КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 33
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 15 ОКТОМВРИ 
2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд, и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд
ОТСЪСТВАТ: Вероника Имова, Драгомир Кояджиков
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.40 ч.


ПО ДНЕВНИЯ РЕД


ДИСЦИПЛИНАРНА ДЕЙНОСТ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИВСС

1. ОТНОСНО: Произнасяне по предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 29/17.09.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ ПРИЕМА решение по направеното предложение за налагане на дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 от ЗСВ на Мирослав Тодоров Петров – съдия в Софийския районен съд, като на основание чл. 33, ал. 4 от ЗСВ същото се счита за ОТХВЪРЛЕНО.
2. ОТНОСНО: Произнасяне по определение на дисциплинарния състав по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ПРЕКРАТЯВА производството по дисциплинарно дело № 34/2017 г. по описа на Висшия съдебен съвет, поради освобождаването на Таня Георгиева Плахойчева от длъжността „съдия“ в Софийски районен съд.
ВЪЗРАЖЕНИЯ СРЕЩУ КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА ПРИ АТЕСТИРАНЕ
3. ОТНОСНО: Изслушване на Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за придобиване статут на несменяемост

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

3.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 209, ал. 2 от ЗСВ, Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост.
3.2. УВАЖАВА ЧАСТИЧНО възражението на Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич, срещу изготвената й комплексна оценка за атестиране за придобиване статут на несменяемост, като определя както следва:
- в част VII, т. 3 на ЕФА, по критерия „Администриране на дела и жалби, подготовка за съдебно заседание“ – оценка 10 точки.
3.3. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ – 97 (деветдесет и седем) точки на Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич.
3.4. Татяна Андонова Лефтерова – Савова – съдия в Районен съд – Добрич, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на взимане на решението.
4. ОТНОСНО: Изслушване на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище, във връзка с постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

4.1. ИЗСЛУШВА, на основание чл. 205, ал. 2 от ЗСВ, Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище, поради постъпило възражение срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
4.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ възражението на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище, срещу изготвената й комплексна оценка за периодично атестиране.
4.3. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище.
4.4. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА“ – 98 (деветдесет и осем) точки на Снежана Василева Стоянова – административен ръководител – председател на Районен съд – Панагюрище.

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

5. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление от Димитринка Емилова Купринджийска за освобождаване от заеманата длъжност „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Исперих и назначаване на длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 31/01.10.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

5.1. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица, считано от датата на вземане на решението.
5.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на ВСС ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ 1 (една) щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Исперих, считано от датата на вземане на решението.
5.3. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на ВСС, насрочено на 07.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.
6. ОТНОСНО: Предложение от административния ръководител - председател на Административен съд – Бургас за освобождаване на Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Бургас и назначаване на Лилия Александрова Василева – съдия в Административен съд – Бургас, и Румен Николов Йосифов – съдия в Административен съд – Бургас, на длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Бургас (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 32/08.10.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

6.1. ОСВОБОЖДАВА, на основание чл. 160 във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ, Станимира Друмева Друмева от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Административен съд – Бургас, считано от датата на вземане на решението.
6.2. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 169, ал. 5 от ЗСВ, Станимира Друмева Друмева на заеманата преди назначаването й за „заместник на административния ръководител – заместник - председател“ на Административен съд - Бургас длъжност „съдия“ в Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
6.3. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Лилия Александрова Василева – съдия в Административен съд – Бургас, на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
6.4. НАЗНАЧАВА, на основание чл. 160, във връзка с чл. 168, ал. 2 от ЗСВ, Румен Николов Йосифов - съдия в Административен съд - Бургас – на длъжността „заместник на административния ръководител - заместник-председател“ на Административен съд - Бургас, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица №1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност.
7. ОТНОСНО: Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц.д-р Венцислава Желязкова Григорова – хабилитиран преподавател по гражданско право в Нов български университет, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжните съдилища – гражданска колегия, на мястото на проф. д-р Веселина Неделчева Манева.
8. ОТНОСНО: Проект на решение по постъпили предложения за извънредно атестиране на участници в конкурсите за повишаване в длъжност „съдия“ в окръжен съд – гражданска, търговска и наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

8.1. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Даниела Душкова Павлова – съдия в Районен съд – Варна, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
8.2. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Елена Иванова Стоилова – съдия в Районен съд – Провадия, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
8.3. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Милена Кръстева Каменова – съдия в Софийския районен съд, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
8.4. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Емилиан Любенов Лаков – съдия в Софийския районен съд, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
8.5. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Виолета Григорова Николова – административен ръководител – председател на Районен съд – Червен бряг, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
8.6. Оставя без уважение предложението за извънредно атестиране на Елица Денчева Бояджиева - Георгиева – съдия в Районен съд – Исперих, поради липса на всички законови предпоставки по чл. 197, ал. 5 във връзка с чл. 196, т. 4 от ЗСВ.
9. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Петър Георгиев Касабов – съдия в Административен съд – Пловдив, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
10. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Деница Николаева Урумова - съдия в Софийски районен съд, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

11. ОТНОСНО: Проект на решение по предложение на административния ръководител на Апелативен съд – София за оптимизиране щатната численост на Апелативен съд – София

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

11.1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител на Апелативен съд – София за увеличаване щатната численост с 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София, Гражданско отделение.
11.2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на административния ръководител на Апелативен съд – София за увеличаване щатната численост с 3 (три) щатни длъжности „съдия“ в Апелативен съд – София, Търговско отделение.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

12. ОТНОСНО: Проект на решение за командироване на членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа, която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, в периода 20 – 22 ноември 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

12.1. КОМАНДИРОВА Светла Василева Даскалова – Василева – съдия в Окръжен съд – Варна, и Светослава Николаева Колева – Ангелова – съдия в Окръжен съд – Варна, командирована в Апелативен съд – Варна – членове на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела в Република България (НСММСНД) и контактни точки в Европейската съдебна мрежа, за участие в 53-та Пленарна среща на Европейската съдебна мрежа (ЕСМ), която ще се проведе в гр. Хелзинки, Финландия, за периода 19-23 ноември 2019 г.
12.2. Разходите за 2 нощувки са за сметка на организаторите на срещата.
12.3. Пътните разходи, разходите за 2 нощувки по фактически размер, разходите за дневни пари за 5 дни, както и разходите за медицински застраховки за командированите лица са за сметка на Висшия съдебен съвет.

*****

13. ОТНОСНО: Проект на решение за преназначаване на Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора на длъжност „съдия“ в Софийския районен съд по предложение на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ по Протокол № 21/18.09.2019 г. и решение на Пленума на Висшия съдебен съвет по Протокол № 23/10.10.2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

13.1. ПРЕНАЗНАЧАВА, на основание чл. 194, ал. 1 ЗСВ, Никола Динков Кънчев – съдия в Районен съд – Стара Загора на длъжност „съдия“ в Софийски районен съд, Гражданско отделение, с ранг „съдия в ОС“, считано от датата на встъпване в длъжност.
13.2. ВЪЗЛАГА на преназначения магистрат да изготви съдебните актове по обявените за решаване дела.
(в гласуването не участва Георги Чолаков поради направен самоотвод)

Закриване на заседанието – 11.25 ч.


ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
16.10.2019 г. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд