Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС уважи частично възражение на магистрат срещу атестационна оценка и остави без уважение друго

15 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет уважи частично възражението на съдия Татяна Андонова Лефтерова-Савова – съдия в Районен съд – Добрич, срещу изготвената ѝ  комплексна оценка за атестиране за придобиване на статут на несменяемост. След като изслуша и обсъди възражението на съдия Лефтерова-Савова срещу предложената от Комисията по атестирането и конкурсите комплексна оценка „много добра“ – 96 точки, Колегията увеличи с 1 точка оценката ѝ по специфичния критерий „Администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание“.

На основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ Колегията прие комплексна оценка „много добра“ - 97 точки, и съгласно чл. 207, ал. 1 от ЗСВ Татяна Лефтерова-Савова придоби статут на несменяемост, считано от датата на вземане на решението.

Съдийската колегия на ВСС, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, изслуша Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище, поради постъпило възражение срещу изготвената ѝ комплексна оценка за периодично атестиране. Възражението е срещу поставената оценка от Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия, за част от периода на атестиране, в който съдия Стоянова е заемала длъжността „прокурор“.

Колегията остави без уважение възражението, тъй като оценката е формирана според приетия от СК принцип за определянето й в случаите, в които атестираният магистрат е заемал различни длъжност в органите на съдебна власт. Беше изразено становище, че е необходима промяна в съществуващите правила и в подобни хипотези съразмерно следва да бъде отчитан отработения период като съдия и прокурор.

На основание чл. 196, ал. 3 от ЗСВ Колегията проведе периодично атестиране на съдия Стоянова и съгласно чл. 206 от ЗСВ прие комплексна оценка „много добра“ – 98 точки.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд