т. 8.1. подлежи на обжалване по реда на чл. 36 от ЗСВ.

9. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Софийски градски съд-гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

9.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г., т. 7.7, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Софийски градски съд – гражданска колегия.
9.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
9.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
9.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародва в „Държавен вестник“, публикувa в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
9.5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
9.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
9.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10. ОТНОСНО: Проект на решение за обявяване на конкурс за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия“ в Окръжен съд - Враца-наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

10.1. ОБЯВЯВА, на основание чл. 180, ал. 1 и чл. 178, ал. 1 от ЗСВ и съгласно решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по протокол № 18/11.06.2019 г., т.7.8, КОНКУРС за първоначално назначаване и заемане на 1 (една) длъжност „съдия” в Окръжен съд – Враца-наказателна колегия.
10.2. На основание чл. 181, ал. 2 и ал. 4 от ЗСВ и чл. 11, ал. 1 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, кандидатите подават лично или от писмено упълномощен представител в администрацията на Висшия съдебен съвет, гр. София, ул. „Екзарх Йосиф" № 12, писмено заявление за участие в конкурса по образец, утвърден от Пленума на Висшия съдебен съвет, в 14-дневен срок от датата на обнародването на обявата в Държавен вестник. Заявления, подадени след срока, както и изпратени по пощата или по куриер, не се приемат. При подаване на заявлението всеки кандидат получава входящ номер и дата, като към него се прилагат следните документи:
- Автобиография, подписана от кандидата;
- Нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността „Право”. Завършилите висше образование в чуждестранно висше учебно заведение представят диплома, легализирана и призната от МОН и приравнена към шестобалната система;
- Нотариално заверено копие от удостоверение за юридическа правоспособност;
- Медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване и медицинско удостоверение, че лицето не се води на учет;
- Нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 от ЗСВ за длъжността;
- Декларация за българско гражданство по чл. 162 от ЗСВ, по образец;
- Най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност и които познават нравствените и професионални качества на кандидата;
- Попълнен въпросник по образец във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества;
- Мотивационно писмо;
- Други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
10.3. Конкурсът да се проведе от конкурсна комисия на два етапа - писмен и устен изпит по реда на чл. 184 от Закона за съдебната власт.
10.4. Датата, часа и мястото на провеждане на писмения изпит допълнително да се обнародва в „Държавен вестник“, публикувa в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
10.5. Устният изпит да се проведе по график и на места, определени от конкурсната комисия.
10.6. Възлага на Главния секретар на ВСС да организира техническата процедура по провеждането на конкурса.
10.7. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“, публикува в един централен всекидневник, както и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.
11. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, както и на списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право, за определяне чрез жребий на членове на конкурсните комисии по конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, обявени с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (oбн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОДОБРЯВА поименни списъци на магистрати от апелативните съдилища – гражданска, търговска и наказателна колегия, предложени по реда на чл. 189, ал. 8 от ЗСВ, отговарящи на условията на чл. 189, ал. 5, т. 2 и ал. 9 от ЗСВ, които да вземат участие в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.
11.2. ОДОБРЯВА поименни списъци на хабилитирани преподаватели по гражданско, търговско и наказателно право за избор на членове в конкурсните комисии по обявените конкурси за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища.
12. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (обн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Джулиана Иванова Петкова – съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
- Атанас Неделчев Кеманов – съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
- Елизабет Лопес Петрова - Калпакчиева – съдия в Апелативен съд -София, гражданска колегия;
- Галина Грозева Арнаудова – съдия в Апелативен съд - Пловдив, гражданска колегия;
- доц. д-р Цветалина Аврамова Петкова – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет.
Резервни членове:
- Иванка Николова Ангелова – съдия в Апелативен съд - София, гражданска колегия;
- проф.д-р Веселина Неделчева Манева – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет.
13. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (обн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – търговска колегия, както следва:
Редовни членове:
- Иво Димитров Димитров – съдия в Апелативен съд - София, търговска колегия;
- Анета Николова Братанова – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Варна, търговска колегия;
- Катя Стоянова Пенчева – съдия в Апелативен съд - Пловдив, търговска колегия;
- Павел Александров Ханджиев – заместник на административния ръководител – заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, търговска колегия;
- доц. д-р Мария Петкова Кьосева – хабилитиран преподавател по търговско право в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски".
Резервни членове:
- Анелия Драганова Цанова – съдия в Апелативен съд - София, търговска колегия;
- проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов – хабилитиран преподавател по търговско право в Русенски университет "Ангел Кънчев".
14. ОТНОСНО: Проект на решение за определяне чрез жребий на поименния състав на конкурсната комисия по конкурса за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия, обявен с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 21/02.07.2019 г. (обн. ДВ бр. 53/05.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий, на основание чл. 189, ал. 5 от ЗСВ и чл. 36, ал. 6 от Наредба № 1 от 9 февруари 2017 г., поименния състав на конкурсната комисия по обявения конкурс за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – наказателна колегия, както следва:
Редовни членове:
- Пламен Ангелов Синков – заместник на административния ръководител –заместник-председател на Апелативен съд - Бургас, наказателна колегия;
- Стефан Йорданов Илиев – съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
- Весислава Иванова Иванова – съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
- Калин Иванов Калпакчиев – съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
- проф. .д-р Иван Захариев Сълов – хабилитиран преподавател по наказателно право във Варненски свободен университет.
Резервни членове:
- Владимир Огнянов Астарджиев – съдия в Апелативен съд - София, наказателна колегия;
- проф. д.ю.н. Георги Иванов Митов – хабилитиран преподавател по наказателно право в Софийски университет "Св. Климент Охридски".
15. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Антон Еленков Антов – и. ф. административен ръководител – председател на Районен съд – Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, на длъжност „съдия“ в Районен съд – Белоградчик, с ранг „съдия в АС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител - председател на Районен съд – Белоградчик.
16. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура по периодично атестиране на Таня Георгиева Плахойчева, поради освобождаването й от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 24/23.07.2019 г., т. 40.
17. ПРЕКРАТЯВА откритата процедура по периодично атестиране на Методи Орлинов Лалов, поради освобождаването му от длъжност „съдия“ в Софийския районен съд с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 29/17.09.2019 г., т. 22.
18. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Атанас Николаев Атанасов - съдия в Софийския градски съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
19. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Веселка Николова Йорданова - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
20. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мария Георгиева Коюва - съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
21. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Екатерина Стефанова Роглекова - съдия в Окръжен съд - Пловдив, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
22. ОТНОСНО: Отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 05.10.2018 г. - 04.10.2019 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРИЕМА ЗА СВЕДЕНИЕ отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за периода 05.10.2018 г. - 04.10.2019 г.


СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

23. ОТНОСНО: Обсъждане на постъпило заявление за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ в Софийски районен съд във връзка с откритата процедура с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29 от Протокол № 24/23.07.2019 г. от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

23.1. ПРИЕМА да се довърши, откритата с решение на Съдийската колегия на ВСС по т. 29 от Протокол № 24/23.07.2019 г. процедура за преместване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на 1 /един/ съдия от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд, Гражданско отделение.
23.2. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА СЪКРАТИ 1 /една/ щатна длъжност "съдия" в Районен съд - Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
23.3. ПРЕДЛАГА НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, ДА РАЗКРИЕ 1 /една/ щатна длъжност "съдия" в Софийски районен съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
23.4. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 10.10.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
/В гласуването не участва Георги Чолаков, поради направен самоотвод/
24. ОТНОСНО: Молба от Красимир Сотиров - съдия в Районен съд – Карнобат, за откриване на процедура по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ за преназначаване на 1 (един) съдия от Районен съд – Карнобат в Софийски районен съд


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

24.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ направеното предложение от Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд – Карнобат за откриване на процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ от Районен съд – Карнобат в Софийски районен съд.
24.2. ИЗПРАЩА решението по т. 24.1 на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд – Карнобат, за сведение.


МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

25. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа, за участие в Международен семинар за презгранична защита на децата, който ще се проведе в гр. Рабат, Мароко в периода 14-15 ноември 2019 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. КОМАНДИРОВА Богдана Желявска – съдия в Софийски градски съд и контактна точка на Република България в Международната Хагска мрежа за участие в Международен семинар за презгранична защита на децата, който ще се проведе в гр. Рабат, Мароко, за периода 13-16 ноември 2019 г.
25.2. Пътните разходи и разходите за нощувки са за сметка на организаторите на семинара.
25.3. Разходите за дневни пари, както и разходите за медицинска застраховка за периода на командироване са за сметка на Висшия съдебен съвет.
*****
26. ОТНОСНО: Предложение от Боряна Димитрова – член на Висшия съдебен съвет, вх. № ВСС-11687/02.10.2019 г.


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Да се изпрати сигнал до Министъра на правосъдието и Правна комисия на Народното събрание относно действието на раздел II, глава IV, чл. 66 - чл.75а от Закона за съдебната власт за извършване на последваща оценка на въздействието и, ако е необходимо, да се предприеме изменение на закона, ведно с цялата преписка по конкретната точка и дискусията в Съдийската колегия по този въпрос.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

27. ОТНОСНО: Конституиране на новоизбраните членове на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС


СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за членове на постоянно действащата Комисия по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, избраните до момента членове на състава й, както следва:
- избрани членове от Пленума на Върховния административен съд
1. Захаринка Димитрова Тодорова – съдия във Върховния административен съд.
2. Весела Орлинова Павлова - съдия във Върховния административен съд;
- избрани членове от Пленума на Върховния касационен съд
1. Десислава Борисова Николова – съдия в Окръжен съд – Добрич (гражданска материя);
2. Женя Радкова Димитрова – съдия в Окръжен съд Варна (търговска материя);
3. Веселка Георгиева Узунова – съдия в Окръжен съд – Бургас (гражданска материя);
4. Радка Димитрова Дражева – Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна материя).

Закриване на заседанието – 12,45 ч.

ИЗГОТВИЛ: /п/

Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска

 

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
09.10.2019 г. 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд