Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра за втори мандат Валентин Стоянов Вълков за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 11 гласа „за“ избра за втори мандат Валентин Стоянов Вълков за административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Прокурор Вълков има над 22 години юридически стаж. В периода от 08.12.1999 г. до 11.03.2004 г. заема длъжността „прокурор“ в Районна прокуратура – Ловеч, а от 11.03.2004 г. до 01.06.2006 г. е заместник-районен прокурор. От 29.04.2014 г. и към настоящия момент е „административен ръководител – окръжен прокурор“ на Окръжна прокуратура – Ловеч.

Според прокурор Вълков личната му мотивация за заемане на длъжността е изградена на база на опита му като административен ръководител на Окръжна прокуратура – Ловеч, процесуалните му умения на прокурор и доброто взаимодействие с ръководителите на всички институции, с които прокуратурата ежедневно работи. Кандидатът посочи, че при извършените комплексни ревизии през 2017 г. и 2019 г. от Апелативна прокуратура – Ловеч и през 2016 г. от ИВСС няма констатирани нарушения и не са отправяни препоръки. Отчетено бе, че Окръжна прокуратура – Ловеч е наградена с грамота на Главния прокурор за постигнати много добри резултати в работата при условията на висока натовареност.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Вълков определя следните приоритети: своевременно приключване на досъдебните производства със срок на разследване над 3 години; ефективно използване капацитета на следователите от следствения отдел чрез прилагане на диференциран подход; активизиране на работата по делата за престъпления, включени в единния каталог на корупционните престъпления; запазване на малкия брой оправдателни присъди и върнати от съда дела. Според прокурор Вълков ще продължи практиката на постоянен контрол за спазването на процесуалните срокове за провеждане на разследването и действието във времето на мерките за процесуална принуда. Сред приоритетите е активна работа по реализацията на Плана за действие на Прокуратурата на Република България в частта „оптимизиране на щатната численост на прокурори и служители“. Кандидатът се ангажира при изготвяне на ежегодния план на контролно-ревизионната дейност на Окръжна прокуратура – Ловеч планираните тематични и контролни проверки, както и необходимостта от комплексни ревизии ще бъде изисквано мнение от административните ръководители на районните прокуратури за получаване на навременна помощ в работата и за своевременното отстраняване на допуснатите нарушения. Набелязани са мерки за обективно представяне  на прокурорската работа, включително чрез провеждане на периодични срещи с медиите при дела с голям обществен отзвук, след изготвяне и приемане на годишните отчетни доклади, както и чрез редовно представяне на информация на интернет страниците на районните прокуратури.

Въпроси към прокурор Вълков зададоха членовете на Прокурорската колегия Гергана Мутафова, Евгени Диков, Калина Чапкънова във връзка със приложимите мерки за преодоляване на проблема с недостиг на експерти за изготвяне на съдебни експертизи; необходимостта от активизиране дейността на прокурорите по административно-съдебния надзор и надзора за законност, материалната база на районните прокуратури, които предстои да бъдат трансформирани в териториални отделения. Кандидатът отговори на постъпилите писмени въпроси от директора на Български институт за правни инициативи, сред които съвместното ползване от Районната прокуратура и Районния съд на предоставената на ВСС сграда в гр. Луковит..

Прокурор Вълков бе подкрепен от главния прокурор Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия Огнян Дамянов и Гергана Мутафова, които се обединиха около становището, че кандидатът е „много добър прокурор и отличен административен ръководител“. Настоящият мандат на прокурор Вълков бе определен като изключително успешен, като бе отчетено, че той познава много добре проблемите както на Окръжната прокуратура, така и на районните прокуратури в съдебния район, и предлага конкретни решения и приоритети за подобряване на пряката прокурорска работа.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд