Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС не наложи дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет не наложи дисциплинарно наказание на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, по воденото срещу него дисциплинарно дело № 45 по описа на ВСС за 2017 г.

То е образувано по предложение на Стефан Милев - и. ф. административен ръководител на Софийски районен съд, с твърдение за виновно неизпълнение на служебните задължения, изразяващо се в системно неспазване на сроковете за изготвяне на решения и мотиви към постановени присъди по 152 наказателни дела, с което неоправдано е забавил производството по тях.

Дисциплинарният състав по делото не е установил виновно осъществяване на елементите на фактическия състав на нарушенията по чл. 307, ал. 3, т. 1 и т. 2 от ЗСВ, тъй като е налице прекомерност на броя на възложените му дела и съществуват обективни причини за допуснатото забавяне при постановяване на съдебните актове. Направен е извод, че причината за забавата не се корени в липсата на отговорност и желание да се положат усилия за ефективно изпълнение.

С решение, взето със 7 гласа „за“ и 3 гласа „против“, по протокол № 25/30.07.2019 г. Колегията не прие направеното от дисциплинарния състав по делото предложение, на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийски районен съд, да не се налага дисциплинарно наказание.

С 4 гласа „за“ и 8 „против“ в заседанието днес Колегията не прие предложение да бъдат събрани допълнително доказателства по дисциплинарното дело срещу съдия Петров.

Направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт „забележка“, с 6 гласа „за“ и 6 гласа „против“, също не събра необходимото мнозинство от 8 гласа за вземане на решение.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд