КРАТЪК ПРОТОКОЛ № 25
ОТ ЗАСЕДАНИЕТО НА ПЛЕНУМА НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,
ПРОВЕДЕНО НА 29 ОКТОМВРИ 2019 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛСТВАЩ: Боян Магдалинчев- представляващ Висшия съдебен съвет
ОТСЪСТВАТ: Боряна Димитрова, Йордан Стоев, Красимир Шекерджиев, Светлана Бошнакова, Сотир Цацаров, Цветинка Пашкунова
/На заседанието присъства Николай Найденов – и.д. главен секретар на Висшия съдебен съвет/
/Откриване на заседанието – 13, 10 ч./
По внесените допълнения и на основание последвалите разисквания по дневния ред

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

I. Включва в дневния ред следната допълнителна точка:
2. Проект на решение за определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с докладчици от Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/, която ще се проведе на 7 ноември 2019 г.
Внася: Боян Магдалинчев – представляващ ВСС

ПО ДНЕВНИЯ РЕД

БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ

1. ОТНОСНО: Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

НЕ СЪГЛАСУВА Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на законопроект за държавния бюджет на Република България за 2020 г.
Мотиви:
Предложението на МФ е да се запази размера на приходите на нивото на 2019 г. или 116,0 млн. лв. приходи от дейността на органите на съдебната власт, от които 100,0 млн. лв. – съдебни такси.
Предложението на ВСС е приходите да се намалят с 6,0 млн. лв. или за 2020 г. приходите от дейността на органите на съдебната власт да са в размер на 110,0 млн. лв., от които 91,0 млн. лв. - съдебни такси.
За 2018 г. възстановените приходи от дейността на органите на съдебната власт са в размер на 4,0 млн. лв., докато за деветмесечието на тази година размерът им е 4,3 млн. лв.
Като се вземе предвид и изпълнението на приходите по бюджета на съдебната власт към 30.09.2019 г., където неизпълнението на приходите е 5,1 млн. лв., напълно мотивирано е искането размерът им за 2020 г. да бъде намален.
 

Разлики между предложението на МФ за проект на бюджет на съдебната власт за 2020 г. и предложението на ВСС за проект на бюджет за 2020 г., както и бюджета за 2019 г. 

хиляди лева

§

Показатели

Предложение на ВСС за проектобюджет за 2020 г.

Предложение на МФ за проектобюджет за 2020 г.

Разлика   (к.4 - к.3)

ЗДБ 2019 г.

Разлика   (к.4-к.6)

1

2

3

4

5

6

7

ОБЩО ПРИХОДИ

110 000.0

116 000.0

6.0

116 000.0

0.0

ОБЩО РАЗХОДИ

859 344.1

771 317.0

-88 027.1

704 317.0

67 000.0

Текущи разходи

811 591.6

746 347.0

-65 244.6

677 347.0

69 000.0

Разходи за персонал, в т.ч.:

724 947.9

 

 

603 164.2

 

01-00

Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения

526 825.4

 

 

430 780.8

 

02-00

Други възнаграждения и плащания за персонала

59 274.3

 

 

54 145.0

 

05-00

Задължителни осигурителни вноски от работодатели

138 848.2

 

 

118 238.4

 

Разходи за издръжка, в т.ч.:

86 643.7

 

 

74 182.8

 

10-00

Издръжка

83 023.8

 

 

71 107.0

 

19-00

Платени данъци, такси и административни санкции

3 565.5

 

 

3 023.0

 

46-00

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

54.4

 

 

52.8

 

Капиталови разходи

46 852.5

24 370.0

-22 482.5

26 370.0

-2 000.0

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

900.0

600.0

- 300.0

600.0

0.0


Проектът изготвен от Министерството на финансите предвижда разходи по бюджета на съдебната власт в размер на 771.3 млн.лв. или разходите за 2020 г. бележат ръст спрямо утвърдените със ЗДБРБ разходи за 2019 г. с 67.0 млн.лв., в т.ч. текущите разходи се увеличават с 69.0 млн.лв., а капиталовите разходи се намаляват с 2.0 млн.лв. С разликата от 88,0 млн.лв. между проекта на бюджет на съдебната власт за 2020 г. /859,3 млн. лв./ и предложението на МФ /771,3 млн. лв./ няма да могат да се обезпечат предвидените дейности от ВСС, както следва:
- Назначаването на 110 щ.бр. за съдебни служители, от които 100 бр. за длъжността „съдебен помощник“ и 10 щ.бр. за ИВСС във връзка с ЗИДЗЗЛД;
- Предвиденото обезпечаване на свободните щатни бройки за 6 месеца за 2020 г.;
- Заложените средства за основен ремонт и придобиване на сгради в размер на 33,0 млн.лв., като сумата е изцяло съобразена с представената информация за 2020 г. по обекти от дирекция „Управление на собствеността на съдебната власт“;
- Предвиденото актуализиране на възнагражденията и ранговете на съдебните служители и изменение на Класификаторите на длъжностите в администрацията на ПРБ, ВКС, ВАС и съдилищата по решение на Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС/Протокол № 14/22.07.2019 г./ и предложение на Комисия „Съдебна администрация“ към Съдийска колегия на ВСС.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОЧКА

2. ОТНОСНО: Определяне на представители на Висшия съдебен съвет за участие в среща с докладчици от Европейската комисия за демокрация чрез право /Венецианската комисия/, която ще се проведе на 7 ноември 2019 г.

ПЛЕНУМЪТ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
Р Е Ш И:

2.1. ОДОБРЯВА срещата с представители на Висшия съдебен съвет да се проведе на 7 ноември 2019 г. от 15.00 - 16.30 ч., съгласно приложената програма.
2.2. ОПРЕДЕЛЯ за участие в срещата с докладчици от Венецианската комисия следните представители на Висшия съдебен съвет:
- Боян Магдалинчев- представляващ ВСС;
- Атанаска Дишева – член на ВСС;
- Вероника Имова – член на ВСС;
- Даниела Марчева – член на ВСС;
- Даниела Машева- член на ВСС;
- Евгени Диков – член на ВСС;
- Севдалин Мавров – член на ВСС;
- Цветелина Велинова – главен експерт – юрисконсулт, дирекция „Правна“ АВСС.
2.3. Възлага на дирекция „Международна дейност и протокол“ в АВСС да изпрати информацията по т.2.1 и т. 2.2 на Министерство на правосъдието.

/Закриване на заседанието – 14, 24 ч/

 

ИЗГОТВИЛ:/п/
Невенка Шопска
Катя Симова

СЪГЛАСУВАЛ:/п/
Николай Найденов:
и. д. главен секретар на ВСС

 

Разпечатка от компютризираната система за гласуване на решенията по протокола. Гласуването е в съответствие с предложението на вносителя.

Публикуван на :
29.10.2019 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд