Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС атестира четиринадесет магистрати

9 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет проведе, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Явор Павлинов Йорданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Борислав Красимиров Георгиев – прокурор в Софийска районна прокуратура; Зорница Маринова Цветкова -  прокурор в Районна прокуратура - Кубрат; Мария Нешева Тодорова – прокурор в Окръжна прокуратура – Пловдив; Мария Емилиянова Йосифова – прокурор в Софийска районна прокуратура и прие, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексни оценки от атестирането им „Много добра“.

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗСВ се проведе периодично атестиране на Петър Каменов Иванов и Вилма Тодорова Събкова – следователи в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Русе; Теменужка Димитрова Атанасова-Хаджитанева – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново; Стелиан Антонов Кралев – следовател в Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Варна; Радостина Ганева Петкова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас; Весела Димитрова Кърчева-Байчева – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново; Ивелина Петрова Петрова – прокурор в Софийска районна прокуратура,  които получиха комплексни оценки от атестирането „Много добра“.

Колегията прие, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексни оценки „Много добра“ на Иван Богданов Богданов – прокурор в Районна прокуратура – Варна; Тотко Георгиев Тотев – прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново, които придобиха статут на несменяемост, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решенията.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд