Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите с избраните до момента от Общите събрания на ВКП, ВАП и НСлС прокурори и следователи

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет допълни състава на Комисията по атестирането и конкурсите с избраните до момента от Общите събрания на Върховна касационна прокуратура, Върховна административна прокуратура и Националната следствена служба, както следва:

         - Таня Крумова Поповска  – прокурор в Апелативна прокуратура – София;

         - Емилия Пенева Пенева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

         - Александър Димитров Лазаров – следовател в Националната следствена служба;

         - Константин Любенов Тасков – следовател в Националната следствена служба.

         Новите членове на КАК са избрани от Общите събрания на прокурорите от ВКП, ВАП и НСлС във връзка с изтичащия едногодишен мандат по чл. 37, ал. 8 от ЗСВ на Симона Петрова Попова – прокурор във Върховна административна прокуратура; Петя Маринова Маринова – прокурор във Върховна касационна прокуратура; Наталия Василева Стаменова – следовател в Национална следствена служба и Лъчезар Георгиев Лазаров – следовател в Национална следствена служба.

Прокурорът от Върховна касационна прокуратура Емилия Пенева ще бъде за втори мандат член на КАК след получената единодушна подкрепа от Общото събрание на прокурорите от ВКП, проведено на 24.07.2019 г.

В състава на КАК остават членовете на Прокурорската колегия Даниела Машева, Огнян Дамянов, Светлана Бошнакова, Пламен Найденов и Пламена Цветанова, определени с решение по протокол № 26/10.10.2018 г.

На 24.10.2019 г. изтича мандатът на членовете на КАК Валентин Димитров Кирилов – прокурор във ВКП и Румен Илиев Колчев – прокурор във ВКП, които допълниха състава на Комисията, съгласно решение на Прокурорската колегия по протокол № 27/24.10.2018 г.

В тази връзка Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение писмо от главния прокурор на Република България, с приложена заповед за свикване на Общо събрание на прокурорите от Върховна касационна прокуратура на за избор на членове на Комисията по атестирането и конкурсите.

Общото събрание ще се проведе на 17.10.2019 г. от 13:30 ч. в зала 23, ет. 4, Съдебна палата, бул. „Витоша“ № 2.

Информация за Общото събрание на прокурорите от ВКП ще бъде публикувана на интернет сайта на ВСС, съгласно чл. 14 от Правилата за работата на Прокурорската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд