Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС избра Илияна Атанасова Целова за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура - Видин

16 октомври 2019 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно с 6 гласа „за“ Илияна Атанасова Целова за „административен ръководител – районен прокурор“ на Районна прокуратура – Видин.

Прокурор Целова има повече от 19 години юридически стаж, от които над 13 години в Прокуратурата на Република България. В периода от 28.03.2006 г. до 19.07.2012 г. е прокурор в Районна прокуратура – Видин, след което в периода от 19.07.2012 г. до 24.07.2019 г. заема длъжността заместник районен прокурор. От 25.07.2019 г. и към настоящия момент изпълнява функциите на административен ръководител на Районна прокуратура – Видин.

В Концепцията си за стратегическо управление прокурор Целова определя като основни цели запазване на постигнатите резултати и „създадената отлична организация“ на работа преди и след откриването на териториалните отделения в гр. Кула и гр. Белоградчик. Предвижда се  магистратите и съдебните служители да продължат да повишават своята квалификация, да се надгражда постигнатото добро взаимодействие с разследващите органи, да се работи качествено и срочно, както и да се информира обществото за дейността на прокуратурата, с цел повишаване на общественото доверие.

Конкретните цели за развитие на Районна прокуратура – Видин са насочени към: намаляване броя на върнатите от съда дела за допуснати процесуални нарушения; недопускане на неравномерно натоварване на магистрати и служители; контрол върху срока за разследване и запазване на постигнатите резултати; спазване на установените правила за етично поведение за магистрати и служители.

Прокурор Целова декларира готовността си за продължаване и усъвършенстване на създадените положителните управленски практики, осигуряване на оптимални условия за ефективна работа и за подобряване дейността на Районната прокуратура.

Въпроси към кандидата зададоха членовете на ВСС Евгени Диков, Даниела Машева, Пламен Найденов и Огнян Дамянов във връзка с формиране на управленския екип и разпределяне на административната дейност. Коментирани дейността на прокуратурата и взаимодействието ѝ с други органи и институции след разкриването на териториалните отделения; мерките за осигуряване на равномерна натовареност на прокурорите; възможностите за повишаване срочността на делата, чието забавяне е свързано с изготвяне на съдебни експертизи; повишаване натовареността на следователите от Следствения отдел към Окръжна прокуратура – Варна, както и използва ли се изградената „синя стая“ по дела, с участието на деца.

Кандидатурата на прокурор Целова бе подкрепена от г-жа Даниела Машева, която се позова на нейния организационен и административен опит, както и на визията ѝ за развитие на Районна прокуратура – Видин, като предпоставка за успешен мандат.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд