ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ
НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

На основание чл. 33, ал. 1 от Закона за съдебната власт свиквам заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на
29 октомври 2019 г. от 9.30 часа в заседателната зала в сградата на Висшия съдебен съвет, ул. „Eкзарх Йосиф“ № 12, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:


АТЕСТИРАНЕ И КОНКУРСИ

1. Проект на решение за откриване на процедури за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
2. Проект на решение за определяне на дата за провеждане на събеседване с допуснатия кандидат в процедура за избор на административен ръководител на Районен съд – Златоград.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
3. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Царево, поради изтичащ на 03.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
4. Проект на решение за определяне на изпълняващ функциите „административен ръководител“ на Районен съд – Средец, поради изтичащ на 11.11.2019 г. мандат.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
5. Проект на решение по предложението на административния ръководител на Районен съд – Горна Оряховица за освобождаване на Еманоел Василев Вардаров от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител“ на Районен съд – Горна Оряховица и трансформиране на 1 (една) щатна длъжност „заместник на административния ръководител“ в длъжност „съдия“ в Районен съд – Горна Оряховица.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
6. Проект на решение по молбата на Бисерка Василева Памукова – съдия в Софийския районен съд, за освобождаване от заеманата длъжност, на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от ЗСВ.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
7. Проект на решение по заявления за отвод от членовете на конкурсната комисия по обявения, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 21/02.07.2019 г., конкурс за повишаване в окръжните съдилища – търговска колегия.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
8. Проект на решение за периодично атестиране на Емилия Христова Дишева – съдия в Районен съд – Дряново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
9. Проект на решение за периодично атестиране на Калин Трифонов Тодоров – съдия в Районен съд – Враца.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
10. Проект на решение за периодично атестиране на Пенка Борисова Йорданова – административен ръководител на Районен съд – Свищов.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
11. Проект на решение за периодично атестиране на Албена Петрова Колева – съдия в Районен съд – Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
12. Проект на решение за периодично атестиране на Данчо Йорданов Димитров – съдия в Районен съд – Добрич.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
13. Проект на решение за периодично атестиране на Владимир Огнянов Астарджиев – съдия в Апелативен съд – София.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
14. Проект на решение за извънредно атестиране на Мирослав Николов Митев – съдия в Окръжен съд – Търговище.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
15. Проект на решение за извънредно атестиране на Младен Петров Димитров – заместник на административния ръководител на Районен съд – Велико Търново.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
16. Проект на решение за извънредно атестиране на Христо Иванов Койчев – съдия в Административен съд – Варна.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
17. Проект на решение за повишаване на Ваня Желязкова Тенева – съдия в Районен съд – Стара Загора, на място в по-горен ранг „съдия в ОС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси
18. Проект на решение за повишаване на Елена Савова Тахчиева – Великова – съдия в Апелативен съд – София, с ранг „съдия в АС“, на място в по-горен ранг „съдия във ВКС и ВАС“.
Внася: Комисия по атестиране и конкурси

СЪДЕБНА КАРТА, НАТОВАРЕНОСТ И СЪДЕБНА СТАТИСТИКА

19. Проект на решение по искането на административния ръководител на Районен съд – Перник относно увеличаване щатната численост на Районен съд – Перник.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“
20. Проект на решение относно прекратяване командироването в Софийския районен съд на Светослав Атанасов Пиронев – съдия в Районен съд – Дупница.
Внася: Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“

СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ

21. Проект на решение по искането на административните ръководители на Районен съд – Гълъбово и Районен съд – Стара Загора за съкращаване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „работник поддръжка сгради – огняр“ в РС – Гълъбово, разкриване на 1 (една) щатна бройка за длъжност „шофьор“ в РС – Стара Загора и преместване на съдебен служител от Районен съд – Гълъбово в Районен съд – Стара Загора.
Внася: Комисия „Съдебна администрация“

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ
СЪДИЙСКАТА КОЛЕГИЯ НА ВСС:
ЛОЗАН ПАНОВ

Публикуван на:
24 октомври 2019 г.

 

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд