Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия измени и допълни Правилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет измени и допълни Правилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС (приети с решение на ПК по Протокол № 6/15.06.2016 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 38 от 29.11.2017 г.; изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 3/31.01.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 15 от 06.06.2018 г., изм. и доп., решение на ПК по Протокол № 19 от 04.07.2018 г.). С промените се намалява броят на членовете на КАК избрани от Общото събрание на Върховна административна прокуратура. С новата редакция в чл. 9, ал. 1 изразът „2 (двама) прокурори, избрани пряко от Общото събрание на Върховната административна прокуратура“ се заменя с израза „1 (един) прокурор, избран пряко от Общото събрание на Върховната административна прокуратура“.

Промяната е отразена и в § 7 от Преходните и заключителните разпоредби се допълва, като накрая на първото изречение се поставя запетая и се добавя изразът „изменени и допълнени с протокол № 30 от 09 октомври 2019 г.“.

Промените ще бъдат отразени в Правилата за работата на Прокурорската колегия и ще бъдат публикувани на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд