КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 34
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 22 ОКТОМВРИ 
2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Лозан Панов – председател на Върховния касационен съд
ОТСЪСТВАЩ: Цветинка Пашкунова
На заседанието присъства Николай Найденов – и. д. главен секретар на Висшия съдебен съвет
Откриване на заседанието – 09.37 ч.
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

І. ВКЛЮЧВА в дневния ред следната допълнителна точка:
43. Молба от конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/12.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.) конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, Светослава Михайлова Цонева – заместник на административния ръководител - заместник-председател на Районен съд - Плевен, за изпълняващ функциите „административен ръководител - председател“ на Районен съд - Плевен, с ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с основно месечно трудово възнаграждение съгласно Таблица № 1 на ВСС, считано от датата на встъпване в длъжност на новоизбрания административен ръководител-председател на Административен съд – Плевен, до встъпване в длъжност на нов административен ръководител-председател на Районен съд- Плевен.
2. ОТНОСНО: Проект на решение по заявления за отвод от редовни членове на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОПРЕДЕЛЯ Владимир Огнянов Астарджиев – съдия в Апелативен съд – София, наказателна колегия, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Весислава Иванова Иванова.
2.2. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Емилия Василева Петкова - съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, за редовен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Калин Иванов Калпакчиев.
2.3. ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий Ангелина Йоргакиева Лазарова – съдия в Апелативен съд-Варна, наказателна колегия, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – наказателна колегия, на мястото на Владимир Огнянов Астарджиев.
3. ОТНОСНО: Проект на решение по заявлениe за отвод от резервен член на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

ОПРЕДЕЛЯ чрез жребий доц. д-р Антон Кирилов Грозданов - хабилитиран преподавател по търговско право във Варненски свободен университет, за резервен член на конкурсната комисия за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия, на мястото на проф. д.ю.н. Георги Стефанов Иванов.
4.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд.
4.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Димчева Воденичарова - съдия в Софийския районен съд.
5.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд.
5.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Боряна Венциславова Петрова - съдия в Софийския районен съд.
6.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд - Дупница.
6.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Страхил Николов Гошев - съдия в Районен съд - Дупница.
7. ОТНОСНО: Проект на решение за предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд – Карнобат

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

7.1. НЕ ПРИЕМА предложената от Комисията по атестирането и конкурсите комплексна оценка от предварително атестиране на Красимир Викторов Сотиров - съдия в Районен съд – Карнобат.
7.2. ВРЪЩА, на основание чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, на Комисията по атестирането и конкурсите преписката по предварително атестиране.
8.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд – Харманли.
8.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ирена Славова Аврамова - съдия в Районен съд – Харманли.
9.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 1 от ЗСВ, предварително атестиране на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд.
9.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Александрина Пламенова Дончева - младши съдия в Софийския градски съд.
10.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна.
10.2. Валентин Тодоров Пушевски - съдия в Районен съд - Варна, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
11.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд.
11.2. Петрослав Волев Кънев - съдия в Софийския районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
12.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд.
12.2. Радослава Николаева Качерилска - съдия в Софийския районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
13.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийския районен съд.
13.2. Мария Георгиева Шейтанова - Воденичарова - съдия в Софийския районен съд, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
14.1. ПРИЕМА, на основание чл. 209, ал. 4 от ЗСВ, комплексна оценка “МНОГО ДОБРА” на Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София.
14.2. Росина Николаева Дончева - съдия Окръжен съд - София, ПРИДОБИВА СТАТУТ НА НЕСМЕНЯЕМОСТ, на основание чл. 207, ал. 1 от ЗСВ, считано от датата на вземане на решението.
15.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян.
15.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Тоничка Димитрова Кисьова - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Окръжен съд - Смолян.
16.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд.
16.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Елена Живкова Попова - съдия в Специализирания наказателен съд.
17. ОТНОСНО: Проект на решение за периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийския градски съд

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

17.1. НЕ ПРИЕМА предложената от Комисията по атестирането и конкурсите комплексна оценка от периодично атестиране на Любка Емилова Голакова - съдия в Софийския градски съд.
17.2. ВРЪЩА, на основание чл. 205, ал. 4 от ЗСВ, на Комисията по атестирането и конкурсите преписката по периодично атестиране.
18.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Даниела Петрова Попова - съдия в Софийския районен съд.
18.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Даниела Петрова Попова - съдия в Софийския районен съд.
19.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийския районен съд.
19.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Цветелина Славчева Кържева - Гачева - съдия в Софийския районен съд.
20.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.
20.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Румяна Атанасова Танева - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.
21.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.
21.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Анна Тодорова Трифонова - съдия в Окръжен съд - Стара Загора.
22.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна.
22.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Иванка Димитрова Дрингова - Каракашева - съдия в Окръжен съд - Варна.
23.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград.
23.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Атанас Дечков Христов - съдия в Окръжен съд - Разград.
24.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана.
24.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Аделина Любенова Тушева - съдия в Окръжен съд - Монтана.
25.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Димитринка Емилова Купринджийска - административен ръководител - председател на Районен съд – Исперих.
25.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Димитринка Емилова Купринджийска –административен ръководител - председател на Районен съд - Исперих.
26.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Стела Иванова Тонева - съдия в Районен съд - Добрич.
26.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Стела Иванова Тонева - съдия в Районен съд - Добрич.
27.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас.
27.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Калин Стефанов Кунчев - съдия в Районен съд - Бургас.
28.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец.
28.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Красимира Тончева Донева - административен ръководител - председател на Районен съд - Средец.
29.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София.
29.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Мадлена Иванова Желева - съдия в Апелативен съд - София.
30.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София.
30.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на д-р Иво Лъчезаров Дачев - заместник на административния ръководител - заместник-председател на Апелативен съд - София.
31.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София.
31.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Ивайло Стоилов Младенов - съдия в Апелативен съд - София.
32.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник.
32.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Кристиан Божидаров Петров - съдия в Окръжен съд - Перник.
33.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 3 от ЗСВ, периодично атестиране на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд – София - град.
33.2. ПРИЕМА, на основание чл. 206 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Светлана Георгиева Димитрова - съдия в Административен съд – София - град.
34.1. ПРОВЕЖДА, на основание чл. 196, т. 4 от ЗСВ, във връзка с чл. 197, ал. 5, т. 2 от ЗСВ, извънредно атестиране на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград.
34.2. ПРИЕМА, на основание чл. 197, ал. 6 от ЗСВ, комплексна оценка от атестирането „МНОГО ДОБРА" на Динко Карамфилов Хаджиев – и. ф. административен ръководител - председател на Районен съд - Златоград.
35. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Димитрова Шотева - административен ръководител - председател на Административен съд - Пазарджик, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
36. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Мариана Костадинова Тодорова - Досева - съдия в Районен съд - Плевен, с ранг „съдия в ОС“, на място в по-горен ранг „съдия в АС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
37. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Красимир Димитров Лесенски - съдия в Районен съд - Пазарджик, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.
38. ПОВИШАВА, на основание чл. 234 от ЗСВ, Ани Борисова Георгиева - съдия в Районен съд - Тетевен, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“, с месечно трудово възнаграждение, съгласно Таблица 1 на ВСС, считано от датата на вземане на решението.

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

39. ОТНОСНО: Проект на решение за оптимизиране щатната численост на Софийския районен съд, с приложено становище от Комисията по атестирането и конкурсите (отложена с решение на Съдийската колегия по Протокол № 24/23.07.2019 г.)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

39.1. ПРИЕМА ДА БЪДАТ РАЗКРИТИ нови щатни длъжности „съдия“ в Софийски районен съд, след съкращаване на свободни щатни длъжности „съдия“ от други съдилища.
39.2. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Карлово, считано от датата на вземане на решението.
39.3. ОТХВЪРЛЯ предложението на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ към Съдийската колегия на ВСС за съкращаване на 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Своге.
39.4. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тутракан, считано от датата на вземане на решението.
39.5. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Трън, считано от датата на вземане на решението.
39.6. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА СЪКРАТИ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 1 (една) свободна щатна длъжност „съдия“ в Районен съд – Тетевен, считано от датата на вземане на решението.
39.7. ПРЕДЛАГА, на основание чл. 30, ал. 5, т. 7 от ЗСВ, на Пленума на Висшия съдебен съвет ДА РАЗКРИЕ, на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗСВ, 4 (четири) щатни длъжности „съдия“ в Софийския районен съд, считано от датата на вземане на решението.
39.8. ВНАСЯ предложението в заседанието на Пленума на Висшия съдебен съвет, насрочено на 07.11.2019 г., за разглеждане и произнасяне.

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И ПРОТОКОЛ

40. ОТНОСНО: Проект на решение за одобряване на кандидатури на съдии за позиция, обявена от Евроюст (Eurojust) за командирован национален експерт към Европейската съдебна мрежа (European Judicial Network) – с краен срок за кандидатстване 24 октомври 2019 г.

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

40.1. ОДОБРЯВА кандидатурата на Атанас Атанасов - съдия в Софийски градски съд, за участие в процедурата на Евроюст за командирован национален експерт към Европейската съдебна мрежа, за позиция № 19/EJ/SNE/02.
40.2. ВЪЗЛАГА на експертите от дирекция „Mеждународна дейност“ на АВСС да препратят документите на кандидата до Дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.
41. ОТНОСНО: Проект на решение за потвърждаване и одобряване на кандидатури на български съдии като представители в комитетите на Единния патентен съд (ЕПС)

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

41.1. ПОТВЪРЖДАВА кандидатурата на съдия Ваня Алексиева – Цолова, председател на II-ро Търговско отделение на ВКС, за позиция в Консултативния комитет към Единния патентен съд.
41.2. ОДОБРЯВА кандидатурата на съдия Любка Петрова, заместник-председател на Административен съд – София-град, за позиция в комитетите към Единния патентен съд.
41.3. ИЗПРАЩА кандидатурите по т. 41.1 и т. 41.2 на Патентно ведомство на Република България с оглед актуализиране на подадената през 2016 г. и 2017 г. информация на Подготвителния комитет на Единния патентен съд.
*****
42. ОТНОСНО: Становище от Олга Керелска – член на Висшия съдебен съвет

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

42.1. Изпраща становището на Правната комисия на ВСС за изготвяне на становище и внасяне в Пленума на ВСС.
42.2. Пълният стенографски протокол от днешното заседание в частта, касаеща т. 42, да се изпрати на Правната комисия на Народното събрание.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

43. ОТНОСНО: Молба от конкурсната комисия по обявения с решение на Съдийската колегия на ВСС по Протокол № 18/12.06.2019 г. (обн. в ДВ, бр. 47/14.06.2019 г.) конкурс за преместване в окръжните съдилища – гражданска колегия

СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

43.1. Създава работна група за изготвяне на предложения за законодателни промени.
43.2. Определя за членове на работната група: г-жа Атанаска Дишева, г-н Георги Чолаков, г-жа Вероника Имова, г-н Красимир Шекерджиев, г-жа Олга Керелска.


Закриване на заседанието – 13.00 ч.

 

ИЗГОТВИЛ: /п/
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова
Зоя Костова

СЪГЛАСУВАЛ, 
Николай Найденов 
и.д. главен секретар на ВСС

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
23.10.2019 г. 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд