КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 24
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 24 ОКТОМВРИ 2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Данаил Кирилов – министър на правосъдието; Боян Магдалинчев – представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВА: Цветинка Пашкунова
/На заседанието присъства Теодора Точкова – главен инспектор на Инспектората към ВСС/
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 10, 02 ч./

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Изслушване на кандидата и избор на главен прокурор на Република България

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

1. ИЗСЛУША кандидата – Иван Стоименов Гешев, заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура и проведе избор за главен прокурор на Република България.
2. След проведеното явно електронно гласуване и при получения резултат : 20 гласа „За“ и 4 „Против“, на основание чл. 173, ал.11 от ЗСВ, ИЗБИРА Иван Стоименов Гешев - заместник на главния прокурор при Върховна касационна прокуратура, за главен прокурор на Република България.
3. На основание чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България, ПРЕДЛАГА на президента на Република България да издаде указ за назначаване на Иван Стоименов Гешев за главен прокурор на Република България.
4. Решението да се изпрати незабавно на президента на Република България.
/Мотивите се съдържат в пълния стенографски протокол/

/Закриване на заседанието – 20, 14 ч/

ИЗГОТВИЛ:/п/ 
Зоя Костова
Невенка Шопска
Катя Симова
Лидия Здравкова
Таня Младенова

СЪГЛАСУВАЛ,
Николай Найденов:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
25.10.2019 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд