ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
22 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение за определяне на и. ф. административен ръководител на Районен съд – Плевен във връзка с назначаване на Даниела Василева Дилова на длъжността „административен ръководител“ на Административен съд – Плевен.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение по заявление за отвод от резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение за предварително атестиране на Боряна Венциславова Петрова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение за предварително атестиране на Страхил Николов Гошев – съдия в Районен съд – Дупница.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение за предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров – съдия в Районен съд – Карнобат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за предварително атестиране на Ирена Славова Аврамова – съдия в Районен съд – Харманли.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за предварително атестиране на Александрина Пламенова Дончева – младши съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Валентин Тодоров Пушевски – съдия в Районен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Петрослав Волев Кънев – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Радослава Николаева Качерилска – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Мария Георгиева Шейтанова – Воденичарова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за придобиване статут на несменяемост на Росина Николаева Дончева – съдия в Окръжен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за периодично атестиране на Тоничка Димитрова Кисьова – заместник на административния ръководител на Окръжен съд – Смолян.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за периодично атестиране на Елена Живкова Попова – съдия в Специализирания наказателен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за периодично атестиране на Любка Емилова Голакова – съдия в Софийския градски съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за периодично атестиране на Даниела Петрова Попова – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
19. Проект на решение за периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева – Гачева – съдия в Софийския районен съд.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
20. Проект на решение за периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
21. Проект на решение за периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова – съдия в Окръжен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
22. Проект на решение за периодично атестиране на Иванка Димитрова Дрингова – Каракашева – съдия в Окръжен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
23. Проект на решение за периодично атестиране на Атанас Дечков Христов – съдия в Окръжен съд – Разград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
24. Проект на решение за периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева – съдия в Окръжен съд – Монтана.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
25. Проект на решение за периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска – административен ръководител на Районен съд – Исперих.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
26. Проект на решение за периодично атестиране на Стела Иванова Тонева – съдия в Районен съд – Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
27. Проект на решение за периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев – съдия в Районен съд – Бургас.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
28. Проект на решение за периодично атестиране на Красимира Тончева Донева – административен ръководител на Районен съд – Средец.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
29. Проект на решение за периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева – съдия в Апелативен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
30. Проект на решение за периодично атестиране на д-р Иво Лъчезаров Дачев – заместник на административния ръководител на Апелативен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
31. Проект на решение за периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов – съдия в Апелативен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
32. Проект на решение за периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров – съдия в Окръжен съд – Перник.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
33. Проект на решение за периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова – съдия в Административен съд – София-град.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
34. Проект на решение за извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител на Районен съд – Златоград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
35. Проект на решение за повишаване на Мариана Димитрова Шотева – административен ръководител на Административен съд – Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
36. Проект на решение за повишаване на Мариана Костадинова Тодорова – Досева – съдия в Районен съд – Плевен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
37. Проект на решение за повишаване на Красимир Димитров Лесенски – съдия в Районен съд – Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
38. Проект на решение за повишаване на Ани Борисова Георгиева – съдия в Районен съд – Тетевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

39. Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийския районен съд, с приложено становище от Комисията по атестирането и конкурсите (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/23.07.2019 г.).
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

40. Проект на решение за одобряване на кандидатури на съдии за позиция, обявена от Евроюст (Eurojust) за командирован национален експерт към Европейската съдебна мрежа (European Judicial Network) – с краен срок за кандидатстване 24 октомври 2019 г.
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
41. Проект на решение за потвърждаване и одобряване на кандидатури на български съдии като представители в комитетите на Единния патентен съд (ЕПС).
Внася: Дирекция „Международна дейност и протокол“
* * * * *
42. Становище от Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на:
17 октомври 2019 г.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд