Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в СРС

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет преназначи на основание чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд, Гражданско отделение, считано от датата на встъпване в длъжност.

Колегията възложи на преназначения магистрат да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.

Решението е прието при отвод на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

То е във връзка с  подадено от Никола Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора, заявление по откритата с решение на Съдийската колегия на ВСС по протокол № 24/23.07.2019 г. процедура за преназначаване на един съдия по реда на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт от Районен съд – Стара Загора в Софийския районен съд.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд