Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарното производство срещу Таня Георгиева Плахойчева поради освобождаването ѝ от длъжност „съдия“ в СРС

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на ВСС, поради освобождаването на Таня Георгиева Плахойчева от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд.

В срока на произнасяне на дисциплинарния състав с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/23.07.2019 г., д. т. 40, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, Таня Георгиева Плахойчева е освободена от заеманата длъжност „съдия“ в СРС, считано от 19.08.2019 г.

Предвид това, по дисциплинарно дело № 34/2017 г. не е налице субект в производството, по отношение на който би могла да бъде реализирана дисциплинарна отговорност при наличие на законовите предпоставки за това и същото следва да бъде прекратено.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд