Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС разкри една щатна длъжност „съдия“ в СРС във връзка с процедура за преназначаване на съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ

10 октомври 2019 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, съкрати една щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора и съответно разкри една щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат. Решението е във връзка с процедурата за преназначаване по реда на чл. 194, ал. 1 от ЗСВ на един съдия от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд – Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/23.07.2019 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд