ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
15 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н  Р Е Д:


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. Произнасяне по предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/17.09.2019 г.).
2. Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет.
Внася: Дисциплинарен състав

ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ

3. Изслушване на Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Изслушване на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител на Районен съд – Панагюрище, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. Проект на решение по заявлението на Димитринка Емилова Купринджийска за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител“ на Районен съд – Исперих и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 31/01.10.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Административен съд – Бургас за освобождаване на Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Бургас и назначаване на Лилия Александрова Василева – съдия в Административен съд – Бургас, и Румен Николов Йосифов – съдия в Административен съд – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител“ на Административен съд – Бургас (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 32/08.10.2019 г.).
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение по постъпили предложения за извънредно атестиране на участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за повишаване на Петър Георгиев Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за повишаване на Деница Николаева Урумова – съдия в Софийския районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

11. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Апелативен съд – София за оптимизиране щатната численост на Апелативен съд – София.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

12. Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, в периода 20 – 22 ноември 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
* * * * *
13. Проект на решение за преназначаване на Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд по предложение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по Протокол № 21/18.09.2019 г. и решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/10.10.2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на
11 октомври 2019 г.  

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд