Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС определи председателите на районните съдилища в Царево и Средец за и. ф. административни ръководители

29 октомври 2019 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, в изпълнение на свое предходно решение по протокол № 31/23.10.2018 г., т. 15, председателите на Районен съд – Царево и Районен съд – Средец за изпълняващи функциите „административен ръководител – председател“, считано от датата на изтичане на мандатите им до встъпване в длъжност на нови административни ръководители. Първият мандат на Мария Атанасова Москова – председател на Районен съд – Царево изтича на 03.11.2019 г. и тя ще изпълнява функциите на административен ръководител от 04.11.2019 г. Красимира Тончева Донева – председател на Районен съд – Средец ще изпълнява функциите на административен ръководител от 12.11.2019 г., тъй като нейния първи мандат изтича на 11.11.2019 г.

През 2018 г. Съдийската колегия реши Комисията по атестирането и конкурсите служебно да събира и анализира необходимите данни за определяне на изпълняващ функциите председател. Такъв може да бъде административният ръководител с изтекъл мандат, негов заместник или съдия, определен по старшинство, при изразено съгласие.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд