КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 23
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 10 ОКТОМВРИ 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов - министър на правосъдието, и Боян Магдалинчев - представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Драгомир Кояджиков, Вероника Имова, Калина Чапкънова, Сотир Цацаров, Стефан Гроздев
На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС
На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.41 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следните допълнителни точки:
26. Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 24/23.07.2019 г., т. 29.
Внася: Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
27. Проект на решение по писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за възстановяване на разход за публикуване на обява.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
28. Проект на решение по информация от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за неусвояване на отпуснати средства.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
29. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
30. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на външни колони, външно стълбище и упражняване на авторски надзор.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
31. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за подмяна на топлообменния апарат на чилър в сградата на съда.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
32. Проект на решение по искането на административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложни ремонтни работи в котелното помещение на сградата на Съдебна палата – гр. Хасково.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
33. Проект на решение за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор и консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. Стара Загора“.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
34. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства, представляващи държавна такса и адвокатско възнаграждение по образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
35. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
36. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации с включен ОЕМ лиценз.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
37. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, 5 броя ОЕМ лиценз, 2 броя МФУ и 3 броя принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
38. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри, 1 брой мрежов сторидж и 2 броя сървърни операционни системи.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
39. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, 2 броя принтери и лиценз за сървър.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
40. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и UPS.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
41. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на сървър, лиценз за сървър и принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
42. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS за сървър, персонални UPS, МФУ от среден клас, МФУ от нисък клас и високоскоростни документни скенери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
43. Проект на решение по искането на административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за софтуер за сървърна операционна система.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
44. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
45. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и ОЕМ лиценз.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
46. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на комутатор и лиценз за ползване.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
47. Проект на решение по искането на административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитни стени.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
48. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
49. Проект на решение по искането на административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2019 г., във връзка с частта от сградата стопанисвана от АСНС и за текущи разходи до края на 2019 г.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
50. Проект на решение по писмо с вх. № ВСС – 11494/27.09.2019 г. от Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и координатор по проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО
51. Проект на решение по предложението на главния секретар при администрацията на Главния прокурор на Република България за отпускане на парична помощ от централизираните средства на фонд СБКО на Снежана Цветанова Захаринова – главен експерт в дирекция „Публична комуникация“ при АГП.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
Разни
52. Проект на решение за безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Тойота Авенсис от Апелативен съд гр. Бургас на Административен съд гр. Бургас.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
53. Проект на решение относно протоколно решение № 29/02.10.2019 г. на Прокурорска колегия т. 1, във връзка с предложение относно необходими действия в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по т. 1, Протокол № 20/29.07.2019 г. за продължаване на процеса на оптимизиране на структурата на районните прокуратури.
Внася: Комисия „Бюджет и финанси”
ПО ДНЕВНИЯ РЕД
БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ
1. ОТНОСНО: Информация за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1.1. ПРИЕМА информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2019 г.
1.2. Информацията за изпълнението на бюджета на съдебната власт към 31.08.2019 г. да се публикува на Интернет страницата на ВСС.
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
2. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Националния институт на правосъдието за 2019 г. с цел осигуряване на средства за изплащане на възнаграждения и осигурителни вноски на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възнагражденията на 86 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва:
2.1.1. НАМАЛЯВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Висш съдебен съвет с 391 511 лв.
2.1.2. УВЕЛИЧАВА § 02-00 „Други възнаграждения и плащания за персонала“ на Националния институт на правосъдието с 391 511 лв.
2.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджета на Висш съдебен съвет и Националния институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване на 86 кандидати за младши съдии, младши прокурори и младши следователи от випуск 2019 г./2020 г., както следва:
2.2.1. НАМАЛЯВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Висш съдебен съвет със 128 754 лв.
2.2.2. УВЕЛИЧАВА § 05-00 „Задължителни осигурителни вноски от работодатели“ на Националния институт на правосъдието със 128 754 лв.
2.3. При отлагане на обучението в следващ випуск на кандидати за младши магистрати, осигурените средства за изплащане на възнагражденията им и за държавно обществено осигуряване, допълнително задължително пенсионно осигуряване и здравно осигуряване следва да бъдат възстановени по бюджета на ВСС.
3. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Разград за осигуряване на средства за изграждане (подновяване) на компютърна мрежа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Разград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за изграждане (подновяване) на компютърна мрежа, както следва:
3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 780 лв.
3.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Разград с 2 780 лв.
4. ОТНОСНО: Искане от и.ф. административен ръководител на Окръжен съд гр. Видин за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър и 1 брой ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
4.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 7 533 лв.
4.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Видин със 7 533 лв.
4.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Видин за 2019 г. с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std за сървър, както следва:
4.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 608 лв.
4.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Окръжен съд гр. Видин с 1 608 лв.
5. ОТНОСНО: Искане от зам. административен ръководител на Районен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за закупуване на 1 бр. сървър нисък клас, 1 бр. UPS за „rack“ монтаж, 1 бр. операционна система за сървър, 1 бр. комутатор и 1 бр. сървърен шкаф

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой сървър нисък клас и 1 брой UPS за „rack“ монтаж, както следва:
5.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 348 лв.
5.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Велико Търново с 6 348 лв.
5.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой комутатор и 1 брой сървърен шкаф, както следва:
5.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 230 лв.
5.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велико Търново с 1 230 лв.
5.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велико Търново за 2019 г. за закупуване на 1 брой операционна система за сървър, както следва:
5.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 405 лв.
5.3.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Велико Търново с 1 405 лв.
6. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Казанлък за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой документен скенер висок клас и носещ лист за А4

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Казанлък за 2019 г., с цел осигуряване на средства общо в размер на 1 892 лв. за закупуване на 1 брой документен скенер висок клас /1 818 лв./ и носещ лист за А4 /74 лв./, както следва:
6.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 892 лв.
6.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Казанлък с 1 818 лв.
6.3. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Казанлък със 74 лв.
7. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Лом за осигуряване на средства за закупуване на звукозаписни системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Лом за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя звукозаписни системи, както следва:
7.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 814 лв.
7.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Лом с 2 814 лв.
Мотиви: Съгласно последни данни са заети 3 щатни бройки за съдии.
8. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Велики Преслав за осигуряване на средства за закупуване на 1 брой МФУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Велики Преслав за 2019 г. с цел осигуряване на средства за един брой МФУ, както следва:
8.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 798 лв.
8.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Велики Преслав със 798 лв.
9. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Сливен за осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Сливен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на програмни продукти „NForce“ и „JES API“, както следва:
9.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 944 лв.
9.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Сливен с 944 лв.
10. ОТНОСНО: Искане от председателите на Апелативен съд гр. Пловдив, Окръжен съд гр. Пловдив и Районен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за Съдебната палата - град Пловдив

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Пловдив и Висш съдебен съвет за 2019 г. с 21 583 лв., с цел осигуряване на средства за доставка и монтаж на автоматизирана паркинг система за Съдебната палата – град Пловдив, както следва:
10.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 21 583 лв.
10.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Окръжен съд гр. Пловдив с 21 583 лв.
11. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Нова Загора за осигуряване на средства за закупуване на 4 броя бюра

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Районен съд гр. Нова Загора по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с 970 лв. с цел осигуряване на средства за закупване на 4 броя бюра във връзка с обзавеждане на новата сграда на съда.
Средствата в размер на 970 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. по бюджета на съдебната власт.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Одитни доклади
13. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за резултатите от извършен одитен ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Габрово

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. Приема резултатите – констатация, изводи и препоръка от изпълнението на одитния ангажимент за даване на увереност в Окръжен съд гр. Габрово.
13.2. Одобрява изпълнението на препоръката, съгласно предоставената писмена информация.
14. ОТНОСНО: Проект на решение по доклад от директора на дирекция „Вътрешен одит” за проследяване изпълнението на препоръка в Районен съд гр. Габрово по одобрения план за действие с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 31/05.08.2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

Одобрява изпълнението на препоръката по т. 3.2, в одобрения с решение на комисия „Бюджет и финанси“ на ВСС по т. 31 от протокол № 31/05.08.2019 година, план за действие, съгласно представената информация от административния ръководител – председател на Районен съд гр. Габрово.
Разни
15. ОТНОСНО: Искане от председателите на Административен съд гр. Ловеч и Окръжен съд гр. Велико Търново за осигуряване на средства за задължителни очни прегледи и за корекция на зрението

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

15.1. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че средства за задължителни периодични медицински прегледи на магистрати и съдебни служители във връзка с изискванията на чл. 287 от Кодекса на труда и съобразно разпоредбите на чл. 8 и чл. 9 от Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците следва да са в рамките на утвърдените им бюджети.
15.2. УКАЗВА на административните ръководители на органите на съдебната власт, че средства за преглед на очите и оценка на състоянието на зрението, както и за корекция на зрението на работещите с видеодисплеи съгласно изискванията на чл. 275, ал. 1 от Кодекса на труда и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи следва да са в рамките на утвърдените им бюджети, като препоръчва пределната цена да е до 150 лв. за лице работещо с видеодисплей.
Напомня на административните ръководители на органите на съдебната власт, че лицата, работещи с видеодисплеи, на които се изплащат средства за корекция на зрението следва да отговарят на условията посочени в чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, както и че трябва да вземат предвид разпоредбата на § 1 от Допълнителната разпоредба към Наредбата.
15.3. Обръща внимание на административните ръководители на органите на съдебната власт, че съгласно разпоредбите на Закона за финансовото управление и контрол, отговарят за финансовото управление и контрол, при спазване на принципите на законосъобразност, добро финансово управление, икономичен, ефикасен и ефективен начин на разход на средствата.
Обръща внимание на административните ръководители на органите на съдебната власт, че след утвърждаване на бюджетите за съответната година следва да осигурят разпределение на заложените средства, което осигурява поемане на приоритетните задължения, в т.ч и тези за задължителни периодични медицински прегледи и за корекция на зрението.
Забележка: Съгласно решение на пленума на ВСС по т. 23 от протокол № 25/18.10.2018 г. е указано на административните ръководители на органите на съдебната власт, че средствата за профилактични прегледи и корекция на зрението се изплащат в рамките на утвърдените им бюджети за 2018 г., като е препоръчано пределната цена от 150 лв. за лице работещо с видеодисплей. През 2018 г. по бюджетите на органите на съдебната власт не са осигурявани допълнителни средства за профилактични прегледи и корекция на зрението.
16. ОТНОСНО: Организиране и провеждане на обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да организира и проведе обществена поръчка с предмет: „Имуществено застраховане на сграден фонд и оборудване, управлявани, ползвани и стопанисвани от съдебната власт“ чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 и следващи от ЗОП на стойност до 69 999,00 лв. без ДДС с включен 2% данък върху застрахователните премии, както и да възложи същата, като подпише договор с избрания изпълнител.
17. ОТНОСНО: Сключване на договор за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да бъде сключен договор със „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела за срок от 12 месеца на стойност 20 000 лв. без ДДС съгласно получената оферта.
17.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи със „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД договор за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела за срок от 12 месеца на стойност 20 000 лв. без ДДС съгласно получената оферта.
17.3. С оглед предстоящото въвеждане на ЕИСС в съдилищата Висшият съдебен съвет запазва правото си да прекрати едностранно договора със „СМАРТ СИСТЕМС 2010“ ЕООД за извършване на извънгаранционна поддръжка на Централизираната система за случайно разпределение на дела.
18. ОТНОСНО: Сключване на договор за изготвяне на технически задания за възлагане на обществени поръчки за СМР

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

18.1.1. ОДОБРЯВА сключването на договор на стойност 8 400 лв. без ДДС с „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД за изготвяне на технически задания за обществени поръчки за СМР за следните обекти:
1. „Изграждане на нова административна сграда за органите на съдебна власт гр. Бяла, УПИ IX-951,952, кв. 176 по действащия регулационен план на гр. Бяла /ПИ с идентификатор 07603.501.2813 по КККР“;
2. „Основен ремонт и преустройство на сграда, бул. „Драган Цанков“ № 6, гр. София за нуждите на органите на съдебната власт“;
3. „Основен ремонт и преустройство на сграда, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Крали Марко“ № 2 за нуждите на Административен съд – Благоевград и Районна прокуратура - Благоевград“.
18.1.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „РЕДИСКАВЪР“ ЕООД договор с предмет: „Изготвяне на технически задания за обществени поръчки за СМР“ на горепосочените обекти на стойност 8 400 лв. без ДДС.
18.2.1. ОДОБРЯВА сключването на договор на стойност 16 650 лв. без ДДС с „ИНФИНИТУС“ ООД за изготвяне на технически задания за обществени поръчки за инженеринг за следните обекти:
1. „Проектиране, основен ремонт и преустройство на част от имот публична държавна собственост, находящ се на бул. „Александър Стамболийски“ № 82, за нуждите на специализираните органи на съдебната власт – съд и прокуратура“;
2. „Проектиране и изграждане на нова съдебна сграда за нуждите на Административен съд гр. Пазарджик, Окръжна прокуратура гр. Пазарджик и Районна прокуратура гр. Пазарджик“;
3. „Проектиране и строително-монтажни работи по основен ремонт на сградата на Районен съд гр. Ихтиман“.
18.2.2. ВЪЗЛАГА на представляващия Висшия съдебен съвет да сключи с „ИНФИНИТУС“ ООД договор с предмет: „Изготвяне на технически задания за обществени поръчки за инженеринг“ на горепосочените обекти на стойност 16 650 лв. без ДДС.
19. ОТНОСНО: Задължения за местни данъци и такси

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

19.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се платят задълженията за местни данъци и такси за имоти, декларирани по ЕИК на Висш съдебен съвет на територията на Столична община, както следва:
ОБЩИНА АДРЕС ПРЕДОСТАВЕН ЗА СТОПАНИСВАНЕ ОТ ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
Столична - ОП Лозенец гр. София,
ул. "Драган Цанков" № 6 ВСС 38 110,09 лв.
Столична - ОП Овча купел гр. София,
ул. „Народно хоро“ ПРБ, СГП 54 142,48 лв.
ОБЩО 92 252,57 лв.
19.2. ЗАДЪЛЖАВА Дирекция „Управление на собствеността“ в АВСС да извърши проверка и изготви доклад до средата на м. ноември 2019 г. за имоти, предоставени за нуждите на органите на съдебната власт, които не се ползват през годината, с оглед своевременно подаване на декларации за освобождаване от заплащане на такса смет и сметоизвозване.
УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА
20. ОТНОСНО: Проект на решение за разпределение на ползването на помещенията в Съдебната палата на Окръжен съд – Габрово, пл. „Възраждане“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. РАЗПРЕДЕЛЯ ползването на помещенията в сградата на Съдебната палата, гр. Габрово, пл. „Възраждане“ № 1, както следва:
На Окръжен съд – Габрово:
Сутерен - 5 броя помещения с обща площ 119 кв.м., от които:
- Архив – 45 кв.м.
- Склад – 25 кв.м.
- Работник по поддръжката – 12 кв.м.
- Стая с главно ел. табло – 15 кв.м.
- Трафопост – 22 кв.м.
Първи етаж – 1 брой помещение с площ 15 кв.м.:
- Бюро призовки – 15 кв.м.
Втори етаж – 3 броя помещения с обща площ 85 кв.м., от които:
- Служба деловодство – 51 кв.м.
- Служба архив – 30 кв.м.
- Телефонна централа – 4 кв.м.
Трети етаж – 5 броя помещения с обща площ 110 кв.м., от които:
- Съдебна зала – 46 кв.м.
- Съдебна зала – 29 кв.м.
- Архив счетоводство – 15 кв.м.
- Системен администратор – 15 кв.м.
- Сървърно помещение – 15 кв.м.
Четвърти етаж – 18 броя помещения с обща площ 322 кв.м., от които:
- Съдебен администратор – 15 кв.м.
- Главен счетоводител – 15 кв.м.
- Регистратура класифицирана информация – 21 кв.м.
- Управител сгради – 15 кв.м.
- Счетоводител касиер – 15 кв.м.
- Съдебни секретари – 38 кв.м.
- Съдийски кабинет – 30 кв.м.
- Съдийски кабинети – 10 броя х 15 кв.м.
- Съдийски кабинет – 23 кв.м.
На Районен съд – Габрово:
Сутерен – 6 броя помещения с обща площ 69 кв.м., от които:
- Архив – 15 кв.м.
- Архив – 2 броя х 14 кв.м.
- Архив – 11 кв.м.
- Архив СИС – 11 кв.м.
- Архив СИС – 4 кв.м.
Първи етаж – 10 броя помещения с обща площ 206 кв.м., от които:
- Кабинети СИС – 3 броя х 15 кв.м.
- Съдебни секретари – 3 броя х 15 кв.м.
- Бюро съдимост – 15 кв.м.
- Счетоводство – 23 кв.м.
- Служба деловодство – 66 кв.м.
- Архив – 12 кв.м.
Втори етаж – 13 броя помещения с площ 243 кв.м., от които:
- Служба архив – 53 кв.м.
- Съдебен администратор – 15 кв.м.
- Регистратура класифицирана информация – 10 кв.м.
- Съдийски кабинети – 9 броя х 15 кв.м.
- Съдийски кабинет – 30 кв.м.
Трети етаж – 4 броя помещения с площ 155 кв.м., от които:
- Съдебни зали – 2 броя х 46 кв.м.
- Съдебна зала – 31 кв.м.
- Съдебна зала – 32 кв.м.
На Окръжна прокуратура – Габрово, както следва:
За нуждите на Окръжна прокуратура – Габрово:
Пети етаж – 13 броя помещения с площ 190 кв.м., от които:
- Съдебен администратор – 15 кв.м.
- Съдебни служители – 2 броя х 15 кв.м.
- Счетоводство и системен администратор – 15 кв.м.
- Регистратура класифицирана информация – 5 кв.м.
- Служба архив – 13 кв.м.
- Прокурорски помощник – 12 кв.м.
- Прокурорски кабинет – 21 кв.м.
- Прокурорски кабинети – 5 броя х 15 кв.м.
За нуждите на Районна прокуратура – Габрово:
Пети етаж - 10 броя помещения с площ 149 кв.м., от които:
- Съдебни деловодители – 14 кв.м.
- Съдебен администратор и административен секретар – 15 кв.м.
- Системен администратор и завеждащ служба – 15 кв.м.
- Счетоводство – 15 кв.м.
- Служба архив – 18 кв.м.
- Прокурорски кабинети – 3 броя х 14 кв.м.
- Прокурорски кабинети – 2 броя х 15 кв.м.
*Забележка:
За изпълнение на функциите на Областно звено „Охрана“ – Габрово ще се ползват:
Сутерен – 3 броя помещения с площ 88 кв.м., от които:
- Инструктажна стая – 30 кв.м.
- Изолатор за задържани лица – 40 кв.м.
- Склад – 18 кв.м.
Първи етаж – 4 броя помещения с площ 60 кв.м., от които:
- Дежурна стая – 15 кв.м.
- Кабинети – 3 броя х 15 кв.м.
Трети етаж – 1 брой помещение с площ 10 кв.м.:
- Изолатор за задържани лица – 10 кв.м.
II. Изпраща решението по т. I на административния ръководител на Окръжен съд – Габрово, за сведение и изпълнение и чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Габрово, за сведение.
21. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише споразумения за прекратяване на два броя договори, както и нов договор за предоставяне безвъзмездно на четири броя помещения – публична общинска собственост от масивна сграда, находяща се в гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2, за нуждите на Териториално отделение – Тополовград към Районна прокуратура – Ямбол

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет да:
21.1. Подпише Споразумение за прекратяване на Договор № 11 от 18.06.2012г. за предоставяне безвъзмездно за управление на част от общински имот – публична общинска собственост, за нуждите на Районна прокуратура – Тополовград, представляващ 3 /три/ броя помещения - № 8а, № 8б, № 8в и коридор № 9 с обща площ 111,77 кв.м., находящи се на II-ри етаж, III-то ниво от масивна сграда в УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, публична общинска собственост /АПОС № 1/18.12.1996г./, ведно с 4,9% идеални части от общите части на сградата.
21.2. Подпише Споразумение за прекратяване на Договор с рег. № 93-00-599/08.12.2015г., за предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот – публична общинска собственост, за нуждите на Районна прокуратура – Тополовград, представляващ помещение № 6г, с площ от 34,43 кв.м., с адрес на имота гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2, находящо се на II-ри етаж, III-то ниво от масивна сграда разположена УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, публична общинска собственост /АПОС № 1/18.12.1996г./.
21.3. Подпише Договор за предоставяне безвъзмездно право на управление на част от имот – публична общинска собственост на ВСС – Окръжна прокуратура Ямбол, за нуждите на Териториално отделение Тополовград към Районна прокуратура – Ямбол, представляваща 4 /четири/ броя помещения - №8а, № 8б, № 8в, № 6г и коридор № 9 с обща площ 146,2 кв.м., находящи се на II-ри етаж, III-то ниво от масивна сграда разположена УПИ I, кв. 75 по ПУП на гр. Тополовград, ул. „Иван Вазов“ № 2, притежаваща АПОС № 1/18.12.1996г., за срок от 10 години.
II. Решението по т. I да се изпрати чрез главния прокурор на Република България на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Ямбол, за сведение.
22. ОТНОСНО: Проект на решение за придобиване на недвижими имоти, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Стефан Стамболов“ № 92 и в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 1

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да отправи мотивирано искане до министъра на регионалното развитие и благоустройството за предоставяне безвъзмездно за управление на ВСС недвижими имоти – държавна собственост, находящи се в гр. Бургас, ж.к. „Славейков“, бул. „Стефан Стамболов“ № 92 и в гр. Сливен, бул. „Георги Данчев“ № 1, по реда на Закона за държавната собственост и Правилника за неговото прилагане.
23. ОТНОСНО: Проект на решение за упълномощаване на представляващия Висшия съдебен съвет да подпише договор с Община Кнежа за част от недвижим имот – частна общинска собственост, находящ се в гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

УПЪЛНОМОЩАВА представляващия Висшия съдебен съвет /ВСС/ да подпише договор с община Кнежа, представлявана от кмета на общината, с който се предоставя на ВСС безвъзмездно право на ползване за срок от 10 /десет/ години на две помещения – частна общинска собственост, находящи се в поземлен имот с идентификатор 37376.1001.4147 с административен адрес на сградата: гр. Кнежа, ул. „Марин Боев“ № 71, а именно: обект с идентификатор 37376.1001.4147.6.27 с площ 16 кв.м. и обект с идентификатор 37376.1001.4147.6.37 с площ 16 кв.м., за нуждите на Районна прокуратура – Кнежа.
ПРАВНИ ВЪПРОСИ
24. ОТНОСНО: Определяне на представител от Висшия съдебен съвет за участие в работна среща за изменение на Глава девета „а“ от Наказателния кодекс

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ за представител от Висшия съдебен съвет за участие в работна среща за изменение на Глава девета „а“ от Наказателния кодекс:
- Георги Кузманов – член на Висшия съдебен съвет;
- Боян Новански - – член на Висшия съдебен съвет.
* * * * *
25. ОТНОСНО: Разпределяне на служебни автомобили с отпаднала необходимост за съдилищата

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

25.1. На основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, да се предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобили, както следва:
25.1.1. от Административен съд гр. Пловдив на Районен съд гр. Несебър лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № РВ 1000 ВС;
25.1.2. от Окръжен съд гр. Пазарджик на Районен съд гр. Панагюрище лек автомобил Тойота Авенсис с рег. № РА 8008 ВА;
25.1.3. от Административен съд гр. Стара Загора на Районен съд гр. Радомир лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № СТ 0002 АК;
25.1.4. от Окръжен съд гр. Разград на Районен съд гр. Разград лек автомобил Тойота Авенсис с рег. № РР 1010 АР;
25.1.5. от Районен съд гр. Сливен лек автомобил Тойота Корола с рег. № СН 3003 ВВ на Районен съд гр. Котел;
25.1.6. от Административен съд гр. Смолян на Районен съд гр. Чепеларе лек автомобил Ситроен С4 с рег. № СМ 9776 СМ;
25.1.7. от Окръжен съд гр. Шумен на Районен съд гр. Нови пазар лек автомобил Шкода Октавия Елеганс с рег. № Н 5000 АХ.
25.2. На основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, да се предоставят безвъзмездно за управление служебни автомобили с балансова стойност под 10 000 лв., както следва:
25.2.1. от Висш съдебен съвет два броя леки автомобили Фолксваген Пасат с рег. № СА 5843 НР и рег. № СА 5851 НР на МВР, за нуждите на Криминална полиция при ОД на МВР – Пловдив;
25.2.2. от Районен съд гр. Велико Търново лек автомобил Форд Фокус с рег. № ВТ 0660 АС на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на ОД на МВР гр. Велико Търново;
25.2.3. от Районен съд гр. Червен бряг лек автомобил „Форд Фокус“ с рег. № ЕН 3366 АХ на Професионална гимназия по земеделско стопанство „Александър Стамболийски“ с. Чомаковци;
25.2.4. от Окръжен съд гр. Ямбол лек автомобил Форд Мондео с рег. № У 6000 АК на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“;
25.2.5. от Административен съд гр. Варна лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № В 4343 РА на Министерство на правосъдието, за нуждите на ГД „Охрана“ гр. Варна;
25.2.6. от Административен съд гр. Русе лек автомобил Ситроен С4 с рег. № Р 1440 РН на МВР, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Русе;
25.2.7. от Административен съд гр. Шумен лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № Н 5335 АР на Министерство на вътрешните работи, за нуждите на Областна дирекция на МВР – Шумен;
25.2.8. от Административен съд гр. Хасково лек автомобил Ситроен С 4 с рег. № Х 7788 ВВ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ гр. Хасково;
25.2.9. от Административен съд гр. Разград лек автомобил Ситроен С 4 с рег. РР 5445 АН на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ – Разград;
25.2.10. от Окръжен съд гр. Търговище лек автомобил Пежо 407 с рег. № Т 00-03 КТ на Министерство на правосъдието, за нуждите на ОЗ „Охрана“ –Търговище.
25.3. Препоръчва на административните ръководители да предприемат необходимите действия за бракуване на автомобилите, негодни за употреба, при спазване на Националното законодателство, Националните счетоводни стандарти приложими в бюджетните предприятия и Счетоводната политика на съдебната система.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТОЧКИ

26. ОТНОСНО: Проект на решение по процедура за преназначаване на 1 (един) съдия по реда на чл. 194, ал. 1 ЗСВ от Районен съд – Стара Загора в Софийски районен съд, Гражданско отделение, открита с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 24/23.07.2019 г.,т. 29

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

26.1. СЪКРАЩАВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Стара Загора, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
26.2. РАЗКРИВА, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8, във връзка с чл. 194, ал. 1 от ЗСВ, 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност на преназначения магистрат.
(В гласуването не участва Георги Чолаков поради направен отвод)
Корекции на бюджета на органите на съдебната власт за 2019 г.
„Дава съгласие“
27. ОТНОСНО: Писмо от Националния институт на правосъдието, с искане за възстановяване на разход за публикуване на обява

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Национален институт на правосъдието за 2019 г., с цел осигуряване на средства за възстановяване на разход за публикуване на обява в размер на 397 лв., както следва:
27.1. НАМАЛЯВА § 10-00 „Издръжка“ на Висш съдебен съвет с 397 лв.
27.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Национален институт на правосъдието с 397 лв.
28. ОТНОСНО: Информация от председателя на Окръжен съд гр. Бургас за неусвояване на отпуснати средства

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

28.1. НАМАЛЯВА бюджета на Окръжен съд гр. Бургас за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 22 506 лв.
28.2. УВЕЛИЧАВА Резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г. с 22 506 лв.
29. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за авариен ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Административен съд гр. Пловдив за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 56 439 лв., с цел осигуряване на средства за текущ ремонт на покрив – част от фасадна облицовка и покривно водоотвеждане по сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
30. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Елхово за осигуряване на средства за текущ ремонт на външни колони, външно стълбище и упражняване на авторски надзор

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

30.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 39 341 лв., с цел осигуряване на средства за неотложен текущ ремонт на външни колони и външно стълбище на Съдебната палата – гр. Елхово.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
30.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета на Районен съд гр. Елхово за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ с 360 лв., с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор по време на строителство.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
31. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Враца за осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за подмяна на топлообменния апарат на чилър в сградата на съда

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Враца със 7 355 лв., с цел осигуряване на средства за авариен текущ ремонт за подмяна на топлообменния апарат /изпарителя/ на чилър в сградата на съда.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
Мотиви:
Видно от констативен протокол от 12.08.2019 г. на фирма „Р+Т сервиз“ ООД, не е извършена подмяна на дефектиралия компресор, за който са отпуснати средства в размер на 2 985 лв. с решение по протокол № 20/29.07.2019 г. на пленума на ВСС, поради необходимост от извършване на дейности, свързани с подмяната на дефектирал изпарител. Констатирано е ново обстоятелство, свързано с осигуряване на допълнителни средства в размер на 7 355 лв. за подмяна на изпарителя, необходими за извършването на ремонта на чилъра.
32. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Окръжен съд гр. Хасково за осигуряване на средства за неотложни ремонтни работи в котелното помещение на сградата на Съдебна палата – гр. Хасково

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Окръжен съд гр. Хасково в § 10-00 „Издръжка“ с 1 184 лв., с цел осигуряването на средства за извършване на неотложни ремонтни работи в котелното помещение на сградата на Съдебната палата – гр. Хасково, бул. „България“ № 144.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
33. ОТНОСНО: Корекция по бюджета на Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г. с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор и консултантска услуга за строителен надзор на обект: „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. Стара Загора“

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Окръжен съд гр. Стара Загора за 2019 г., с цел осигуряване на средства за упражняване на авторски надзор /3 000 лв./ и консултантска услуга за строителен надзор /5 000 лв./ на обект: „Проектиране и изграждане на два броя асансьори, ремонт на южна и северна фасада на вътрешния двор и изготвянето на технически паспорт на Съдебна палата гр. Стара Загора“, както следва:
33.1. НАМАЛЯВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 8 000 лв.
33.2. УВЕЛИЧАВА § 51-00 „Основен ремонт на ДМА“ на Окръжен съд гр. Стара Загора с 8 000 лв.
34. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Асеновград за осигуряване на средства, представляващи държавна такса и адвокатско възнаграждение по образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Районен съд гр. Асеновград в § 10-00 „Издръжка“ на стойност 2 700 лв., с цел осигуряването на средства за изплащане на държавна такса /1 700 лв./ и адвокатско възнаграждение /1 000 лв./ по образувано производство пред Комисия за защита на конкуренцията във връзка с избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Основен ремонт по преустройство на част от обществена сграда на пл. „Акад. Николай Хайтов“ № 8 в гр. Асеновград“.
Средствата са за сметка на резерва за неотложни и непредвидени разходи по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
35. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кубрат за осигуряване на средства за закупуване на копирна машина

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кубрат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на копирна машина, както следва:
35.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 980 лв.
35.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Кубрат с 3 980 лв.

36. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Плевен за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации с включен ОЕМ лиценз

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Плевен за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации /с включен ОЕМ лиценз/, както следва:
36.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 264 лв.
36.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Плевен с 3 264 лв.
37. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, 5 броя ОЕМ лиценз, 2 броя МФУ и 3 броя принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

37.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя компютърни конфигурации, както следва:
37.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 5 778 лв.
37.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Апелативен специализиран наказателен съд с 5 778 лв.
37.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя ОЕМ лиценз за операционна система Windows 10 Pro, както следва:
37.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 470 лв.
37.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Апелативен специализиран наказателен съд с 1 470 лв.
37.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Апелативен специализиран наказателен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя МФУ и 3 броя принтери, както следва:
37.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 284 лв.
37.3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Апелативен специализиран наказателен съд с 2 284 лв.
38. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Варна за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри, 1 брой мрежов сторидж и 2 броя сървърни операционни системи

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

38.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървъри и 1 брой мрежов сторидж, както следва:
38.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 18 356 лв.
38.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Варна с 18 356 лв.
38.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Варна за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 2 броя сървърни операционни системи, както следва:
38.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 3 279 лв.
38.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Варна с 3 279 лв.
39. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Перник за осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации, 2 броя принтери и лиценз за сървър

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Перник за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 3 броя компютърни конфигурации на стойност 4 311 лв., 2 броя принтери на стойност 718 лв. и лиценз за сървър на стойност 1 572 лв., както следва:
39.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 6 601 лв.
39.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Перник със 718 лв.
39.3. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Перник с 4 311 лв.
39.4. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Перник с 1 572 лв.
40. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Благоевград за осигуряване на средства за закупуване на компютърни конфигурации и UPS

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация за новоназначен служител, както следва:
40.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 040 лв.
40.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Административен съд гр. Благоевград с 1 040 лв.
40.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Благоевград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой UPS, както следва:
40.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 150 лв.
40.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Административен съд гр. Благоевград със 150 лв.
41. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Свищов за осигуряване на средства за закупуване на сървър, лиценз за сървър и принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Свищов за 2019 г. за закупуване на 1 брой сървър, както следва:
41.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 975 лв.
41.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Свищов с 4 975 лв.
41.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Свищов за 2019 г. за закупуване на 1 брой лиценз за сървър /ОС Microsoft Windows Server 2019 (16-Core) Std, както следва:
41.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 666 лв.
41.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Свищов с 1 666 лв.
41.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Свищов за 2019 г. за закупуване на 3 броя принтери, както следва:
41.3.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет със 750 лв.
41.3.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Свищов със 750 лв.
42. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Генерал Тошево за осигуряване на средства за закупуване на 2 броя UPS за сървър, персонални UPS, МФУ от среден клас, МФУ от нисък клас и високоскоростни документни скенери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Генерал Тошево за 2019 г. за закупуване на 2 броя UPS за сървър /2 716.66 лв./ и 1 брой високоскоростен документен скенер /2 215 лв./, както следва:
42.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 4 932 лв.
42.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Генерал Тошево с 4 932 лв.
42.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекция по бюджета на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Генерал Тошево за 2019 г. за закупуване на 11 броя персонални UPS /1 595 лв./, 1 брой МФУ от среден клас /831 лв./ и 1 брой МФУ от нисък клас /367 лв./, както следва:
42.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 2 793 лв.
42.2.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Генерал Тошево с 2 793 лв.
43. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Административен съд гр. Разград за осигуряване на средства за закупуване на лиценз за софтуер за сървърна операционна система

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Административен съд гр. Разград за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой лиценз за софтуер за сървърна операционна система Microsoft Windows Server 2019 Standart, както следва:
43.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 690 лв.
43.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Административен съд гр. Разград с 1 690 лв.
44. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Кърджали за осигуряване на средства за закупуване на принтери

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Кърджали за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 5 броя принтери, както следва:
44.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 375 лв.
44.2. УВЕЛИЧАВА § 10-00 „Издръжка“ на Районен съд гр. Кърджали с 1 375 лв.
45. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Районен съд гр. Карнобат за осигуряване на средства за закупуване на компютърна конфигурация и ОЕМ лиценз

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

45.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой компютърна конфигурация, както следва:
45.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 1 198 лв.
45.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Районен съд гр. Карнобат с 1 198 лв.
45.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Районен съд гр. Карнобат за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на 1 брой ОЕМ лиценз, както следва:
45.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 300 лв.
45.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Районен съд гр. Карнобат с 300 лв.
46. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски районен съд за осигуряване на средства за закупуване на комутатор и лиценз за ползване

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

46.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за закупуване на комутатор (изпълняващ ролята на рутер и защитна стена), както следва:
46.1.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 9 710 лв.
46.1.2. УВЕЛИЧАВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Софийски районен съд с 9 710 лв.
46.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски районен съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за лиценз, както следва:
46.2.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 15 606 лв.
46.2.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски районен съд с 15 606 лв.
47. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Софийски градски съд за осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитни стени

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за корекции по бюджетите на Висш съдебен съвет и Софийски градски съд за 2019 г., с цел осигуряване на средства за подновяване на лицензи за защитни стени, както следва:
47.1. НАМАЛЯВА § 52-00 „Придобиване на ДМА“ на Висш съдебен съвет с 15 823 лв.
47.2. УВЕЛИЧАВА § 53-00 „Придобиване на НДА“ на Софийски градски съд с 15 823 лв.
48. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен съд гр. Пловдив за осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение на бюджета за 2019 г. на Апелативен съд гр. Пловдив по § 10-00 „Издръжка“ в размер на 800 лв. с цел осигуряване на средства за изплащане на предявено вземане по изпълнителен лист от 12.06.2019 г., издаден от Районен съд гр. Стара Загора.
Средствата в размер на 800 лв. са за сметка на неразпределения резерв по бюджета на съдебната власт за 2019 г. по § 10-00 „Издръжка“.
49. ОТНОСНО: Искане от административния ръководител на Апелативен специализиран наказателен съд за осигуряване на допълнителни средства по бюджета за 2019 г., във връзка с частта от сградата стопанисвана от АСНС и за текущи разходи до края на 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета за 2019 г. на Апелативен специализиран наказателен съд по § 10-00 „Издръжка“ със 17 557 лв. за покриване на неотложните текущи разходи до края на 2019 г. /10 000 лв./ и за частта от разходите за експлоатация, поддръжка и ремонт на общите части на имот на ул. „Черковна“ № 90, в периода от 12.04.2019 г. до 30.06.2019 г. /7 557 лв./.
Средствата са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ по бюджета на съдебната власт за 2019 г.
50. ОТНОСНО: Писмо с вх. № ВСС – 11494/27.09.2019 г. от Марин Маринов – административен ръководител на Окръжен съд гр. Варна и координатор по проект: „Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове“ по ОПДУ

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

50.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Добрич по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с 1 314 лв. с цел осигуряване на средства за закупуване на обзавеждане /столове, маса,бюра, вътрешни щори/ и на осветителни тела за център за медиация.
Средствата в размер на 1 314 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. по бюджета на съдебната власт.
50.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ за увеличение по бюджета на Окръжен съд гр. Враца по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. с 4 031 лв. с цел осигуряване на средства за ремонтни дейности на центъра за медиация в Окръжен съд гр. Враца .
Средствата в размер на 4 031 лв. са за сметка на неразпределения резерв по § 10-00 „Издръжка“ за 2019 г. по бюджета на съдебната власт.

Предложения за отпускане на помощи от централизираните средства на фонд СБКО

Разни

52. ОТНОСНО: Безвъзмездно предоставяне на служебен автомобил Тойота Авенсис от Апелативен съд гр. Бургас на Административен съд гр. Бургас

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

52.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 390, ал. 2 от ЗСВ, Апелативен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление служебен автомобил Тойота Авенсис с рег. № А 1010 КР на Административен съд гр. Бургас.
52.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ, на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за държавната собственост, Административен съд гр. Бургас да предостави безвъзмездно за управление лек автомобил Ситроен С4 с рег. № А 7227 КК на Министерство на правосъдието, за нуждите на РД „Охрана“ – Бургас.
53. ОТНОСНО: Протоколно решение № 29/02.10.2019 г. на Прокурорска колегия т. 1, във връзка с предложение относно необходими действия в изпълнение на Решение на Пленума на ВСС по т. 1, Протокол № 20/29.07.2019 г. за продължаване на процеса на оптимизиране на структурата на районните прокуратури

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

53.1. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият третостепенните разпоредители с бюджет: Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2020 г.
53.2. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият банковите сметки - транзитна, сметка за наличности и за чужди средства на: Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, считано от 01.01.2020 г.
53.3. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете в СЕБРА на: Районна прокуратура гр. Несебър - 0060040250, Районна прокуратура гр. Поморие - 0060040265, Районна прокуратура гр. Средец - 0060040286, Районна прокуратура гр. Малко Търново - 0060040244, Районна прокуратура гр. Царево - 0060040270, Районна прокуратура гр. Котел - 0060042020, Районна прокуратура гр. Нова Загора - 0060042036, Районна прокуратура гр. Велики Преслав - 0060042720, Районна прокуратура гр. Нови пазар - 0060042735, Районна прокуратура гр. Исперих - 0060041723, Районна прокуратура гр.Кубрат - 0060041739, Районна прокуратура гр. Омуртаг - 0060042524, Районна прокуратура гр. Попово - 0060042530, Районна прокуратура гр.Радомир - 0060041425, Районна прокуратура гр. Елена - 0060040434, Районна прокуратура гр. Кнежа - 0060041554, Районна прокуратура гр.Левски - 0060041528, Районна прокуратура гр. Никопол - 0060041533, Районна прокуратура гр. Червен бряг - 0060041549, Районна прокуратура гр.Провадия - 0060040331, Районна прокуратура гр. Девня - 0060040326, Районна прокуратура гр. Бяла - 0060041826, Районна прокуратура гр. Дулово - 0060041929, Районна прокуратура гр. Тутракан - 0060041934, Районна прокуратура гр. Първомай - 0060041641, Районна прокуратура гр.Гълъбово - 0060042458, Районна прокуратура гр. Раднево - 0060042437 и Районна прокуратура гр. Елхово - 0060042822 като третостепенни разпоредители с бюджети в системата на Прокуратурата на Република България, считано от 01.01.2020 г.
53.4. ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми Министерство на финансите, дирекция “Държавно съкровище” за закриването на транзитните сметки, сметките за наличности и кодовете в СЕБРА на Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово.
След предоставяне на информация от администрацията на главния прокурор, по кои сметки и в кои банки, следва да се прехвърли наличността на сметките за чужди средства ВЪЗЛАГА на Елисавета Илиева – Н-к отдел “Счетоводство и методология”, той и главен счетоводител на Висшия съдебен съвет да уведоми обслужващите банки на Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, за закриването на сметките за чужди средства.
53.5. ДАВА СЪГЛАСИЕ да се закрият кодовете по БУЛСТАТ на: Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово, считано от 01.01.2020 г.
53.6. УКАЗВА на административните ръководители на Районна прокуратура гр. Несебър, Районна прокуратура гр. Поморие, Районна прокуратура гр. Средец, Районна прокуратура гр. Малко Търново, Районна прокуратура гр. Царево, Районна прокуратура гр. Котел, Районна прокуратура гр. Нова Загора, Районна прокуратура гр. Велики Преслав, Районна прокуратура гр. Нови пазар, Районна прокуратура гр. Исперих, Районна прокуратура гр. Кубрат, Районна прокуратура гр. Омуртаг, Районна прокуратура гр. Попово, Районна прокуратура гр. Радомир, Районна прокуратура гр. Елена, Районна прокуратура гр. Кнежа, Районна прокуратура гр. Левски, Районна прокуратура гр. Никопол, Районна прокуратура гр. Червен бряг, Районна прокуратура гр. Провадия, Районна прокуратура гр. Девня, Районна прокуратура гр. Бяла, Районна прокуратура гр. Дулово, Районна прокуратура гр. Тутракан, Районна прокуратура гр. Първомай, Районна прокуратура гр. Гълъбово, Районна прокуратура гр. Раднево и Районна прокуратура гр. Елхово да предприемат необходимите действия за закриване на кодовете по БУЛСТАТ.

Закриване на заседанието – 11.56 ч.
 

ИЗГОТВИЛ:/п/
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов: 
И.д. главен секретар на ВСС
 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
14.10.2019 г. 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд