Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС повиши в длъжност „прокурор“ във ВАП класираните кандидати в конкурса, обявен с решение на колегията по протокол № 06/21.02.2018 г.

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160 и чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, на длъжност „прокурор“ във Върховна административна прокуратура, считано от датата на встъпване в длъжност  класираните кандидати, както следва:

- Албена Данаилова Величкова – прокурор в Окръжна прокуратура - София;

- Георги Светославов Христов – прокурор в Софийска градска прокуратура;

- Янка Стоянова Гочева – прокурор в Окръжна прокуратура – Благоевград;

- Явор Димитров Димитров – заместник на административния ръководител – заместник-градски прокурор на Софийска градска прокуратура;

- Цветанка Димитрова Мачева-Борилова – прокурор в Софийска градска прокуратура.

Прокурорската колегия не повиши класираната на пето място Милена Атанасова Любенова – прокурор в Окръжна прокуратура – Добрич, поради постъпил отказ от назначаване на длъжността „прокурор“ във Върховна административна прокуратура. На мястото е назначен следващия по реда на класирането кандидат.

Гласуването бе проведено по поредността на класирането на кандидатите, до попълване на свободните места и бе прекратено за останалите участвали в конкурса.

Конкурсът за повишаване и заемане на 5 свободни длъжности „прокурор“ във Върховна административна прокуратура е обявен с решение на колегията по протокол № 06/21.02.2018 г., (обн. ДВ, бр. 19/02.03.2018 г.). От общо 87 кандидати, подали заявления за участие в процедурата, Комисията по атестирането и конкурсите с решение по протокол № 15/08.05.2018 г. не допусна четирима кандидати, които не отговарят в пълнота на изискването на чл. 191, ал. 1, изр. 1-во от ЗСВ – да са прослужили минимум 3 години на заеманата длъжност към датата на обнародване на решението в Държавен вестник. Впоследствие четирима от допуснатите кандидати са се отказали от участие в конкурса. С оглед депозирана оставка от един от допуснатите кандидати в конкурса, с решение по протокол № 22/25.07.2018 г. Прокурорската колегия на ВСС го

Освободи от длъжност, считано от 01.08.2019 г., съобразно което участие в конкурсната процедура вземат 82 кандидати.

Един от кандидатите в конкурсната процедура е пожелал да премине на длъжност в друг по вид орган на съдебната власт, като съобразно изискването на разпоредбата на чл. 192, ал. 2 от ЗСВ, конкурсната комисия е проверила познанията му за заемане на длъжността „прокурор“ чрез полагане на писмен изпит по конспект.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд